Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Posted on Posted in Aktuality, Pozvánky

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,  ktoré sa uskutoční dňa 13. februára 2017 o 14.30 hod. v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Špitálska 4 v Bratislave

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Návrh aktualizácie štatútu Výboru pre rodovú rovnosť
  3. Informácia o realizovaných aktivitách v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ (Zavery Rady EPSCO)
  4. Informácia o projektoch a výzvach v oblasti rodovej rovnosti
  5. Rôzne