Ženy vo vedúcich funkciách sú pre firmy prínosom

Posted on Posted in Aktivity

Zastúpenie žien v dozorných radách a predstavenstvách firiem je na Slovensku stále nízke. Nevyužívanie ich potenciálu je na škodu nielen žien samotných, ale aj celej spoločnosti. To je hlavný odkaz medzinárodnej konferencie, ktorú organizuje ministerstvo práce pri príležitosti MDŽ. 

Hoci americké krajčírky vyšli do ulíc odhodlané bojovať za lepšie pracovné podmienky, či vyššie mzdy už pred 104 rokmi, ani dnes nie je postavenie žien v práci také, ako by si zaslúžili. Zaostávanie za platmi mužov, či sklenený strop, ktorý ženám stále sťažuje kariérny rast, to sú len niektoré z nespravodlivostí, s ktorými sa ženy stretávajú počas svojho pracovného života.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už prijalo množstvo opatrení na zlepšenie situácie, ako napríklad zabezpečenie rovnakých podmienok po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky, ako mali ženy v práci predtým, zmeny v Zákonníku práce uľahčujúce skĺbenie rodinného a pracovného života, rozloženie rodičovskej dovolenky až na päť rokov, zvýšenie ochrany tehotných žien, umožnenie poberania rodičovského príspevku počas zárobkovej činnosti a podobne. Ale stále sa dá urobiť viac.

Pri príležitosti MDŽ organizuje MPSVR SR dňa 8.3.2012 od 9,30 hod v Primaciálnom paláci v Bratislave medzinárodnú konferenciu Zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností, ktorej cieľom je zdôrazniť podporu účasti žien v rozhodovacích pozíciách firiem z hľadiska princípov rovnoprávnosti a spravodlivosti. Uplatňovanie  rodovej rovnosti  nie je prínosom iba pre samotné ženy, ale má aj svoj celospoločenský a ekonomický rozmer. Je kľúčom k zvýšeniu produktivity a efektivity práce, k udržateľnému rastu a znamená pre firmy aj konkurenčnú výhodu. 

Mottom konferencie je výzva eurokomisárky Viviane Reding z  jej iniciatívy „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“: Samoregulácia namiesto kreativity zákonodarcov. Vystúpenia sa zamerajú na úspešnosť žien v riadiacich pozíciách, na konkrétne štatistické údaje, prezentácie tiež vyzdvihnú úspechy žien vo firmách a inštitúciách, budú hovoriť o prekonávaní skleneného stropu a dilemách kariéry, ale aj  o projektoch vedených ženami, ktoré  dosiahli  úspech a medzinárodné uznanie.

Súčasťou konferencie je vyhodnotenie jedenásteho ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ako priorita pre tento rok bola v oblasti rodovej rovnosti zvolená téma zastúpenia žien v manažmente a v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života využívanie nových  flexibilných foriem práce a služieb pre zosúladenie rodinného a pracovného života. Ocenenia odovzdá zamestnávateľom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál.

INFORMÁCIA O KONFERENCII                                                                                 PROGRAM

Pridaj komentár