Výzva pre zapojenie sa do projektu Rodina a práca

Posted on Posted in Aktuality, Aktuálne výzvy

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov  do národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce.

http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-rodina-a-praca/vyzvy3/vyzva-ia-zasi-np-rap01-2015

Výzva je určená pre Zamestnávateľov, ktorí umožnia svojim zamestnankyniam s rodičovskými povinnosťami využívať flexibilné formy práce podľa §§ 49, 49a) alebo 52 Zákonníka práce (kratší pracovný čas, delené pracovné miesto alebo domácka práca / telepráca).

Oprávnenými subjektmi pre zapojenie sa do NP RaP sú zamestnávatelia  (príspevková organizácia; rozpočtová organizácia; obec / mesto; vyšší územný celok; občianske združenie; nadácia a neinvestičný fond; nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby; cirkev, náboženská spoločnosť a cirkevná charita; právnická osoba založená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom; fyzická osoba – podnikateľ; ostatné právnické osoby),  ktoré zamestnajú osoby s rodičovskými povinnosťami prostredníctvom flexibilných foriem práce na dobu neurčitú na základe podmienok uvedených vo Výzve.

Oprávnenými miestami realizácie aktivít sú všetky samosprávne kraje SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

IA ZaSI zároveň v súčasnosti pripravuje Výzvu na zapojenie sa zamestnávateľov / spolupracujúcich organizácií do národného projektu Rodina a práca – Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu služieb starostlivosti o deti osôb s rodičovskými povinnosťami.

Pridaj komentár