Rada Európy prijala historicky prvý medzinárodný právny nástroj proti sexizmu

Posted on Posted in Aktuality

Podľa odporúčania, ktoré prijal Výbor ministrov Rady Európy by mali členské štáty zintenzívniť úsilie potlačiť prejavy sexizmu vo všetkých oblastiach života spoločnosti. V reakcii na #MeToo a ďalšie nedávne celosvetové hnutia, ktoré zvýšili povedomie o pretrvávajúcom fenoméne sexizme v spoločnosti, Výbor ministrov Rady Európy prijal odporúčanie proti sexizmu a jeho prejavom, ktorý zahŕňa jeho prvú medzinárodne dohodnutú definíciu. 

Odporúčanie Výboru ministrov členských štátov o prevencii a boji proti sexizmu prijaté 27. marca 2019 na 1342. zasadnutí zástupcov ministrov zahŕňa prvú medzinárodne dohodnutú definíciu tohto fenoménu a zdôrazňuje, že sexizmus je prejavom „historickej nerovnosti mocenských vzťahov“ medzi ženami a mužmi, ktoré vedú k diskriminácii a bránia rozvoju plného potenciálu žien v spoločnosti. Keďže sexizmus je „rozšírený a prevládajúci vo všetkých sektoroch a vo všetkých spoločnostiach a (…) sexizmus a sexistické správanie sú hlboko zakorenené a posilňujú rodové stereotypy,“ vznikla potreba riešenie tohto problému prostredníctvom po prvýkrát zadefinovaného konkrétneho právneho nástroja. Tento by sa s ním mal vysporiadať prostredníctvom komplexného zoznamu opatrení a oblastí, v ktorých sú prejavy sexizmu v spoločnosti prítomné – od reklamy a médií, cez zamestnanosť, sektor spravodlivosti, vzdelávanie a šport. 

Cieľom odporúčania Rady Európy je najmä objasniť sexistické správanie a navrhuje konkrétne spôsoby, akými ho rôzni aktéri môžu identifikovať a riešiť. Je dôležité, aby členské štáty monitorovali svoje výsledky pri vykonávaní usmernení proti sexizmu a informovali Komisiu rodovej rovnosti Rady Európy o prijatých opatreniach a dosiahnutom pokroku v tejto oblasti. Odporúčanie sa zameriava na riešenie problémov, s ktorými sú ženy, ale niekedy aj muži, konfrontovaní každý deň. Predovšetkým je to spojenie medzi sexizmom a násilím voči ženám a dievčatám

V odporúčaní je vysvetlené, že akty „každodenného“ sexizmu sú „súčasťou kontinua násilia, ktoré vytvára prostredie zastrašovania, diskriminácie, strachu, vylúčenia a neistoty, ktoré obmedzujú príležitosti a slobodu.” Príklady odporúčaných opatrení zahŕňajú legislatívne reformy, ktoré pomôžu sexizmus definovať a odsúdiť, ako aj kriminalizujú sexistické nenávistné prejavy a poskytujú vhodné prostriedky na nápravu pre obete sexistického správania.

Odporúčanie vyzýva členské štáty, aby používali opatrenia na zvyšovanie povedomia vrátane „okamžitých reakcií“ zo strany verejných činiteľov, najmä politikov a političiek, náboženských, hospodárskych a komunitných lídrov a líderiek, či iných osobností, ktorí formujú verejnú mienku, aby rázne odsúdili sexizmus a sexistické prejavy.

Celý text odporúčania Výboru ministrov Rady Európy v anglickom jazyku si prečítajte tu.