Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2011

Posted on Posted in Aktivity

Podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál ocenil 8. marca 2012 v Primaciálnom paláci v Bratislave na medzinárodnej konferencii „Zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností“ v rámci 11. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí šesť zamestnávateľov, ktorí „poskytujú mužom i ženám rovnaké šance uplatniť sa v kariérnom postupe“, vrátane „podpory a konkrétnych opatrení na zosúladenie pracovného, rodinného a osobného života a využívania flexibilných foriem práce“.  

Prvý panel s reprezentantmi usporiadateľa – MPSVR SR a hostí: zľava minister PSVR a podpredseda vlády SR Jozef Mihál, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, politická tajomníčka zastúpenia EK na Slovensku Mária Kadrliaková a riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Oľga Pietruchová.  

 

 

Veľyslankyne Holandska a Nórska: H.E. Daphne Bergsma a Trine Skymoen (zľava) 

 

 

Druhý panel so zástupkyňami firiem a inštitúcií: na obrázku Katarína Mathernová zo Svetovej banky.  

 

Druhý panel zprava: Ľudmila Benkovičová, predsedníčka Štatistického úradu SR, Door Plantenga, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Heineken Slovensko a Petra Berecová, výkonná viceriaditeľka Slovak Telekom, a.s.

 

 

 

Ocenenia boli odovzdané v dvoch kategóriách: podiel žien na riadení a podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života, vrátane využívania flexibilných foriem práce.

V rámci kategórie:“ Podiel žien na riadení“ boli ocenení:

Heineken Slovensko a.s.

 

za zastúpenie žien v správnej rade spoločnosti 33%, vo vrcholovom manažmente 44% a v strednom manažmente 38%, čo ich približuje k (v slovenských podmienkach a špeciálne v podmienkach priemyslu neobvyklej) ambícii paritného rodového zastúpenia ako aj za viac ako 50 % zamestnancov/kýň (z ktorých je opäť 52% žien) využívajúcich flexibilné formy práce a poskytovanie možnosti pracovať popri rodičovskej dovolenke a poskytuje benefity počas materskej dovolenky.

Slovenská pošta, a.s.

 

za zastúpenie žien na riadiacich pozíciách všetkých úrovní (od 60% na najvyšších riadiacich/štatutárnych  pozíciách, cez 50% vo vrcholovom manažmente až po 32%-né zastúpenie v strednom manažmente) a za zapracovanie rodovo spravodlivej firemnej politiky v interných dokumentoch, ako aj za využívanie pružného pracovného času u 95 % zamestancov/kýň a viac ako tretina zamestnancov- z nich je 93% žien- využíva kratší pracovný čas. 

Obec Lenartov

 

ako príklad, že aj „malý“ zamestnávateľ, akým je obec, ktorá zamestnáva 67% žien zo všetkých zamestnancov a z riadiacich pracovníkov/čok je žien 80%, čo deklaruje význam vyrovnaného rodového zastúpenia vo verejnej správe, ako aj poskytovanie flexibilných foriem práce (kratší pracovný čas) a nezrušili ani obecnú škôlku.

V rámci kategórie Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života (vrátane využívania flexibilných foriem práce)boli ocenení:

NESS KDC, s.r.o. 

 

v spoločnosti je 22% žien z celkového počtu zamestnancov/kýň spoločnosti venujúcim sa sofistikovaných činnostiam, ako je vývoj a testovanie softvéru vo vrcholovom manažmente majú ženy 33% zastúpenie, je zaručená rovnosť mužov a žien pri kariérnom raste i zvyšovaní miezd. Všetci zamestnanci/kyne pracujú v režime pružného pracovného času (majú možnosť prispôsobiť ho rodine a svojim mimopracovným povinnostiam). Je im poskytovaných 5 dní dovolenky nad rámec zákonného nároku a 3 dni voľna na zdravotné zotavenie (platené ako čas strávený v práci). Zamestnanci/kyne majú možnosť po splnení podmienok pracovať z domu (tzv. Homeoffice). Zdôrazniť treba aj úspešný projekt NESS Summer Club -ide o škôlku pre deti zamestnancov/kýň priamo v priestoroch spoločnosti, hradenú z  firemných zdrojov, ktorá je prevádzkovaná počas letných mesiacov. 

 

Stredoslovenská energetika, a.s.,  

 

 

za úspešné prevádzkovanie podnikových jaslí a podnikovej škôlky a ako jediná spoločnosť z prihlásených zamestnávateľských organizácií kontinuálne využíva viac flexibilných foriem práce (pružný pracovný čas, kratší pracovný čas, domácku prácu, teleprácu, delené pracovné miesto…). Z ďaľších aktivít a opatrení na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života treba uviesť školenia pre matky na materskej dovolenke v oblasti soft skills, príspevok na predškolské zariadenie pre deti, vyplácanie dovolenkovej a vianočnej mzdy matkám na materskej dovolenke, príspevok pri narodení dieťaťa, atď… 

T-Systems Slovakia s.r.o.

 

za aktívne využívanieflexibilných foriem práce,  predovšetkým pružný pracovný čas a kratší pracovný čas. V oblasti zosúlaďovania pracovného a rodinného života úspešne realizujú Work-Life Balance program (zamestnanci/kyne majú možnosť využiť bezplatné konzultácie zabezpečené odborníkmi-pracovné,finančné, právne témy…) ďalej  špeciálny program pre ženy na materskej a rodičovskej dovolenke, program pre ženy po nástupe z materskej, resp. rodičovskej dovolenky do práce, možnosť pracovať z domu (Mobile work) pre ženy s deťmi do 12 rokov,  raz mesačne víkendové výlety pre zamestnancov/kyne aj s rodinami (cca 100 zamestnancov/víkend).

 

 

Podpredseda vlády a minister práce SR ocenil pri príležitosti MDŽ aj osobnosti a organizácie, ktoré si zasluhujú mimoriadnu pozornosť za aktívnu prácu v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí: Z organizácií boli ocenené ŽIvena a Aspekt, z osobností pani Zora Búrorová a Dagmar Šimunková.

 

 

 

Program konferencie 

Fotoalbum z konferencie