Hodnotenie

Koordinátor horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“) vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 47 a čl. 48 nariadenia Rady (ES) c. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) c. 1260/1999 (ďalej len „nariadenie Rady (ES) c. 1083/2006“).

Úcelom hodnotenia HP RP je celkové posúdenie plnenia cieľov HP RP, ktoré vyplývajú zo Systému koordinácie implementácie HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013 na úrovni Národného strategického a referenčného rámca (ďalej len „NSRR“) a Operačných programov („OP“), ako aj zhodnotenie relevantnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti dopadov a udržateľnosti implementovanej HP RP. Hodnotením koordinátor HP RP zároveň overuje fungovanie tej časti riadenia, za ktorú je zodpovedný.

Hodnotenie sa z hľadiska časového vykonáva ako ex-ante (predbežné) hodnotenie, on going (priebežné) hodnotenie a ex post (následné) hodnotenie.

Ex ante hodnotenie HP RP realizoval Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na konci roka 2007. Z hľadiska HP RP išlo o:

  • popis východiskovej situácie rôznych znevýhodnených skupín z hladiska rovnosti príležitostí (najmä v oblasti rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí na základe veku a zdravotného postihnutia, celkovú podporu mechanizmov antidiskriminácie),
  • stanovenie politík koordinácie implementácie HP RP zahrnajúcich ciele HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013

Ex post hodnotenie sa zaoberá sumarizáciou faktorov, ktoré prispievajú k úspechu alebo zlyhaniu implementácie, dosiahnutými cieľmi a výsledkami kvantifikujúcimi účinnosť a efektivitu štrukturálnej pomoci v podmienkach Slovenskej republiky, vrátane ich trvalej udržateľnosti. Cieľom je zistiť efektívnosť, účinnosť a užitocnosť programu vo vzťahu k HP RP, odhadnúť dosiahnuté dopady, vyvodiť závery, ktoré môžu byt zovšeobecnené pre iné intervencie/programy. Ex post hodnotenie sa bude vykonávať po skončení programového obdobia 2007 – 2013.

Priebežné hodnotenie sa zameriava na posúdenie dopadu NSRR a jednotlivých OP na ciele HP RP a formuluje odporúčania na zmeny v implementácii HP RP, najmä čo sa týka relevancie prioritných osí k vytýčeným cieľom a sledovaným merateľným ukazovateľom a ich monitorovania. Sumarizuje prvé výstupy a výsledky, hodnotí kvalitu monitoringu a implementácie a podporuje programový manažment poskytnutím praktických odporúčaní potrebných k zabezpečeniu výsledkov/výstupov vo vzťahu k HP RP. Poskytuje hĺbkovú analýzu problémov /záležitostí, z hľadiska rovnosti príležitostí, vyskytujúcich sa počas implementácie štrukturálnych fondov v období 2007 – 3013.

Z hľadiska predmetu hodnotenia sa môže hodnotenie vykonávať ako strategické hodnotenie alebo operatívne hodnotenie. Predmetom strategických hodnotení je hodnotenie HP RP vo vztahu k prioritám ES a národným prioritám.

Predmetom operatívnych hodnotení je hodnotenie stavu implementácie HP RP alebo hodnotenie určitej oblasti realizácie HP RP s účelom dosiahnuť plynulú realizáciu HP RP a jej súlad s cieľmi určenými v Systéme koordinácie implementácie HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013.

Plán hodnotení horizontálnej priority rovnosť príležitostí pre programové obdobie 2007 – 2013

Plán hodnotení – verzia 1.0 .pdf

Prílohy

Interné hodnotiace správy

Analýza výziev z hľadiska HP RP . pdf

Analýza špecifikácie príspevkov projektov k HP RP .pdf

Externé hodnotiace správy

Hodnotiaca správa HP RP 1. časť .pdf            Evaluation report on HP Equality of Opportunities part 1 .pdf

Hodnotiaca správa HP RP 2. časť . pdf            Evaluation report on HP Equality of Opportunities part 2 .pdf

 

Externé hodnotenie (2015)

Strategické hodnotenie uplatňovania HPRP- záverečná správa

Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania HPRP zameraná na rovnosť mužov a žien (IVPR, 2015)

Strategické hodnotenie uplatňovania HP RP z hľadiska veku a zdravotného postihnutia 

Uvedené hodnotiace správy sú spolufinancované v rámci projektu „Hodnotenie uplatňovania HP RP v ŠF a KF v programovom období 2007-2013“, kód ITMS č. 22210220018 Európskou Úniou  /ERDF/ v rámci Operačného programu Technická pomoc 2007-2013

 

 

 

Pridaj komentár