Program Daphne: Je potrebné zabezpečiť financovanie na boj proti násiliu na ženách, mladých ľudí a detí, hovorí výbor FEMM

Posted on Posted in Aktuality

Financovanie programu Daphne musí byť zabezpečené na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim  programom a jeho priorita v rámci novej generácie programov musí zostať vysoká, vzhľadom  na jeho úspech, účinnosť a popularitu, uviedol Výbor pre ženské práva a rodovú  rovnosť v utorok na uznesení o programe DAPHNE: výsledky a vyhliadky. Tiež upozorňuje, že program Daphne bude od roku 2014 začlenený do nového Programu práva a občianstva.

Členovia parlamentu vyjadrili ľútosť nad tým, že boj proti násiliu na deťoch, mládeži a ženách nebol výslovne uvedený v “Špecifický cieľoch” v návrhu Komisie na Program “práva a občianstvo”  na finančné obdobie 2014-2020, ktoré spája program Daphne III, rodovú rovnosť a časti na prevenciu diskriminácie programu PROGRESS s Programom základných práv a občianstva. Zdôraznili, že by to mohlo ohroziť viditeľnosť a udržateľnosť  programu DAPHNE a ohroziť jeho úspech.

Zabezpečenie financovania programu

Výbor pre ženské práva zopakoval stanovisko Európskeho parlamentu, že program Daphne nebol doposiaľ dostatočne financovaný.

Spravodajkyňa Regina Bastos (EPP, PT) povedala: “Môj hlavný záujem  je udržať alebo zvýšiť financovanie programu Daphne, ktorý je súčasťou širšieho programu Práva a občianstvo, a zabezpečiť finančné prostriedky na ďalšie obdobie 2014  -2020. Zároveň by sa malo dbať o zachovanie súčasného profilu programu Daphne ako významnej obchodnej známky v boji proti násiliu na ženách “.

Viac finančných prostriedkov by mali byť smerovaných do projektov, ktorých cieľom je upozorniť mladých ľudí najmä na nové formy násilia spojené s rastúcim využívaním on-line sociálnych sietí, ako sú hrozby, psychické nátlaky, šikanovanie alebo internetová detská pornografia, uviedlo uznesenie z utorka 20. Decembra. 29 hlasov bolo za, nikto nebol proti a jeden sa zdržal hlasovania.

Riešenie problémov programu Daphne

Výbor navrhol, aby sa znížila administratívna záťaž, zjednodušili sa postupy žiadania o granty a skrátil sa čas medzi zverejnením výzvy na predkladanie projektov a uzatváraním zmlúv, čo zvyklo brániť mnohým malým mimovládnym organizáciám v predkladaní DAPHNE projektov. Výbor týmto vzal do úvahy niekoľko problémov programu uvedených v správe komisie o priebežnom hodnotení programu Daphne III v rokoch 2007-2013.

Text tiež navrhol rovnomernejšie rozšírenie programu v rôznych členských štátoch tak, aby nedochádzalo k ich prekrývaniu sa s inými programami Spoločenstva s cieľom vyhnúť sa riziku zníženia priority problémov DAPHNE.

Potrebné legislatívne opatrenia v EÚ

Akcie v rámci programu Daphne III boli dôležité, ale členky Výbor pre ženské práva opätovne zdôraznili potrebu legislatívnych opatrení na európskej úrovni na odstránenie rodovo motivovaného násilia. Kombinácia akcií zameraných proti rodovým stereotypom v oblastiach vzdelávania, rodovej rovnosti, zvyšovania povedomia a zdravia, taktiež medzi políciou a justíciou môže výrazne prispieť k zníženiu rodovo motivovaného násilia, uviedol text.

Podľa rôznych štúdií z rodového násilia, 20% -25% všetkých žien v Európe zažilo fyzické násilie aspoň raz počas svojho dospelého života, a viac ako jedna desatina sa stala obeťou sexuálneho násilia. 26% detí a mládeže má skúsenosť s fyzickým násilím v detstve.

Násilie páchané na ženách, deťoch a mladých ľuďoch zahŕňa všetky druhy porušovania ľudských práv, ako je sexuálne zneužívanie, znásilnenie, domáce násilie, sexuálneho napadnutie a obťažovanie, prostitúcia, obchod s ľuďmi, porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv, násilie na pracovisku, v konfliktných situáciách alebo vo väzení, alebo starostlivosti, a niekoľko poškodzujúce tradičné praktiky, ako je mrzačenie pohlavných orgánov, bolo uvedené v texte.

Pravidelný zber dát

Členské štáty by mali pravidelne zhromažďovať údaje o násilí na ženách a objasniť rozsah tohto problému, uvádza text.

Pozadie

Program Daphne, založený v roku 1997, sa zapísal ako jediný program EÚ, ktorý usiluje o podporu organizácií zo všetkých členských štátov, kandidátskych krajín, krajín EFTA a krajín západného Balkánu, ktoré vyvíjajú opatrenia na prevenciu alebo boj proti všetkým druhom násilia páchaného na ženách a deťoch. Prvý program Daphne (2000 – 2003) bol úspešný, a bol obnovený dvakrát, v rokoch 2004 a 2007. Medzitým jeho rozpočet sa zvýšil z 20 miliónov € na takmer 120 miliónov € na program Daphne III.

[Európsky parlament, 20. decembra 2011]

Zdroj: http://www.womenlobby.org/spip.php?article2818&lang=en

Pridaj komentár