Pozvánka na konferenciu „Vyrovnávacie opatrenia a ich implementácia v programovom období 2014 – 2020“

Posted on Posted in Aktuality, Pozvánky

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Vás pozýva na konferenciu venovanú uplatňovaniu horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien vrátane dočasných vyrovnávacích opatrení v projektoch podoprených z európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Termín konania: 30. marca 2017
Miesto konania: Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07  Bratislava
Konferencia je organizovaná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v spolupráci s Úradom vlády SR.

Program

   
 8:30 – 9:30 registrácia účastníkov, coffee break
9:45 – 10:00 príhovor
10:00 – 11:30 ,,Vstupná, úvodná prednáška do problematiky horizontálnych princípov RMŽ a ND“
11:30 – 13:00 obed
13:00 – 14:30 panelové diskusie

  • Panel I. ,,Rovnosť mužov a žien v EŠIF v programovom období 2014 – 2020“
  • Panel II. ,,Nediskriminácia v EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020“
14:30 – 14:45 coffee break
14:45 – 16:30 pokračovanie panelových diskusií
16:30 – 17:30 diskusia a prezentovanie výsledkov panelov

Sprievodný program – výstava a prezentácia ,,dobrých príkladov z praxe” v rámci tematiky rodovej rovnosti, nediskriminácie a zdravotného postihnutia.

Registrácia tu