Ženy v rozhodovaní na Rade EPSCO

Posted on Posted in Aktivity

Na zasadnutí Rady EPSCO (ministrov pre zamestnanosť a sociálne veci) prvýkrát ministri diskutovali na úrovni EÚ, ako zlepšiť účasť žien vo vrcholových orgánoch spoločností. Všetci sa zhodli, že to je problém a že je potrebné niečo urobiť.

Komisárka Reding na zasadnutí uviedla, že medzi zastúpenie žien je dôležité z dvoch dôvodov: na úrovni ekonomiky a na úrovni podnikov. Ženy znamenajú ekonomickú výhodu pre podniky a štúdie ukázali, že ženy znamenajú aj podnikateľský úspech.

Hľadisko ekonomiky: ženy tvoria 60% absolventov vysokých škôl. Získanie väčšieho počtu žien na pracovný trh môže byť jedným zo spôsobov, ako zlepšiť konkurencieschopnosť Európy. Preto je dôležité, že ministri pre zamestnanosť a sociálne veci prerokovali túto otázku. Zapojenie väčšieho počtu žien do pracovného procesu pomôže tiež EÚ dosiahnuť cieľ stratégie Európa 2020, a to zvýšiť mieru zamestnanosti u dospelých na 75%.

„Musíte vybudovať pyramídu. To je zodpovednosťou vlád, aby pomohla zlepšiť rovnováhu medzi rodinným a pracovným životom,“ uviedla komisárka Redingová.

Po druhé, je jasné, že vyššie zastúpenie žien je dobré pre biznis. Komisárka popísala radu štúdií, ktoré ukazujú vzťah medzi vyšším počtom žien vo vedúcich pozíciách a finančnou výkonnosťou spoločností. Napríklad štúdia spoločnosti McKinsey zistila, že spoločnosti s vyváženým zastúpením žien majú o 56% vyšší prevádzkový zisk v porovnaní s výlučne „mužskými spoločnosťami“.
Ernst and Young zmapovala 290 najväčších verejne obchodovaných spoločností. Zistili, že zisk v podnikoch s minimálne jednou ženou na palube bolo výrazne vyšší než v tých, ktoré nemali ženskú členku predstavenstva.

Ženy v top manažmente sa začínajú brať naozaj vážne a dnes už nikto napáda tieto fakty. Verejná debata prešla veľkým vývojom. Pred rokom ešte stále, mnoho firiem tvrdilo, že nemôže nájsť ženy do najvyšších a že účasť žien na rozhodovaní nepovažujú za problém, ktorým je potrebné sa zaoberať. Teraz to už nikto nehovorí. Osvojili si vedomie, že ženy sú dobré pre podnikanie, a to je veľký pokrok.

Aký je ďalší krok komisárky Reding? Takmer pred rokom nabádala verejne kótované spoločnosti v Európskej únii dobrovoľne zvýšiť počet žien v ich správnych radách a vyzvala generálnych riaditeľov/ky, aby podpísali prísľub “Ženy v správnych radách pre Európu”. Podľa sľubu by prítomnosť žien vo vrcholových radách spoločností mala stúpnuť na 30% v roku 2015 a 40% v roku 2020.
V najbližších niekoľkých týždňoch bude komisárka prezentovať nové údaje pre EÚ odhaľujúce, aký pokrok – alebo nedostatok pokroku – bol dosiahnutý. Podľa toho sa chce rozhodnúť o ďalších opatreniach na úrovni EÚ, ktoré je potrebné prijať pre vyšší podiel žien v správnych radách firiem Európy.

„Dnes ešte nebudem predbiehať výsledky“, uviedla komisárka na tlačovej konferencii po Rade EPSCO. „Dnes začína finálne odpočítavanie do správy Komisie. Február má ešte ďalších 12 dní.“

(V Bruseli 17.februára 2012) 

 

Pridaj komentár