Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách

Posted on Posted in Aktuality

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií  je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Najnovšie výskumy ukazujú, že ročne zažíva na Slovensku 140 až 230 tisíc žien násilie od svojho partnera resp. iného muža. Počas svojho života zažilo násilie od intímneho partnera až 23% slovenských žien, čo je takmer každá štvrtá žena. Zároveň sa ukazuje, že postihované prípady sú len povestnou „špičkou ľadovca“ a stále nám chýba systém koordinovanej pomoci ženám a iným obetiam domáceho násilia, ako aj systém prevencie. Preto sa snažíme problém riešiť prostredníctvom úloh, aké sú obsiahnuté v Národnom akčnom pláne na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014-2019, ktorý vláda SR prijala vlani v decembri 2013 a ktorého ambíciou je nielen vytvárať systémové opatrenia na pomoc ženám a ich deťom, ohrozených násilím, ale i posilniť jeho prevenciu.

Na pomoc ženám ohrozených násilím pripravilo MPSVR SR v roku 2015 aj veľmi konkrétne opatrenia a projekty, ako je posilnenie kapacít špecifických poradenských služieb a národná bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilia. Linka s číslom 0800 212 212 bola spustená v marci tohto roka a odvtedy sa už etablovala ako bezpečný priestor pre ženy, ktoré hľadajú konkrétne poradenstvo alebo sa len potrebujú zveriť niekomu so svojimi často traumatizujúcimi problémami.

Ďalším kamienkom v mozaike systémovej pomoci ženám, ale i iným obetiam domáceho násilia,  je vytvorenie Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie ako inštitucionálneho rámca na zabezpečenie trvalo udržateľnej koordinácie štátnej politiky v tejto oblasti.

Najnovším a veľmi významným krokom je novelizácia niektorých zákonov, ktoré sú výsledkom spolupráce nášho rezortu s rezortom vnútra a spravodlivosti. V Trestnom zákone v prípade týrania blízkej a zverenej osoby bol zavedený princíp trestnoprávnej zodpovednosti priestupkovej  recidívy. V praxi to znamená, že ak bol akt domáceho násilia kvalifikovaný ako priestupok, ďalší akt domáceho násilia spáchaný rovnakým páchateľom v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov bude posudzovaný ako trestný čin. V súvislosti s tým bol Priestupkový zákon doplnený v prípade priestupku proti občianskemu spolunažívaniu o priestupok páchaný na blízkej alebo zverenej osobe. V súčasnej situácii nie je totiž vôbec možné vyhodnotiť celkový počet prípadov domáceho násilia riešených v priestupkovom konaní.

Ďalšou významnou zmenou je novela Zákona o policajnom zbore, kde došlo k predĺženiu lehoty vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia  zo súčasných 48 hod na 10 dní, pričom vykázanie násilnej osoby automaticky obsahuje aj zákaz priblíženia k ohrozenej osobe na 10 m. Takéto predĺženie lehoty vykázania dokáže poskytnúť obeti dostatočný priestor na zabezpečenie potrebných právnych a praktických krokov na zaručenie jej bezpečia. V Trestnom poriadku sa rozšíril princíp zákazu konfrontácie obete s podozrivou osobou aj na prípady domáceho násilia.

Očakávame a dúfame, že kroky prijaté v roku 2015 zabezpečia účinnejšiu ochranu žien, detí, ako aj ostatných obetí domáceho násilia. V tento symbolický deň však treba pripomenúť, že každá žena a jej deti si zaslúžia žiť plnohodnotný život v bezpečnom prostredí. To im však nedokážu zabezpečiť iba zákony ani služby; podstatná je zmena prístupu celej spoločnosti a každého z nás. V konečnom dôsledku je to totiž ľahostajnosť okolia, ktorá vedie k ľudským tragédiám žien a ich detí.

 

Informácie k problematika násilia páchanom na ženách sú k dispozícii na stránke www.zastavmenasilie.sk

Pridaj komentár