Rozbíjanie „skleného stropu“ v Európe: Európsky parlament podporil návrh Komisie o ženách vo vrcholových orgánoch

Posted on Posted in Aktuality

 

Európsky parlament dnes podporil prevažnou väčšinou hlasov (459 pre, 148 proti a 81 sa hlasovania zdržalo) právny akt, ktorý Európska komisia navrhla s cieľom zlepšiť vyváženosť zastúpenia žien a mužov vo vrcholových orgánoch európskych spoločností. Táto výrazná podpora zo strany poslancov Európskeho parlamentu znamená, že návrh Komisie bol schválený jedným z dvoch spoluzákonodarcov Európskej únie. Aby sa tento akt stal súčasťou súboru právnych predpisov EÚ, musia sa teraz členské štáty v Rade dohodnúť na návrhu právneho predpisu medzi sebou a s Európskym parlamentom. Hlasovanie na plenárnom zasadnutí nadväzuje na jednoznačnú podporu, ktorú 14. októbra 2013 iniciatíve Komisie vyjadrili dva vedúce parlamentné výbory: Výbor pre právne veci (JURI) a Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) (IP/13/943). Najnovšie číselné údaje potvrdzujú, že podiel žien vo vrcholových orgánoch spoločností v EÚ sa vďaka rozhodným krokom Komisie v tejto oblasti za posledné tri roky zvýšil a teraz dosahuje 16,6 % v porovnaní s 15,8 % v októbri 2012 (pozri prílohu 1 a MEMO/13/882).

„Dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu je pre rovnosť žien a mužov v Európe historickým okamihom“, uviedla podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Priamo zvolený Európsky parlament to dal jasne najavo: na prekonanie nevyváženého zastúpenia žien a mužov vo vrcholových orgánoch potrebuje Európa pevné pravidlá. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyniam Rodi Kratsovej-Tsagaropoulouvej a Evelyn Regnerovej za ich úsilie a odhodlanie, s akým návrh Komisie podporujú. Parlament ako prvý praskol sklený strop, ktorý talentovaným ženám bráni v získaní vedúcich pozícií. Rada ministrov, druhá komora EÚ, by teraz mala začať konať a dosiahnuť rýchly pokrok, pokiaľ ide o tento návrh právneho predpisu, v ktorom sa kladie dôraz na kvalifikáciu a zásluhy.“

Najdôležitejšie body dnešného hlasovania Európskeho parlamentu, ktoré vychádzajú z hlavných pilierov návrhu Komisie, sú tieto:

Potvrdzuje sa prístup Komisie zamerať sa na transparentnosť a spravodlivosť pri výberových konaniach (tzv. procesná kvóta) než zaviesť pevnú kvantitatívnu kvótu.

Malé a stredné podniky nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice, avšak členské štáty ich môžu podporovať a nabádať, aby výrazne zlepšovali rodovú vyváženosť na všetkých úrovniach manažmentu a vo vrcholových orgánoch.

Odchylne od pôvodného návrhu Komisie členské štáty už nebudú môcť prijať výnimky z právneho predpisu pre spoločnosti, v ktorých menej zastúpené pohlavie predstavuje menej ako 10 % pracovnej sily.

Parlament sprísnil ustanovenia o sankciách tým, že pridáva niekoľko sankcií, ktoré by mali byť povinné, a nie len indikatívne, ako sa uvádza v návrhu Komisie. Podľa znenia Parlamentu by sankcie za nedodržiavanie ustanovení týkajúcich sa výberových konaní do vrcholových orgánov mali zahŕňať vylúčenie z účasti na verejnom obstarávaní a čiastočné vylúčenie z možnosti čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

Ďalšie kroky: Na to, aby sa návrh Komisie stal právnym predpisom, je potrebné jeho schválenie Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade, v ktorej sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou. Dnešnému plenárnemu hlasovaniu Európskeho parlamentu predchádzali kladné stanoviská k iniciatíve od piatich výborov Európskeho parlamentu: Výboru pre právne veci (JURI) a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) (IP/13/943), Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON) (MEMO/13/672).

Rada, ktorá o tomto návrhu rozhoduje spolu s Európskym parlamentom, zhodnotila pokrok dosiahnutý počas írskeho predsedníctva na zasadnutí ministrov práce a sociálnych vecí (Rada EPSCO) 20. júna 2013 (MEMO/13/584). Ministri majú o návrhu ďalej rokovať na svojom zasadnutí 9. a 10. decembra 2013.

Súvislosti

Komisia prijala 14. novembra 2012 návrh smernice, ktorým sa stanovuje minimálny cieľ 40 % nedostatočne zastúpeného pohlavia medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi vo vrcholových orgánoch obchodovateľných spoločností v Európe do roku 2020, alebo do roku 2018 v prípade verejných podnikov (pozri IP/12/1205 a MEMO/12/860).

Hlavné prvky návrhu právneho predpisu:

Ak verejne obchodovateľná spoločnosť v Európe nemá 40 % žien medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi vo vrcholovom orgáne, nový právny predpis od nej bude vyžadovať, aby zaviedla nové konanie na výber členov vrcholových orgánov, v ktorom sa uprednostnia kvalifikované ženské kandidátky.

Právny predpis prísne kladie dôraz na kvalifikáciu. Nikto nezíska pozíciu vo vrcholovom orgáne len preto, že je ženou. Rovnako však platí, že žiadna žena nesmie byť zamietnutá len z dôvodu pohlavia.

Právny predpis sa vzťahuje iba na dozorné rady alebo nevýkonných riadiacich pracovníkov verejne obchodovateľných spoločností, pretože sú hospodársky významné a veľmi sledované. Na malé a stredné podniky sa právny predpis nevzťahuje.

Jednotlivé členské štáty EÚ budú musieť stanoviť primerané a odrádzajúce sankcie pre spoločnosti, ktoré nedodržia túto smernicu.

Tento právny predpis je len dočasným opatrením a jeho účinnosť automaticky skončí v roku 2028.

Súčasťou návrhu je aj jedno doplňujúce opatrenie, tzv. flexi kvóta: je to záväzok pre spoločnosti, ktorých akcie sú kótované na burze, aby si individuálne stanovili samoregulačné ciele, pokiaľ ide o zastúpenie oboch pohlaví medzi výkonnými riadiacimi pracovníkmi, ktoré treba dosiahnuť do roku 2020 (v prípade verejných podnikov do roku 2018). Spoločnosti musia každý rok predložiť správu o dosiahnutom pokroku.

Ďalšie informácie

Databáza Európskej komisie o ženách a mužoch v rozhodovacom procese:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Materiály pre tlač – Ženy vo vrcholových orgánoch spoločností:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku Redingovú na Twitteri:

@VivianeRedingEU

Sledujte spravodlivosť EÚ na Twitteri:

@EU_Justice

Kontaktné osoby:Mina Andreeva(+32 2 299 13 82)Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Príloha 1 – Podiel žien vo vrcholových orgánoch veľkých obchodovateľných spoločností v EÚ-27 v rokoch 2010 – 2013: ďalší pokrok v nadväznosti na opatrenia Komisie

Príloha 2 – Zastúpenie žien a mužov vo vrcholových orgánoch veľkých obchodovateľných spoločností, apríl 2013

Zdroj: Databáza Európskej komisie o ženách a mužoch v rozhodovacom procese.

Zdroj článku: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1118_sk.htm

Pridaj komentár