Projekt GENOVATE: Transformácia organizačnej kultúry pre rovnosť príležitostí žien a mužov v akademickom prostredí

Posted on Posted in Aktuality

GENOVATE je medzinárodný projekt realizovaný v rámci 7.rámcového programu (FP 7)  Európskej komisie. Trnavská Univerzita a konkrétne Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce je riešiteľom tohto projektu v rámci Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný v rokoch 2013-2016. Hlavným cieľom projektu je podpora rodovej rovnosti v akademickom prostredí prostredníctvom realizácie modelu „Change Academy“.

Partnermi TU sú:

 • University of Bradford , UK         
 • University College Cork, Írsko    
 • Lulea University of Technology, Švédsko              
 • Ankara University, Turecko         
 • Università degli Studi di Napoli, Taliansko
 • University of Madrid, Španielsko

Hlavným koordinátorom projektu GENOVATE je Univerzita v Bradforde vo Veľkej Británii. Garantkou projektu je profesorka Uduak Archibong, ktorá je riaditeľkou Centra pre inklúziu a diverzitu práve na spomínanej univerzite. Za Trnavskú univerzitu je koordinátorkou Dr. Alexandra Bražinová, ktorá pôsobí ako vyučujúca na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce a tiež ako odborníčka na epidemiológiu duševného zdravia.

Hlavné ciele projektu GENOVATE

GENOVATE je výskumný projekt zameraný na implementáciu Akčného plánu rodovej rovnosti resp. v našich podmienkach rovnosti príležitostí žien a mužov v akademickom prostredí, všetkých participujúcich univerzít. Cieľom projektu je zaistiť rovnosť príležitostí žien a mužov prostredníctvom posilnenia viac gendrovo kompetentného manažmentu vo výskume, inováciách a vedeckom rozhodovaní na akademickej pôde. Ciele projektu sa napĺňajú postupne počas 4 rokov trvania projektu sústavnou prácou na pracovných balíkoch. Pracovné balíky – Work Packages- sú zamerané na rôzne oblasti s vlastnými cieľmi. Každý pracovný /WP/balík koordinuje iná partnerská inštitúcia. Spolu má projekt GENOVATE 8 WP.

Najbližšie pripravované akcie a kroky, ktoré smerujú k naplneniu cieľov projektu:

 • Nadväzovanie spolupráce s ostatnými fakultami TU
 • Equality Impact Assessment Analysis vybratých dokumentov, na zhodnotenie podmienok rovnosti príležitostí mužov a žien na TU. Jednotliví oslovení odborníci z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce posúdia kvalitu strategických a organizačných dokumentov zohľadňujúc princípy rodovej rovnosti.
 • World Café č. 3 (letný semester). Tento krát pripravíme našu „Kaviareň Svet“ na Právnickej fakulte, Pedagogickej a Rektoráte TU. Projektový tím tak bude mať možnosť porovnať výsledky World Café 3. s predchádzajúcimi dvomi, ktoré boli uskutočnené v roku 2014.
 • Monitorovanie klímy v oblasti rovnosti príležitostí na TU
 • Vypracovanie tzv. Akčného plánu rovnosti príležitostí, ktorý bude zahŕňať: CDP – vypracovanie tzv. Kariérneho rozvojového plánu pre našu fakultu.

Zloženie riešiteľského teamu za univerzitu:

MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH – Katedra verejného zdravotníctva FZaSP, hlavná koordinátorka projektu

Dr. Monica O’Mullane, PhD., Katedra verejného zdravotníctva FZaSP, aktívna členka riešiteľského tímu

PhDr. Andrej Kállay, PhD. – Katedra sociálnej práce FZaSP,  aktívny člen riešiteľského tímu

Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. – Katedra sociálnej práce FZaSP, aktívna členka riešiteľského tímu

Mgr. Michaela Hromková, PhD. – Katedra sociálnej práce FZaSP, aktívna členka riešiteľského tímu

PhDr. Zuzana Polakovičová- Katedra verejného zdravotníctva FZaSP, projektová manažérka           

doktorandi  z katedry SP, VZ

Pridaj komentár