13. ročník súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – oceňovanie víťazov

Posted on Posted in Aktuality, Aktuálne výzvy

Hlavným cieľom 13. ročníka súťaže je zvýšiť uvedomelosť a citlivosť k otázkam zosúladenia práce a rodiny a podpory pre uplatňovanie žien vo vrcholových pozíciách. Zároveň je súťaž motiváciou pre zamestnávateľov, aby vytvárali opatrenia ústretové k rodinám zamestnankýň a zamestnancov, ale aj k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a ponúkli tak príklady dobrej praxe.

Ministerstvo ocení 26.apríla 2016 v priestoroch historickej NR SR na Župnom námestí v Bratislave  (pozvánka tu) zamestnávateľov v dvoch kategóriách, a to opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života a podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov v rozhodovacích pozíciách. Aktivity, ku ktorým patrí súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí majú za cieľ okrem znižovania uvedených nerovností byť aj pozitívnou motiváciou.

„Ministerstvo považuje za potrebné a dôležité nielen oceniť zamestnávateľov, ale aj informovať verejnosť o príkladoch dobrej praxe a úsilí vynaloženom v prospech rodovej rovnosti a zosúladenia rodinného a pracovného života. Dotazník k súťaži bude slúžiť k vyhodnoteniu súťaže, ale aj ako cenný zdroj informácií pre MPSVR SR o iniciatívach zamestnávateľov v oblasti rodovej rovnosti a zosúladenia rodinného a pracovného života,“ uviedla Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dôraz na zvýšenie zastúpenia žien v rozhodovacích pozíciách nie je náhodný. Participácia žien na ekonomickom rozhodovaní je v SR síce vyššia ako v priemere EÚ, ale od paritného zastúpenia, ktorým sa vyznačuje zloženie populácie, majú ženy aj v tejto oblasti ešte pomerne ďaleko. Podľa posledných údajov zverejnených Európskou komisiou v rámci pravidelného prieskumu “Ženy a muži v rozhodovaní“ tvoria ženy v SR v dozorných radách len 18 percent. Ešte nižšie je ich zastúpenie vo výkonných pozíciách, kde tvoria 13-percentný podiel v predstavenstve; na najvyššej pozícii maximálne 10 percent.

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ministerstva aj prostredníctvom projektu Progress “Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v organizáciách verejnej a súkromnej sféry“ reaguje na existujúce nerovnosti v zastúpení oboch pohlaví na týchto pozíciách, pretrvávajúcich aj napriek tomu, že podiel žien absolventiek vysokých škôl je v súčasnosti vyšší než 50 percent.

Pokyny pre zamestnávateľov:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci zamestnávatelia, ktorí majú aspoň jedného zamestnanca. Vyplnený dotazník zašlite na adresu silvia.porubanova@ivpr.gov.sk do 30. marca 2016, resp. poštou na adresu:

Inštitút pre výskum práce a rodiny
Župné námestie 5
812 41 Bratislava

Vopred Vám ďakujeme za ochotu, trpezlivosť a čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.

Predchádzajúce ročníky súťaže nájdete tu

Pridaj komentár