Konferencia predsedníctva Rady Európy “Eliminácia rodových stereotypov a sexizmu”

Posted on Posted in Aktuality

Fínsko ako predsednícka krajiny Rady Európy zorganizovala pri príležitosti prijatia rezolúcie RE proti sexizmu konferenciu venovanú sexizmu v médiách a verejnom priestore pod názvom “Eliminácia rodových stereotypov a sexizmu”.

Rodové stereotypy a sexizmus predstavujú vážnu prekážku pri dosahovaní skutočnej rodovej rovnosti. Rodové stereotypy vyplývajú z hlboko zakorenených postojov, hodnôt, noriem a predsudkov. Používajú sa na ospravedlnenie a udržanie (historických) mocenských vzťahov mužov nad ženami, ako aj sexistických postojov, ktoré brzdia rozvoj rodovej rovnosti a úplnú autonómiu žien a negatívne ovplyvňujú aj mužov a chlapcov. Okrem toho môžu byť ľudia konfrontovaní s rôznymi a navzájom sa prelínajúcimi formami sexizmu, ktoré sú založené na rade ďalších faktorov, ako sú etnicita, vek, sociálna trieda, zdravotné postihnutie, rodová identita, sexuálna orientácia alebo sexualita.

Rodové zvyky a tradície a rozšírená sexualizácia ženských orgánov, ktoré naznačujú ich sexuálnu dostupnosť, prispievajú k zaobchádzaniu so ženami ako s podriadenými členkami rodiny alebo spoločnosti a sú živnou pôdou násilia páchaného na ženách. Výskyt a následky sexizmu a sexistického správania majú neúmerne, ale nie výlučne, dopad na ženy a dievčatá, ktoré ich zažívajú rôznymi spôsobmi ako muži a chlapci.

Sexizmus je rozšírený vo všetkých sférach života. Vo vzťahu k práci má sexizmus mnoho foriem a je prítomný vo verejnom aj súkromnom sektore. Prejavuje sa prostredníctvom sexistických pripomienok, správania zameraného na zamestnanca alebo skupinu zamestnancov, alebo v sexistických predpokladoch založených na tradičných rodových úlohách. To prispieva k sklenému stropu ak diskriminácii na základe pohlavia, ktorá obmedzuje prístup žien k určitým pracovným miestam, k zdrojom ak možnostiam propagácie. Takéto predpoklady môžu tiež viesť k sexuálnemu správaniu a obmedzeniam voči mužom, ktorí sa starajú o starostlivosť.

Výskum a dôkazy ukazujú, že sexizmus je v celej Európe nekontrolovateľný. Špecifické podujatia alebo hnutia a kampane v sociálnych sieťach online, ako napríklad #MeToo, #EverydaySexism, #TimesUp a séria akcií a politických opatrení, ktoré spustili po celom svete, vrátane členských štátov Rady Európy, prispeli k ďalšiemu rozvoju. objasniť všadeprítomnosť sexizmu a potrebu silnejších opatrení na boj proti nemu.

Spoločenské vnímanie a mediálne zobrazenie môžu byť súčasťou rodových stereotypov. To zahŕňa aj vnímanie žien a mužov: ako by mali vyzerať, ako by sa mali správať, akú kariéru by mali vykonávať a aké úlohy a úlohy by mali vykonávať. Internet poskytol novú dimenziu pre vyjadrenie, prenos a publikum sexizmu a sexistických nenávistných prejavov – rozmer, ktorý sa ešte musí plne riešiť verejnými politikami, médiami, súkromným sektorom a presadzovaním práva.

Na dosiahnutie podstatnej rodovej rovnosti je preto nevyhnutné prijať inovatívne a účinné opatrenia na odstránenie škodlivých rodových stereotypov a sexizmu. Istanbulský dohovor Rady Európy, ktorý sa zaviazal riešiť základné príčiny násilia páchaného na ženách a podporovať väčšiu rovnosť medzi ženami a mužmi, odhaľuje prepojenie medzi rodovými stereotypmi a násilím páchaným na ženách. Podporuje posun v postojoch k riešeniu rodových stereotypov na úrovni jednotlivcov, ako aj inštitúcií. Odporúčanie Rady Európy na prevenciu a boj proti sexizmu je prvým medzinárodným právnym referenčným dokumentom, ktorý sa priamo zaoberá potrebou prevencie a boja proti sexizmu.

Cieľom konferencie bolo:

 • vyzdvihnúť normy, prácu a činnosti Rady Európy v boji proti rodovým stereotypom a sexizmu s osobitným zameraním na pracovisko, médiá a na násilie páchané na ženách a dievčatách ako najzávažnejší prejav rodových stereotypov a sexizmu;
 • preskúmať vplyv rodových stereotypov, sexizmu a sexistického správania na pracovisku;
 • riešiť pozitívny aj negatívny vplyv nových médií na boj proti rodovým stereotypom a sexizmu (vrátane sexistických nenávistných prejavov);
 • preskúmať vzájomný vzťah medzi rodovými stereotypmi a násilím voči ženám a dievčatám;
 • identifikovať príklady osvedčených postupov pri riešení problémov a prekonávaní výziev vyplývajúcich z rodových stereotypov a sexizmu, najmä na pracovisku, v médiách a na základe prejavov násilia, obťažovania a nenávistných prejavov;
 • vyzdvihnúť najmä Dohovor Rady Európy o prevencii a boji proti násiliu páchanom na ženách a domácemu násiliu (Istanbulský dohovor), odporúčania z konferencií v Amsterdame (2013), Bern (2015) a Tallinn (2016 )1 a nadchádzajúci Výbor pre ľudské práva; Odporúčania ministrov na prevenciu a boj proti sexizmu;
 • posilniť spoluprácu a synergie s opatreniami na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni s cieľom riešiť sexizmus, rodové stereotypy a násilie páchané na ženách;
 • uľahčiť príležitosti na vytváranie sietí;
 • vypracovať odporúčania pre konkrétne opatrenia na implementáciu Stratégie rodovej rovnosti Rady Európy 2018-2023 v členských štátoch.

Úvodné prejavy predniesli:

 • Annika Saarikko, ministerka pre záležitosti rodiny a sociálne služby, Fínsko
 • Gabriella Battaini-Dragoni, zástupkyňa generálneho tajomníka Rady Európy

Počas konferencie boli diskutované nasledujúce témy:

 • Boj proti stereotypom v práci a vo verejnom priestore
 • Násilie, sexuálne obťažovanie a sexistické nenávistné prejavy ako prejav škodlivých účinkov rodových stereotypov
 • Riešenie rodových stereotypov a sexistických obrazov – online a v médiách

Web stránka konferencie tu