Správa o stave rodovej rovnosti za rok 2014

Posted on Posted in Monitoring médií

Vláda SR schválila na svojom zasadnutí 8.7.2015 Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014 (ďalej iba „správa“) na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 337 z 9. júla 2014. Predložený materiál je už v poradí siedmou správou.

Prvá časť správy opisuje vývoj v oblasti rodovej rovnosti za rok 2014. Analytická časť správy je zameraná na analýzu vývoja situácie v kľúčových oblastiach identifikovaných Pekinskou akčnou platformou. Táto bola ako záverečný dokument prijatá  na štvrtej svetovej konferencii OSN o ženách v roku 1995 v Pekingu s cieľom posilnenia postavenia žien a vytvorenia podmienok, v ktorých by všetky ženy mohli naplno využívať svoje ľudské práva. Rok 2014 a následne aj 2015 sa v oblasti rodovej rovnosti niesol na medzinárodnej úrovni hodnotením dvadsaťročného pokroku, dosiahnutého od prijatia tejto akčnej platformy.

Správa na stiahnutie vo formáte pdf

Kompletný materiál (v .zip formáte)

Pridaj komentár