Správe EIGE pre SK PRES na tému “ženy a chudoba”

Posted on Posted in Aktuality, Monitoring médií

Bratislava 29. novembra (TASR) – Takmer každý piaty človek na Slovensku žije na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. K najohrozenejším skupinám patria mladí ľudia, jednorodičovské rodiny, rodiny s troma a viac deťmi, ľudia so zdravotným znevýhodnením a rómske obyvateľstvo. Uvádza to nová správa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE).

Chudoba je podľa inštitútu stále aktuálna téma a pod vplyvom hospodárskej krízy, ktorá zasiahla aj Európu, v niektorých krajinách predstavuje vážnejšie problémy. “V súčasnosti žije v Európskej únii 122 miliónov ľudí, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Na Slovensku je to 18 percent obyvateľstva, teda takmer každý piaty človek,” priblížila na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave Zuzana Maďarová z EIGE. V porovnaní s rokom 2010 sa počet takýchto ľudí v EÚ zvýšil, na Slovensku, naopak, evidujú experti mierne klesajúcu tendenciu.V slovenských domácnostiach však vyrastá momentálne 200.000 detí mladších ako 16 rokov, ktoré sú ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Podľa Maďarovej nie je chudoba len o ekonomickom nedostatku. “Je to širší problém, ktorý zasahuje a obmedzuje možnosti ľudí občiansky participovať, zúčastňovať sa na spoločenskom, politickom a sociálnom dianí. Ak chceme bojovať proti chudobe, treba ju vnímať v širších súvislostiach,” podotkla.Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia sa podľa jej slov zvyšuje v dôsledku rodovej nerovnosti, čo je viditeľné na tom, že rodiny sú do veľkej miery závislé od príjmu muža. “Najviditeľnejšie sa to prejavuje v prípade neočakávaných životných udalostí, ako sú rozpad rodiny, strata zamestnania, ochorenie či smrť partnera,”skonštatovala Maďarová.

Podľa zistení EIGE by sa bez pracovného príjmu muža 81 percent párov s deťmi dostalo pod hranicu chudoby. Ak by o zamestnanie prišla žena, vplyv by bol menší (40 percent). Podľa expertov sa ukazuje jedna zo súvislostí medzi rodovou nerovnosťou a chudobou. Zamestnanosť žien je podľa EIGE v porovnaní s mužmi stále nižšia, ženy dostavajú za prácu nižšie mzdy a v dôsledku rodovej nerovnosti čelia staršie ženy vyššiemu riziku chudoby. Podľa inštitútu sa napríklad ženy s deťmi na trhu práce uplatnia ťažko.

“Len polovicu žien s tromi a viac deťmi má na Slovensku platenú prácu. S každým ďalším dieťaťom sa ekonomická nezávislosť žien znižuje,” tvrdí s tým, že zodpovednosť za starostlivosť o členov rodiny im často sťažuje účasť na trhu práce.

Chudoba ohrozuje v EÚ najmä jednorodičovské rodiny, zdravotne znevýhodnených, migrantov. Taktiež etnické skupiny, napríklad deväť z desiatich rómskych žien a mužov žije podľa EIGE na hranici chudoby. Ľudia v EÚ sú najviac ohrození chudobou v mladom veku, najmä keď už nežijú s rodičmi. Staršie ženy vo veku od 75 rokov vyššie sú zas ohrozené chudobou viac než muži.

EIGE pripravil správu Chudoba, rod a prelínajúce sa nerovnosti na základe žiadosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Správa upriamuje pozornosť na situáciu rôznych skupín žien a mužov ohrozených chudobou. “Z nášho pohľadu sme sa hlavne zaujímali nielen o rodový rozmer, ale navrhovali sme, aby správa pozrela na skupiny žien, ktoré sú osobitne ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením,” priblížila Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na základe tejto správy predkladá ministerstvo závery, ktoré sú odporúčaním smerom k členským krajinám EÚ a Európskej komisii ako posilniť opatrenia vedúce k znižovaniu chudoby a rodových rozdielov v rámci chudoby.

Pridaj komentár