Rodový mzdový rozdiel - ilustrácia

Deň rovnosti v odmeňovaní

Posted on Posted in Aktivity

Slovenská žena musí pracovať o 3 mesiace dlhšie ako muž, aby zarobila rovnakú mzdu. Platová nespravodlivosť medzi pohlaviami je dlhotrvajúci problém, preto EÚ v spolupráci so Slovenskom stanovili dátum 30. marca ako Deň rovnosti v odmeňovaní.

Po prvýkrát si na Slovensku pripomíname Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Patríme totiž ku krajinám s najvyšším mzdovým rozdielom v Európskej únii. Ten sa u nás v roku 2010 pohyboval na úrovni  20,7 % pričom priemerne v EÚ to bolo len 16,4 %. 

Najčastejšie sa rozdiely prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách, a to najmä v podnikateľskom sektore. Hoci príčin je veľa, k najrozšírenejším patrí neúmerné zaťaženie žien starostlivosťou o deti a domácnosť ako aj podceňovanie hodnoty práce vykonávanej ženami.

 Rodový rozdiel v odmeňovaní je pritom považovaný za najvýraznejší prejav nerovnosti medzi mužmi a ženami, čo v prieskume Eurobarometra vyjadrilo 47 % opýtaných na Slovensku. Za účinné opatrenia v boji proti rodovej nerovnosti Slováci označili transparentné platové tarify vo firmách (29 %), uľahčenie prístupu žien a mužov ku všetkým typom zamestnania (27 %) a uvalenie finančných sankcií na firmy, ktoré nerešpektujú rodovú rovnosť (26 %).

Princíp rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu bol zakotvený už v Rímskej zmluve v roku 1957 a EÚ prijala v roku 1975 Smernicu o rovnakom odmeňovaní. Aj právna legislatíva na Slovensku podporuje rovnosť medzi pohlaviami. V roku 2007 bol v rámci novelizácie Zákonníka práce doplnený dôležitý paragraf § 119a, ktorý zakotvuje rovnakú mzdu za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty pre ženy a mužov.

 Pri príležitosti prvého slovenského Dňa rovnosti v odmeňovaní organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s Odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR brífing, ktorý sa bude konať dňa 30. marca o 10,00 hod v Dome Európy, Palisády 29, Bratislava.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.equalpay.sk.