Materiály

Podporné stredisko pre rovnosť príležitostí pri odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vydalo následujúce dokumenty :

Výročná správa o vykonávaní horizontálnej priority rovnosť príležitostí :

Výročná správa za HP RP za rok 2014 (pdf, 2,8 MB)

Výročná správa za HP RP za rok 2013 (pdf, 3.5 MB)

Výročná správa za HP RP za rok 2012 (pdf, 7.8 MB)

Výročná správa HP RP za rok 2011 (pdf, 7.6 MB)

Výročná správa HP RP za rok 2010 (1.časť2.časť) .pdf

Výročná správa HP RP za rok 2009 .pdf

Výročná správa HP RP za rok 2008 .pdf

 

Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí pre programové odbobie 2007-2013

SKI verzia 7.0 Systém koordinácie implementácie HP RP – verzia 7.0 (účinná od augusta 2013)

Príloha č. 1 Definície základných pojmov .pdf

Príloha č. 2 Legislatívne a strategické dokumenty v oblasti rovnosti príleţitostí a rodovej rovnosti .pdf

Príloha č. 3 Identifikované ciele HP RP .pdf

Príloha č. 4 Merateľné ukazovatele HP RP za jednotlivé OP .pdf

Príloha č. 5 Informácia o príspevku RO k HP RP .pdf

Príloha č. 6 Merateľné ukazovatele HP RP na úrovni NSRR .pdf

Archív starších verzií SKI

Interný manuál procedúr

Interný manuál procedúr verzia 6.0 


Plán hodnotení horizontálnej priority rovnosť príležitostí pre programové obdobie 2007 – 2013

Plán hodnotení – verzia 1.0 .pdf

Príloha č.1 .pdf

Príloha č.2 .pdf

Príloha č.3 .pdf

Príloha č.4 .pdf


Plán informovania a publicity koordinátora horizontálnej priority rovnosť príležitostí na roky 2007 – 2013

Plán informovania – verzia 1.0 .pdf


Príručka pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí ako horizontálnej priority

Príručka  verzia 1.0 .pdf

Prílohy   .pdf


Poradenské príručky zamerané na uplatňovanie horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch v programovom období 2007 – 2013

Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ 

Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch

Príručka pre mainstreaming zdravotného postihnutia vydaná Európskym fórom  zdravotného postihnutia: Organizácie ľudí so zdravotným postihnutím  a európske štrukturálne fondy 2007  – 2013 (súbor odporúčaní pre mainstreaming zdravotného postihnutia).


Štúdie

Štúdia  – Nástroje a  metodika monitorovania a hodnotenia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch . pdf

 


Hodnotenia

Interné hodnotiace správy

Analýza výziev z hľadiska HP RP . pdf

Analýza špecifikácie príspevkov projektov k HP RP .pdf

Externé hodnotiace správy (2011)

Hodnotiaca správa HP RP 1. časť .pdf            Evaluation report on HP Equality of Opportunities part 1 .pdf

Hodnotiaca správa HP RP 2. časť . pdf            Evaluation report on HP Equality of Opportunities part 2 .pdf

Externé hodnotenie (2015)

Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania HPRP zameraná na rovnosť mužov a žien (IVPR, 2015)

 

 


 

Externé hodnotenie (2015)

Strategické hodnotenie uplatňovania HPRP- záverečná správa

Hodnotiaca správa z ad hoc hodnotenia uplatňovania HPRP zameraná na rovnosť mužov a žien (IVPR, 2015)

Strategické hodnotenie uplatňovania HP RP z hľadiska veku a zdravotného postihnutia 

Uvedené hodnotiace správy sú spolufinancované v rámci projektu „Hodnotenie uplatňovania HP RP v ŠF a KF v programovom období 2007-2013“, kód ITMS č. 22210220018 Európskou Úniou  /ERDF/ v rámci Operačného programu Technická pomoc 2007-2013

 

 

 

 

Pridaj komentár