↑ Späť na Zákony SR

Vytlačiť Stránka

Sociálno-právna ochrana

Zákon č. 305/2005 Z. z.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení nieotrých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohovor o právach dieťaťa

Vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka a súvisiacich opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Orgány pôsobiace v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu, rodinu, skupinu a komunitu najmä prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálnopatologických javov v spoločnosti.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately), Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, obec, vyšší územný celok, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená akreditácia a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona, sú povinné dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv dieťaťa. Všetky orgány, právnické osoby a fyzické osoby uvedené v prvej vete vykonávaním opatrení podľa tohto zákona zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných medzinárodným dohovorom s ohľadom na práva a povinnosti jeho rodičov, osvojiteľov, poručníka, opatrovníka a osoby, ktorej súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti podľa osobitného predpis alebo pestúnskej starostlivosti.

Pôsobnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgán štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

a) riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a vykonávanie poradensko-psychologických služieb uskutočňované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

vykonáva

 • pre dieťa opatrenia sociálnej kurately,
 • funkciu kolízneho opatrovníka (napr. pri rozvode),
 • funkciu opatrovníka alebo poručníka maloletému bez sprievodu,
 • funkciu opatrovníka v trestnom konaní,
 • potrebné opatrenia na návrat a premiestenie dieťaťa z cudziny,
 • poradensko-psychologické služby pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu, poradensko-psychologickú pomoc

podáva návrhy na súd

 • na vydanie predbežného opatrenia,
 • na určenie alebo zapretie otcovstva,
 • na začatie konania o splnení podmienok osvojiteľnosti,
 • na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo zrušenie ústavnej starostlivosti,
 • na uloženie výchovného opatrenia alebo zrušenie výchovného opatrenia uloženého súdom,
 • na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností,

Ďalej úrad

 • plní úlohu koordinátora, ak treba pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre deti alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbávania, spolupôsobenie iných subjektov,
 • vymáha náklady spojené so zabezpečením návratu alebo premiestnenia dieťaťa podľa § 28 ods. 8,
 • spisuje a podáva súdu návrhy a podnety vo veciach výchovy a výživy dieťaťa,
 • vypracúva plán sociálnej práce s dieťaťom, jeho rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, lebo s plnoletou fyzickou osobou,

Zoznam úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v SR TU

 

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8, Bratislava

Tel: +4212/2046 3208, 3248

E – mail: cipc@cipc.gov.sk

www.cipc.sk

 

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, a to

1. plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov,

2. plní úlohy ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie,

3. vydáva osvedčenie podľa medzinárodného dohovoru,

4. plní ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov,

5. spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi zmluvných štátov v cudzine, zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami, pobočkami zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi.

Za tým účelom Centrum najmä:

a. plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného

b. plní úlohy ústredného orgánu v oblasti medzinárodných únosov detí a úpravy styku rodiča s dieťaťom podľa medzinárodných dohovorov

c. plní úlohu ústredného orgánu v oblasti medzištátnych osvojení podľa medzinárodného dohovoru

d. vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka na základe rozhodnutia súdu Slovenskej republiky v konaniach starostlivosti o deti s medzinárodným prvkom

e. poskytuje právnu pomoc a poradenstvo najmä pri vymáhaní výživného vo vzťahu k cudzine, medzinárodných únosoch detí, medzištátnych osvojeniach

f.  plní ďalšie úlohy v oblasti sociálno-právnej ochrany vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov

g. plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov, týkajúcich sa sociálno-právnej ochrany

 

Pôsobnosť obce podľa § 75 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje pomoc

1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,

2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb,

3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia,

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie/zakony/upsvar/