Zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Posted on Posted in Aktivity, Aktuality

61. zasadnutie Komisie o postavení žien (CSW61) je zamerané na posilnenie postavenia žien a jeho väzby na udržateľný rozvoj. Na každoročnom zhromaždení na vysokej úrovni, ktoré sa koná v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 13.-23. marca 2017, v zastúpení globálnych lídrov a líderiek, mimovládnych organizácií a súkromného sektora sa rokuje o tom, ako zabezpečiť zlepšenie života žien a dievčat v rámci nového 15-ročného globálneho rozvojového plánu.

Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj 2015-2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) nadväzuje na miléniové rozvojové ciele a bola prijatá na úrovni OSN v septembri 2015. Okrem samostatného cieľa pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (cieľ 5), je plánovaný rodovo citlivý prístup v 11 ďalších rozvojových cieľov. Prečítajte si viac o úlohe žien zohrávajú vo všetkých cieľov, a to, čo OSN robí pre ženy v týchto oblastiach tu.

Delegáciu tvorili za MPSVR SR riaditeľka ORRRP Oľga Pietruchová a Ľubica Rozborová, koordinátorka projektu Koordinačno-metodického centra (KMC) pre rodovo podmienené a domáce násilie, za IVPR riaditeľka Silvia Porubänová a Barbora Burajová, zodpovedná za vedenie KMC.

V rámci zasadnutia  vystúpila 16 .3. 2017 v mene SR počas všeobecnej rozpravy riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR p. Oľga Pietruchová. Vo vystúpení sa zamerala na Strategický a akčný plán SR pre rodovú rovnosť 2014-2019. Vyzdvihla najmä úspech, ktorý SR dosiahla v znižovaní rozdielu finančného odmeňovania žien a mužov z 27% (r. 2005) na 18% (r. 2016), pozitívne výsledky v oblasti rodičovskej dovolenky aj aktivity SR v spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť (EIGE) počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
Počas interaktívneho dialógu Slovensko vystúpilo s prezentáciou na tému Výzvy a úspechy pri realizácii miléniových rozvojových cieľov pre ženy a dievčatá (spoločne s BG SR v rámci dialógu reprezentovala VERS). Prezentácia bola zameraná najmä na legislatívu v oblasti rodovej rovnosti, problematiku chudoby a sociálneho vylúčenia, ktorej obeťami sú častejšie ženy ako muži. Súčasťou prezentácie bola aj analýza trhu práce, najmä jeho horizontálna segregácia a problém rodičovskej dovolenky. Záver prezentácie bol venovaný postaveniu žien v podnikaní,  IT a R&D sektore.
Delegácia SR v spolupráci s Radou Európy zorganizovala dňa 14.3.2017 sprievodné podujatie s názvom Koordinovaná odpoveď na násilie na ženách. V rámci podujatia sme predstavili Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násiliu na ženách 2014-2019 a založenie Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC). Sprievodného podujatia sa zúčastnila aj zástupkyňa Rady Európy Liri Kopaci de Michele, ktorá prezentovala požiadavky Istanbulského dohovoru za zriadenie koordinačného orgánu s cieľom medzirezortnej koordinácie a metodického usmerňovania opatrení v boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Vedúca KMC následne prezentovala činnosť KMC počas ostatných dvoch rokov ako príklad dobrej praxe takéhoto centra.