Istanbulský dohovor vstúpil do platnosti

Posted on Posted in Aktuality

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor) nadobudol platnosť 1. augusta 2014.

Rada Európy dnes uviedla, že 1. augusta 2014 začne nová etapa v oblasti ochrany ľudských práv v Európe – v 11 členských štátoch RE vstúpi do platnosti Istanbulský dohovor o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu.

Túto skutočnosť v správe pre médiá potvrdila šéfka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Anne Brasseurová. “Istanbulský dohovor zakotvuje najvyspelejší a najkomplexnejší súbor noriem na medzinárodnej úrovni zameraných na riešenie násilia na ženách a domáceho násilia. Hoci sa zameriava predovšetkým na ženy, bolo by zjednodušujúce hovoriť, že ide iba o dohovor o právach žien,” pripomenula Brasseurová.

Predsedníčka PZ RE upozornila, že nový medzinárodný dohovor bude prínosom pre spoločnosť ako celok. Pomôže ženám a dievčatám, ktoré sú vystavené násiliu pre svoje pohlavie, je určený pre ženy, mužov a deti, ktoré sú obeťami alebo svedkami domáceho násilia, nezabúda na páchateľov, ktorí chcú byť rehabilitovaní, a vníma mužov nielen ako súčasť problému, ale aj súčasť riešenia.

Po nadobudnutí platnosti sa tento dohovor stane základným kameňom systému ochrany ľudských práv, pretože ochrana pred násilím je najzákladnejším ľudským právom.

Istanbulský dohovor bude mať vplyv aj mimo Európy, pretože bude otvorený na pristúpenie aj pre krajiny, ktoré nepatria do 47-člennej Rady Európy.

“Istanbulský dohovor môžeme právom považovať za  najucelenejšiu európsku stratégiu eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia”, píše vo svojom vyhlásení OZ Možnosť voľby..”Poskytuje množstvo odpovedí na to, akým spôsobom zlepšiť ochranu žien a ďalších obetí domáceho násilia tak, aby mohli žiť svoj život slobodne a dôstojne. Zároveň sa zameriava aj na opatrenia, ktoré by umožnili predchádzať násiliu a znížiť tak hrozivý počet žien žijúcich v násilných vzťahoch. Upriamuje pozornosť na potrebu presadenia rodovej rovnosti ako nevyhnutnej stratégie na zastavenie násilia páchaného na ženách. Zároveň kriminalizuje množstvo konaní, ktoré rodovo podmienené násilie predstavuje, ako je napr. fyzické, psychické, sexuálne násilie, nebezpečné prenasledovanie, sexuálne obťažovanie, manželstvá z donútenia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútené umelé prerušenie tehotenstva a násilná sterilizácia.”

Dohovor doposiaľ  podpísalo 22 krajín a 14 ho aj ratifikovalo. V nadchádzajúcom období preto stojí pred európskymi krajinami veľká výzva. A tou je účinné zavedenie dohovoru do praxe.

Slovenská republika podpísala dohovor 11.mája 2011 a vyjadrila politickú vôľu ho ratifikovať a účinne implementovať.

Vyhlásenie Rady Európy k vstúpeniu Istanbulského dohovoru do platnosti

Dohovor pre boj proti domácemu násiliu je platný, oznámila Rada Európy

TV spot Rady Európy k Istanbulskému dohovoru

Pridaj komentár