SR prezentovala pravidelnú správu pred Výborom OSN na odstránenie diskriminácie žien

Posted on Posted in Aktuality

Výbor OSN na odstránenie diskriminácie žien prerokoval vo štvrtok (12. novembra 2015) piatu a šiestu periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

Delegácia vedená veľvyslancom Fedorom Rosochom, stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri OSN a iných medzinárodných organizáciách so sídlom v Ženeve, zložená zo zástupkýň a zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity odpovedala na otázky členov výboru týkajúce sa aplikácie antidiskriminačného zákona pri podpore rodovej rovnosti, inštitucionálnej ochrany práv žien, situáciu znevýhodnených skupín žien, osobitne rómskych žien a opatrení na ochranu žien pred obchodovaním a pred násilím.

Výbor sa okrem iného zaujímal aj o zastúpenie žien v politike, diplomacii na vedúcich pozíciách a na seniorských postoch v ústredí. Otázka účasti žien v politickom a verejnom živote je podľa výboru oblasť, v ktorej SR nedosiahla dostatočný pokrok. Na druhej strane výbor ocenil legislatívne opatrenia na podporu rodovej rovnosti a prijatie viacerých programov (stratégií) na ochranu žien pred diskrimináciou a násilím. Osobitne privítal záväzok SR ratifikovať tzv. Istanbulský dohovor.

Výsledkom prerokovania správy bude súbor záverečných odporúčaní, ktoré výbor prijme v posledný deň svojho zasadnutia 20. novembra 2015.

Výbor OSN na odstránenie diskriminácie žien je jedným zo zmluvných orgánov v systéme OSN, ktorý tvorí 23 nezávislých expertov volených členskými krajinami OSN. SR ako zmluvná strana Dohovoru pravidelne informuje výbor o opatreniach prijímaných na plnenie ustanovení dohovoru v podmienkach SR. Interaktívne dialógy s hodnotenými krajinami sú zverejnené na www.treatybodywebcast.org.

Tlačová správa Výboru CEDAW

Záverečné odporúčania výboru CEDAW Slovenskej republike

Delegácia SR

MPSVR SR: Olga Pietruchová, (riaditelka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí)

Lubica Rozborova, (odbor rodovej rovnosti a RP)

MS SR: Marián Filčík (poverený na zastupovanie riaditeľa odbor ľudských práv, sekcia legislatívy)

MŠ SR: Monika Korkošová (riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania)

MV SR: Ján Hero (riaditeľ odboru koncepcií, analýz a regionálnej koordinácie ÚSVPRK)

MZV: Milan Kollár, riaditeľ odboru ľudských práv

 

Podklady v anglickom jazyku:

State party’s report

CEDAW/C/SVK/5-6 View document

Annex to State party report

Annex – National Action Plan for Gender Equality 2010–2013 View document

Annex – National Action Plan for the Prevention and Elimination of Violence against Women 2014 – 2019 View document

Annex – National Action Plan for the prevention and elimination of violence against women 2009–2012 View document

Annex – National strategy for gender equality , 2009–2013 View document

List of issues

CEDAW/C/SVK/Q/5-6 View document

 

Reply to List of Issues

CEDAW/C/SVK/Q/5-6/Add.1 View document

 

Info from Civil Society Organizations

Center for Reproductive Rights (submission for PSWG) View document

Center for Reproductive Rights joint submission – Annex: English summary of a report on women’s rights violations during facility-based childbirth in Slovakia (for the session)

View document

Center for Reproductive Rights joint submission (for the session) View document

European Roma Rights Centre and the Centre for Civil and Human Rights (Poradna) (submission for the session) View document

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (submission for the session) View document

Joint NGOs (submission for the session) View document

 

Info from NHRIs

Slovak National Centre for Human Rights (submission for PSWG) View document

Pridaj komentár