Zastavme násilie na ženách

Cena, ktorú platíme za násilie na ženách, je dlhodobo podceňovaná

Posted on Posted in Aktuality

Odhaduje sa, že cena násilia páchaného na ženách je mimoriadne vysoká. Priame a nepriame náklady súvisiace s domácim násilím, násilím na ženách a v intímnych vzťahoch sa dotýkajú nielen obetí a ich najbližšieho okolia, ale rovnako spoločnosti a celej jej ekonomiky. Také sú znepokojivé výsledky “Štúdie o odhadovaných nákladoch na rodovo – podmienené násilie v EÚ”, publikovanej Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť. “Navrhnutie adekvátnej politiky EÚ však súvisí s dostupnosťou relevantných kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov, ktoré by umožnili zmerať skutočné náklady násilia na ženách. Zistenia takýchto meraní potom upozorňujú na nutnosť zavedenia naliehavých koordinovaných  opatrení  na pomoc ženám a mužom na ceste k spoločnosti bez rodovo podmieneného násilia “, tvrdí riaditeľka inštitútu Virginija Langbakk.

Európske inštitúcie v posledných rokoch zintenzívnili svoje úsilie v boji proti násiliu páchanému na ženách (resp. rodovo podmienenému násiliu). Pre zavedenie účinných opatrení však potrebujú dostatok porovnateľných dát. Dôležitý je aj výber metód potrebných pre zabezpečenie merania reálnych nákladov v súvislosti s násilím na ženách, aby preň a jeho dôsledky existovala adekvátna a efektívna odozva. 

Priame i nepriame náklady v súvislosti s násilím páchaným na ženách, ktorým čelia verejné orgány, ženy a spoločnosť ako celok, sú skutočne vysoké. Kým priame náklady súvisia s nutnosťou zabezpečenia lekárskej starostlivosti, a právnych služieb pre obeť a následnou účasťou na programoch pre pomoc obetiam, nepriame náklady sa spájajú s negatívnym dopadom násilia na ekonomiku a spoločnosť ako aj s ekonomickými stratami samotnej obete. “Zaznamenávame veľmi nezdravý vplyv násilia na spoločnosť a ekonomiku”, vyhlásila riaditeľka Virginija Langbakk, “obete často trpia dlhodobou fyzickou aj psychickou ujmou, ktorá im znemožňuje viesť normálny život a znižuje ich šance na ekonomickú účasť v spoločnosti.” Odhadnúť takéto náklady je náročné. Rôzne prístupy zamerané na meranie nákladov prijaté členskými štátmi porovnávanie skôr sťažujú. K dispozícii sú taktiež len veľmi obmedzené  údaje o ekonomickom, fyzickom a emocionálnom vplyve násilia na ženy. Nanešťastie, nie všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, sú porovnateľné v rámci EÚ. Vo Veľkej Británii sa napr. odhaduje, že takmer 13% nákladov súvisiacich s násilím páchaným na ženách sa odrazí aj v ekonomických stratách a takmer 26% predstavujú náklady na služby. Väčšina prostriedkov sa vynaloží na právne služby obeti, ďalej zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie. Britský model tu poskytuje užitočné teoretické východiská aj pre ostatné členské štáty pre účely porovnania. Štúdiu o odhadovaných nákladoch na rodovo – podmienené násilie v EÚ pripravila Prof. Sylvia Walby a Philippa Olive, senior výskumníčka z Lancaster University.

Správa: http://eige.europa.eu/content/document/estimating-the-costs-of-gender-based-violence-in-the-european-union-report

Pridaj komentár