Zasadnutie 30.1.2014

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,

 ktoré sa uskutoční

dňa 30. januára 2014 o 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Špitálska 4 v Bratislave

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie – overenie uznášaniaschopnosti a schválenie programu
  2. Kontrola uznesení
  3. Informácia ministra spravodlivosti SR o procese ratifikácie Dohovoru Rady Európy o odstránení násilia na ženách a boja proti nemu (obal, ústna informácia, prijaté unesenie Výboru pre RR v ratifikácii Dohovoru z 21.10.2013, uznesenie)
  4. Informácie o priebehu a záveroch zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (obal, materiál 1, materiál 2, materiál 3)
  5. Informácia MPSVR SR o pripravovaných strategických správach v oblasti rodovej rovnosti (obal, materiál, uznesenie)
  6. Informácia o príprave nového programového obdobia pre čerpanie štrukturálnych fondov a uplatňovaní rodovej rovnosti ako ex-ante podmienky a horizontálneho princípu, delegovanie zástupcov/kýň výboru do Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí (obal, materiál 1, materiál 2, materiál 3, uznesenie)
  7. Informácia o pripravovaných projektoch k eliminácii a prevencii násilia na ženách (obal, materiál 1, materiál 2, uznesenie)
  8. Rôzne
  9. Záver

 

Prítomnosť verejnosti na zasadnutí je možná do naplnenia kapacity zasadacej miestnosti.

Ďalšie materiály:

Poverenie na zastupovanie v neprítomnosti

Odkazy.

Stránka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť