Ocenenia zamestnávateľov ústretových k rodine a rodovej rovnosti

Posted on Posted in Monitoring médií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dnes udelilo ocenenia štyrom ústretovým zamestnávateľom

Bratislava 26. apríla – Zvýšiť povedomie verejnosti o tom, že rodina a práca by mali byť v súlade, ale aj presadzovanie väčšieho počtu žien vo vedúcich pozíciách je cieľom 13. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR dnes v Bratislave udelilo ocenenia štyrom ústretovým zamestnávateľom .

„Dnes máme možnosť po 13. krát oceniť tie firmy, ktoré viac ako ostatné dbajú okrem svojho prirodzeného podnikateľského záujmu na blaho svojich zamestnancov a ktoré si dostatočne uvedomujú, aký veľký význam má aj pre ich fungovanie a dosahovanie ekonomických výsledkov pokúšať sa v maximálnej možnej miere zosúlaďovať rodinný a pracovný život zamestnancov, a takisto vytvárať rovnaké príležitosti pre všetkých svojich zamestnancov bez ohľadu na ich pohlavie. Považujeme  za potrebné a dôležité nielen oceniť zamestnávateľov, ktorí môžu byť motiváciou pre ostatných, ale aj informovať verejnosť o príkladoch dobrej praxe a úsilí vynaloženom v prospech rodovej rovnosti a zosúladenia rodinného a pracovného života,“ uviedol štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš.

 

Výsledky súťaže:

 Kategória oblasť podpory zosúladenia rodinného a pracovného života:

1. miesto

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Za podnikovú materskú škôlku; pružný pracovný čas;  za priepustku 4 hodiny mesačne na vybavenie súkromných rodinných záležitostí, ktorú si zamestnanec môže nadpracovať v príslušnom mesiaci; za platené voľno 3 dni v roku pri závažných osobných a rodinných dôvodoch; za 1 deň na sprevádzanie žiaka 1.ročníka; za pracovné voľno 1 deň pre matky a osamelých otcov, starajúcich sa o nezaopatrené deti/dieťa do 15 rokov; za ďalšie voľná nad rámec zákona – napr. sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; za  voľno pri narodení dieťaťa.

Za systém benefitov, podporujúci rodinu – príspevky na detské tábory; záujmové krúžky detí; za príspevky na podporu bývania; príspevky na očkovanie nezaopatreného dieťaťa; príspevky na zdravotné úkony; zdravotné pomôcky u nezaopatreného dieťaťa, príspevok pri narodení dieťaťa, kurzy plávania a detské kurzy vo fitnes zariadení zamestnávateľa pre deti zamestnancov

2. miesto

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Za pružný pracovný čas pre všetkých, 50% né zastúpenie žien vo vrcholovom a 47,8%-né zastúpenie žien v strednom manažmente, plynulosť návratu zamestnancov/kýň po rodičovskej dovolenke, pracovné voľná nad rámec zákona pre rodičov maloletých detí, spracovaný plán rodovej rovnosti.

Kategória oblasť podpory  rodovej rovnosti a rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente:

1. miesto

IBM International Services Center, s.r.o. Bratislava

Za komplexný a synergický prístup a realizáciu  hodnôt a cieľov podpory rodiny, rodovej rovnosti a rozmanitosti na pracovisku, za inovačnú tvorbu pôvodných produktov. Špeciálne za 50% podiel žien vo vrcholovom manažmente a 47%-ný podiel žien v strednom manažmente.

Za usporadúvanie interných  a externých stretnutí s úspešnými ženami, ktorých cieľom je zdieľanie skúseností ako zladiť rodinu s kariérou.

Za organizovanie workshopov pre mamičky (a oteckov), ktorí idú na materskú dovolenku a za stretnutia s mamičkami, ktoré plánujú návrat do práce.Za poskytovanie brožúrky o materstve s najdôležitejšími informáciami pred, počas a po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky.Za špeciálny internetový portál pre  zamestnancov na materskej/rodičovskej dovolenke, kde nájdu všetky relevantné informácie s možnosťou prístupu z akéhokoľvek počítača. Za možnosť využívania IBM benefitov po dobu jedného roka od nastúpenia na materskú, zľavy a finančný bonus po návrate z materskej dovolenky.Za projekt v rámci ktorého so  spoluprácou s Dúhovou škôlkou vzniklo nové zariadenie v bezprostrednej blízkosti pracoviska, kde majú zamestnanci možnosť využiť prioritné miesta pre umiestnenie svojich detí za zvýhodnenú cenu – zvýhodnené ceny poskytujeme pre zamestnancov v ďalších dvoch škôlkach. Za workshopy pre rodičov a budúcich rodičov v spolupráci so psychologičkou na tému rodina, deti, výchova.Za možnosť  pre rodičov využívať zvýhodnené ceny letných detských táborov. Za organizovanie  podujatia pre rodiny s deťmi ako napr. “Take your child to work” (deti majú možnosť oboznámiť sa s pracoviskom svojich rodičov hravou formou), MDD alebo Mikulášske oslavy.

2. miesto

Pivovary TOPVAR, a.s.

Za takmer tretinové zastúpenie žien v najvyššom manažmente a 33% -né zastúpenie žien v strednom manažmente priemyselnej spoločnosti. Za zavedené opatrenia pre rodovú rovnosť v kolektívnej zmluve, za zavedený interný postup sťažovania sa kvôli sexuálnemu obťažovaniu, za príspevok na predškolskú starostlivosť.

 

Pridaj komentár