Stanovisko z EK k prekladu termínu “gender equality”

Posted on Posted in Aktuality

Server postoy.sk, ako aj kritici rodovej rovnosti, odmietajú používanie termínu “rodová rovnosť” a s ním spojených pojmov. Pre objektívne vyjasnenie situácie sme si vyžiadali stanovisko z Európskej komisie, ktoré prikladáme v plnom znení:

Podľa autorky článku by sa mal anglický termín gender equality prekladať ako rovnosť medzi ženami a mužmi, pretože slovenský preklad rodová rovnosť poskytuje údajne v slovenskom kontexte priestor na ideologickú (dez)interpretáciu a slovenský preklad rovnosť medzi ženami a mužmi adekvátnejšie vystihuje ciele strategických a záväzných dokumentov EÚ, v ktorých sa anglický termín gender equality používa na pomenovanie sociálno-ekonomických vzťahov medzi ženami a mužmi.

V našich prekladateľských jednotkách Rady a aj Komisie, s ktorými som si overila zaužívané spojenie prekladu ‚gender equality‘ na ‚rodová rovnosť‘, mi potvrdili, že pri prekladoch dokumentov sa pridržiavame dvoch zásad, a to, že preklad má verne zodpovedať originálu a má dodržať terminologická presnosť.  V tomto kontexte, predmetné slovenské termíny – ‚rovnosť medzi ženami a mužmi‘ a ‚rodová rovnosť‘, a taktiež ‚rovnosť žien a mužov‘ – sú uvedené v medziinštitucionálnej terminologickej databáze inštitúcií EÚ (IATE) ako synonymá, a ako synonymá sa používajú aj v dokumentoch Európskej komisie a Rady. V slovenských prekladoch legislatívy a iných textov EÚ sa oba predmetné termíny používajú rovnocenne.

V slovenských dokumentoch používame termíny rodová rovnosť, rovnosť medzi ženami a mužmi  alebo rovnosť žien a mužov, a to z toho dôvodu, že rovnakú synonymickú variabilitu obsahujú aj anglické texty gender equality, equality between men and women; odlišnosť  týchto formulácií je čisto štylistická. Skutočnosť, že sa uvedené termíny chápu ako synonymá, je možné overiť v uvedenej IATE, v ktorej sa tieto tri variácie uvádzajú na jednej karte (so spoľahlivosťou 3 a 4, t. j. s veľmi vysokou spoľahlivosťou) http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do (je potrebné uviesť  vyhľadávaný termín a zadať  východiskový a cieľový jazyk). Ich uvedenie na jednej karte znamená, že sa na ne vzťahuje jedna a tá istá definícia. Keď si pozriete na príslušnej karte IATE rôzne jazyky, zistíte, že takmer všetky uvádzajú niekoľko synonymických ekvivalentov, pričom jedným z nich je práve ten, ktorý kopíruje anglické gender alebo sex. (A to napríklad je aj španielske igualdad de género a francúzske égalité des sexes, takže nie je pravda, ako sa uvádza v predmetnom článku, že by tieto jazyky používali len tvar rovnosť mužov a žien).  

Jediným obmedzením, ktoré pri preklade do slovenčiny dodržiavame, je to, že sa vyhýbame variáciám slova pohlavie, aby sme vyjadrili práve spoločenský aspekt, ktorý pojem gender obsahuje, a nie biologický aspekt, ktorý sa viaže so slovom pohlavie. V IATE je presne vymedzené, čo sa všetkými uvedenými termínmi označuje: the principle that males and females should have equal rights, freedoms, conditions and opportunities for realising their full potential and for contributing to and benefiting from economic, social, cultural and political development (Glossary of gender terms and concepts, USAID).

Ďalším dôležitým argumentom v prospech používania slova rodový  je pre nás nariadenie  č. 1922/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1922:SK:NOT alebo v angličtine http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1922:EN:NOT ). V nariadení sa hovorí aj o rovnosti medzi mužmi a ženami, aj o rovnosti mužov a žien, aj o rodovej rovnosti, a to jednoznačne v tom istom, t. j. synonymickom zmysle, v anglickom origináli aj v slovenskom preklade.

Kolegovia z prekladateľskej jednotky Komisie ešte dodávajú, že od pojmu rodová rovnosť sa odvíjajú aj ďalšie termíny, ako napríklad rodová štatistika, rodový rozdiel atď. Ak by sa používal striktne a výlučne termín rovnosť medzi ženami a mužmi, termíny tohto typu by sa tvorili iba veľmi ťažko.

Miriam Toplanska

Unit F4 – Czech Republic, Poland, Slovakia
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
SPA 3 04/099

B-1049 Brussels/Belgium

European Commission

Pridaj komentár