Vedci odmietajú manipuláciu s verejnou mienkou v rodovej rovnosti

Posted on Posted in Aktuality, Aktuálne výzvy

Vedci z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV odmietajú manipulácie s verejnou mienkou v oblasti rodovej rovnosti. Výskumníci z tohto pracoviska, ktoré má dvadsaťročnú tradíciu výskumu sexuálneho zdravia – a ich ďalší kolegovia z tejto sféry – pred časom zásadne odmietli iniciatívu, ktorá vydala „Vyjadrenie a výzvu lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“.  

O ohlase príslušných ministerstiev a vlády, ako aj o potrebe zodpovednej diskusie na túto tému bola vo štvrtok 29. januára v Bratislave tlačová konferencia. Informoval na nej riaditeľ Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV Gabriel Bianchi, jeho kolega z rovnakého ústavu a z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Ivan Lukšík, Zuzana Kiczková, vedúca Centra rodových štúdií Filozofickej fakulty UK, Mariana Szapuová, vedúca Katedry filozofie FF UK a Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. 

Gabriel Bianchi novinárov informoval, že k Medzinárodnému dňu detí zverejnila skupina koordinovaná Mgr. Janou Fullovou a pod vedením neoficiálneho hovorcu doc. MUDr. Alojza Rakúsa, CSc. materiál „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“. K materiálu, ktorý vyvolal pohoršenie z vedeckého aj politického hľadiska zaujal Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV odmietavé stanovisko, v ktorom zdôvodňuje neoprávnenosť a manipulatívnosť argumentácií, s ktorými pracuje. V ňom upozorňuje, že materiál dehonestuje všeobecne uznávané hodnoty rodovej rovnosti akceptované v EÚ a spochybňuje oficiálne politiky únie i Slovenskej republiky nazývajúc rodové scitlivovanie „rodovou ideológiou“. Stanovisko ústavu SAV zdôrazňuje, že vedecké poznanie akumulované v ostatnom štvrťstoročí jasne ukazuje, že otázka rodovosti vo výchove a školskom vzdelávaní má plné opodstatnenie (materiál v plnom znení je v prílohe). Toto stanovisko v podobe otvoreného listu adresovali ministrom vlády SR, zodpovedným za rezorty školstva, vedy, výskumu a športu, zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny a zahraničia a európskych záležitostí. Príslušných ministrov a ministerku ústav priamo žiadal, aby zaujali jednoznačné stanovisko k „Vyjadreniu a výzve lekárov…“, keďže ide o iniciatívu smerujúcu proti právnym dokumentom štátu na najvyššej úrovni. Z. Kiczková na tlačovej besede upozornila na fakt, že signatári „Vyjadrenia a výzvy lekárov…“ narábajú účelovo s pojmom „rodová ideológia“, ktorý má vzbudiť dojem ohrozenia najmä vo výchove detí. Mariana Szapuová predložila novinárom viacero príkladov nepresností a manipulatívnych interpretácii, ktoré signatári „Vyjadrenia a výzvy lekárov…“ použili. V tejto súvislosti G. Bianchi pripomenul, že cieľom skupiny vedcov, ktorí sa proti „Vyjadreniu a výzve lekárov…“ ohradili je upozorniť na nevedeckosť argumentov, s tým, že argumentuje práve vedeckými výsledkami. „Sme smutní, že istá skupina ľudí sa opiera o vedu takým neetickým spôsobom,“ povedal. 

G. Bianchi tiež informoval novinárov, že ústav a skupina ďalších vedcov vyzvali ešte minulý rok signatárov „Vyjadrenia a výzvy lekárov…“, aby zvážili svoje podpisy, resp., pokiaľ zastávajú verejné funkcie vo vzdelávacom a zdravotníckom systéme SR, aj svoju morálnu integritu. A napokon ústav žiadal médiá – najmä verejnoprávne – aby vytvorili dostatočný priestor na diskusiu o rodovej problematike, v ktorej evidentne nie je dostatočne rozvinutý kvalifikovaný diskurz tak vo všeobecnej, ako aj v odbornej verejnosti. 

Do konca roka 2014 Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV postupne dostal odpovede od všetkých štyroch ministerstiev. Miera ich odmietnutia spornej „Iniciatívy“ je síce rozdielna, ale žiaden z predstaviteľov štyroch rezortov kľúčových v problematike rodovej rovnosti sa s „Iniciatívou“ nestotožnil. 

Najzásadnejšie odmietnutie prezentoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. V odpovedi konštatuje, že „iniciatíva MUDr. Rakúsa ukazuje, že už aj medzi odbornou verejnosťou sa šíria nesprávne a skreslené informácie nielen proti rodovo citlivej výchove, ale proti rodovej rovnosti ako takej“. Zdôrazňuje, že „MPSVR na všetkých fórach prezentuje záväzok napĺňať politiku rodovej rovnosti v zmysle našich medzinárodných záväzkov a prístupu Európskej únie“. Navyše minister Ján Richter na základe výzvy zo SAV priamo oslovil doc. MUDr. Alojza Rakúsa listom, v ktorom o.i. píše:

„Rodová rovnosť ako verejná politika s cieľom zabezpečenia skutočnej rovnoprávnosti mužov a žien je integrálnou agendou členských štátov Európskej únie, ako aj iných vyspelých krajín civilizovaného sveta. Pojem „gender ideológia“, resp. „rodová ideológia“, ktorý sa nedávno objavil medzi časťou laickej verejnosti na Slovensku, nie je vôbec v medzinárodnom meradle a ani u nás zaužívaný a je prekvapujúce, čo všetko sa do neho v poslednom čase mylne interpretuje.“

„Vážený pán doktor, práve kvôli dezinterpretáciám, ktoré sa šíria vo verejnosti a ktorým – musím s poľutovaním konštatovať – ste sa nevyhli ani Vy vo Vašom stanovisku k rodovo citlivej výchove, považujeme za nevyhnutné osvetou a vzdelávaním zvyšovať povedomie o tom, čo rodová rovnosť vlastne je a čo je jej obsahom.“

„Cieľom rodovej rovnosti v súčasnom modernom ponímaní nie je odstraňovanie biologických rozdielov medzi mužmi a ženami a presadzovanie rovnakosti, ale odstraňovanie hierarchie v ich sociálnom postavení vedúcom k znevýhodneniu žien – ale niekedy i mužov v rôznych oblastiach súkromného a pracovného života. Obsahom politiky rodovej rovnosti a s ňou spojeného rodovo citlivého vzdelávania nie je snaha o možnosť meniť pohlavnú identitu muža a ženy, ale odstraňovanie stereotypného vnímania a predsudkov voči schopnostiam a úlohám mužov a žien v spoločnosti. Vychádzame pri tom z reálnych skúseností zo zahraničia: krajiny kladúce dôraz na presadzovanie rodovej rovnosti a modernú rodinnú politiku, zameranú na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, majú priaznivejší demografický vývoj a stabilnejšie sociálne systémy.“

„Rodovo citlivá výchova je dôležitou súčasťou výchovy k rodovej rovnosti. Vychádza zo špecifických potrieb dievčat a chlapcov a súčasne predchádza škodlivému vplyvu rodových stereotypov a predsudkov, ktoré sú v našej spoločnosti stále hlboko zakorenené, a to nielen voči ženám resp. mužom, ale aj voči rôznym menšinám ako sú Rómovia, zdravotne postihnutí ľudia, starší resp. absolventi a pod. Bez odstránenia týchto predsudkov nie je možné zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých, podporovať rozmanitosť a sociálnu inklúziu a umožniť tým lepšie využitie ľudského kapitálu, ktorým naša spoločnosť disponuje.“

„Rodovo citlivá výchova nie je žiadnym experimentom, ale zavedeným a akceptovaným spôsobom výchovy. Rada Európy vo svojej novej Stratégii rodovej rovnosti stanovuje jeden zo špecifických cieľov práve presadzovanie vzdelávania bez rodových stereotypov v zmysle odporúčania Rady ministrov o uplatňovaní rodového hľadiska vo vzdelávaní (CM/Rec(2007)13).

Väčšina ministerských stanovísk ústila do výzvy k diskusii o tejto problematike, ktorej rámec jednoznačne pomenoval minister Ján Richter:

„Sme presvedčení, že v 21. storočí je toto právo (na rovnosť príležitostí žien a mužov) natoľko zvnútornené nielen vo verejných politikách, ale aj v každodennom živote, že je možné a potrebné viesť verejnú diskusiu o možných prostriedkoch a postupoch, ako ho presadzovať a uvádzať do života, nie však o podstate práva žien na rovnoprávne postavenie ako takého.“

Na tlačovej konferencii upozornili novinárov, že nebola zaznamenaná žiadna iniciatíva zo strany signatárov „Iniciatívy“ v smere, ktorý protestujúci vedci navrhovali – aby zvážili svoje podpisy, resp., pokiaľ zastávajú verejné funkcie vo vzdelávacom a zdravotníckom systéme SR, aj svoju morálnu integritu. Rovnako sa neukázala zásadná zmena vo verejnoprávnych ani iných médiách v smere vytvorenia dostatočného priestoru na diskusiu o rodovej problematike.

 

Zásadné odmietnutie v kauze rodová ideológie ÚVSK SAV

 

 

Pridaj komentár