Vytlačiť Stránka

Adresár

Organizácie poskytujúce poradenstvo a pomoc

Zoznam organizácií zoradených podľa krajov je uvedený na spodku tejto stránky. Sú to zariadenia sociálnych služieb, pričom niektoré poskytujú kombinované formy pomoci – poradenstvo aj ubytovanie-, iné zas iba poradenstvo alebo iba ubytovanie. Aj tie však vedia odkázať na iné organizácie alebo inštitúcie pre poskytnutie komplexnej pomoci. 

Organizácie, ktoré pracujú podľa tzv. minimálnych štandardov Rady Európy a zaručujú tým rodovo citlivý prístup k riešenie problémov žien, sú v zozname označené ako odporúčané organizácie a označené za slovom *.

Polícia

Polícia je kľúčová inštitúcia, ktorá má zabezpečiť ochranu a bezpečnosť v prípade ohrozenia v prípade domáceho násilia. Úlohou  polície je„spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku“ (Zákon č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore).

Kontakty na políciu podľa miesta bydliska sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra. Najjednoduchšie je zavolať na linku 158 alebo 112.

Prokuratúra

Všetky kontakty na krajské a okresné prokuratúry na Slovensku sú uvedené na stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky www.genpro.gov.sk.

Súdy
Na príslušnom súde podľa miesta bydliska môže žena podať návrhy vo veciach rozvodu, zverenia detí, výživného na deti, vysporiadania majetku, predbežného vylúčenia z užívania bytu a iné. Všetky kontakty na súdy na Slovensku nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

V prípade potreby sa žena so žiadosťou o pomoc môže obrátiť aj na Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Kontakty podľa miesta sú uvedené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Psychologická pomoc

Rôzne organizácie poskytujú pre obete psychologickú pomoc (pozri adresár). Zaujímavá možnosť pre mladých ľudí je projekt on-line psychologickej podpory Internetová poradňa: www.ipcko.sk

 

 

Permanent link to this article: http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/organizacie/

Bratislavský VÚC

Odporúčané zariadenia: Aliancia žien Slovenska, o.z Adresa:         Bratislava Web:              http://www.alianciazien.sk Facebook:    https://www.facebook.com/AlianciaZienSlovenska Kontaktná osoba: Katarína Farkašová Telefón:         0903 519 550 Mail:               alianciazien@alianciazien.sk Služby:          SOS poradenstvo, špecializovaná krízová poradňa, sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika …

Ísť na stránku »

Trnavský VÚC

Odporúčané zariadenia: Križovatky n. o. –  Zariadenie núdzového bývania Emauzy, Holíč Adresa:         J. Čabelku 3, 908 51, Holíč Web:            http://www.krizovatky.eu/azylovy-dom-emauzy/ Kontaktná osoba: Mgr. Hana Šafránková Telefón:        034/668 3110, 0905/579 940 Mail:             emauzy@stonline.sk Služby:         zariadenie núdzového bývania, základné sociálne poradenstvo, odhad rizika násilia – bezpečnostné plány, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie posudkov a správ pre políciu a súdy, poskytnutie …

Ísť na stránku »

Nitriansky VÚC

Odporúčané zariadenia: Centrum Slniečko Nitra Adresa:        Bottova 32/A, 949 01 Nitra Web:              www.centrumslniecko.sk Kontakt na poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie: 0917 545 808 Kontakt na BŽD (bezpečný ženský dom):  0905 511 512 Mail:              ks@centrumslniecko.sk Služby:         krízové stredisko s utajenou adresou, nízkoprahové denné centrum, detská linka záchrany, krízová …

Ísť na stránku »

Trenčiansky VÚC

Odporúčané zariadenia: Slovenské krízové centrum Dotyk Beckov Adresa:         Beckov 87, 916 38 Beckov Web:              www.dotyk.sk Telefón:         0903 704 784 Mail:               dotyk@dotyk.sk Služby:          zariadenie núdzového bývania, bezpečný ženský dom, byty s utajovanou adresou, základné a špecializované sociálne …

Ísť na stránku »

Žilinský VÚC

Odporúčané zariadenia: Náruč Žilina (Čadca TPC) Adresa:         Horný Val č. 24, 010 01 Žilina Web:              www.naruc.sk Facebook:    https://www.facebook.com/N%C3%A1ru%C4%8D-Pomoc-de%C5%A5om-v-kr%C3%ADze-360342777382865/ Telefón:        041/5643 652, 041/516 6543, 0905 988 600 Mail:              oz.naruc@naruc.sk Služby:         detské krízové centrum, poradensko-tréningové centrum (PTC), poradňa pre rodinu v kríze, krízová intervencia, odhad …

Ísť na stránku »

Banskobystrický VÚC

Odporúčané zariadenia: Krízové centrum SOS n.o. Adresa:         Školská č. 7, 979 01 Rimavská Sobota Web:            http://rimavskasobota.virtualne.sk/krizove-centrum-sos.html Kontaktná osoba: PaedDr. Helena Husárová Telefón:        047/ 5811 930 Mail:             skola@szsrs.edu.sk Služby:         zariadenie núdzového bývania, útulok, odborná a právna pomoc klientkam   Linka: Poradňa obetiam násilia Banská Bystrica Adresa:         ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica Web:            http://www.pomocobetiam.sk/index.htm Telefón:        0944 254 406, …

Ísť na stránku »

Košický VÚC

Odporúčané zariadenia: Fenestra Adresa:         P.O.Box F-12, 042 92 Košice Web:              www.fenestra.sk Telefón:         055/625 62 37, 0911 440 808 Mail:               fenestra@fenestra.sk Služby:          ambulantné špecializované poradenstvo, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, …

Ísť na stránku »

Prešovský VÚC

Odporúčané zariadenia: Záujmové združenie žien MyMamy, Prešov Adresa:        Jánošíkova 70, 080 01, Prešov Web:             www.mymamy.sk Telefón:        051 77 122 33, 0911 444 991 Mail:              poradkyne@mymamy.sk Služby:         zariadenie núdzového bývania, ubytovanie, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), …

Ísť na stránku »