↑ Späť na Výskumy a štatistiky

Vytlačiť Stránka

Indikátory EÚ

EÚ zaviazala členské štáty, aby bojovali proti násiliu voči ženám. Podľa Pekingského akčného plánu akcií je násilie voči ženám definované ako akt rodovo založeného násilia, ktoré vyúsťuje alebo pravdepodobne vyústi do fyzického, sexuálneho alebo mentálneho poškodenia žien, vrátane vyhrážok takýchto činov, donútenia alebo zajatia, či sa realizuje na verejnosti alebo v súkromí.

Iniciatívy EÚ proti násiliu voči ženám sú zamerané predovšetkým na násilie partnerov v súkromí. To je násilie, ktoré sa stáva najmä v súkromí a realizuje ho súčasný alebo predchádzajúci partner. Násilie zahŕňa fyzické, sexuálne a psychologické násilné činy.

Počas Dánskeho EÚ predsedníctva v roku 2002 sa dohodlo v jednotlivých členských štátoch analyzovať rozsah problému, popísať obete a páchateľov a posúdiť skutočné prostriedky na boj proti násiliu voči ženám a na jeho zníženie.

Dánske predsedníctvo EÚ navrhlo sedem indikátorov s výhľadom následného sledovania Pekingskej akčnej platformy pre aktivity v oblasti domáceho násilia voči ženám a žiadalo následné predsedníctvo, aby tieto indikátory naďalej sledovalo. Medzi ciele indikátorov patrí aj zbieranie komparatívnych údajov o násilnosti voči ženám.

Sedem indikátorov EÚ pre boj proti domácemu násiliu: 

 1. Profil ženskej obete násilia
 1. Počet obetí podľa štatistiky zločinnosti
 2. Počet obetí podľa prieskumov
 3. Počet úmrtí v dôsledku domáceho násilia
 4. Podiel domáceho násilia ako percento násilných zločinov
 5. Ďalšie relevantné štatistické informácie, týkajúce sa ženských obetí a existencie nezaopatrených detí
 6. Charakteristiky obete:

– Vzťah obete k páchateľovi

– Vek

– Stav

– Občianstvo

– Iné relevantné podkladové informácie, napr. vzdelanie, pracovná situácia

 

2. Profil mužského páchateľa

a. Počet páchateľov podľa štatistiky zločinnosti

b. Počet páchateľov vyhľadávajúcich pomoc prostredníctvom oficiálnych alebo dobrovoľných programov

c. Počet páchateľov podľa prieskumov

d. Ďalšie relevantné štatistické údaje; napr. počet páchateľov vyhľadávajúcich pomoc v zdravotníckom systéme

e. Charakteristiky páchateľa

– Vzťah obete k páchateľovi

– Vek

– Stav

– Občianstvo

– Iné relevantné podkladové informácie, napr. vzdelanie, pracovná situácia

 

3. Podpora obete

 1. Poradenské centrá
 2. Pohotovostné služby
 3. 24-hodinová horúca linka
 4. Krízové centrá pre ženy

i. počet útulkov na obyvateľstvo

ii. počet žiadostí o umiestnenie do útulku

iii. počet zamietnutí

iv. financovanie centier

 1. Návod pre existujúcu pomoc
 2. Špeciálne policajné jednotky/bojové jednotky
 3. Právne poradenstvo pre obete
 4. Oficiálne informácie na internete
 5. Podpora pre obete, aby sa im pomohlo dostať sa späť na trh práce
 6. Zdravotné záznamy o lekárskej starostlivosti a ošetrení
 7. Koordinácia systému verejnej pomoci
 8. Špeciálne podporné služby pre zraniteľné skupiny
 9. Ďalšie podporné opatrenia.

 

4. Opatrenia oslovujúce mužských páchateľov, aby ukončili opakované násilie

a. Poradenstvo

b. Fyzické/psychické ošetrenie

c. Programy resocializácie počas pobytu vo väzení

d. Krízové centrá pre mužov

e. Ďalšie opatrenia

 

5. Školenie odborníkov

a. Druh školenia

b. Cieľové skupiny

 

6. Opatrenia štátu na odstránenie domáceho násilia voči ženám

a. Legislatíva a spravodlivosť

i. Súčasný stav

ii. Legislatívne zmeny

iii. Počet súdov

iv. Počet odsúdení

v. Počet prípadov prepustených

vi. Počet úspešných zdrojov pre občiansku nápravu

vii. Ďalšie opatrenia

b. Prieskumy a projekty

i. Projekty iniciované štátom za posledných 5 rokov

ii. Iné projekty iniciované v posledných 5 rokoch

c. Politika

i. Stratégia/Akčný plán pre VAW

ii. Prvky akčného plánu

d. Zvyšovanie povedomia

i. Informačné kampane zamerané na páchateľov

ii. Informačné kampane zamerané na obete

iii. Informačné kampane zamerané na odborníkov pracujúcich s obeťami a/alebo páchateľmi

iv. Kampane o všeobecných informáciách

v. Ďalšie aktivity na zvýšenie povedomia

 1. Rozpočet

 

7. Vyhodnotenie

a. Dosiahnutý pokrok

i. Štatistické zmeny v indikátoroch

ii. Správy o dosiahnutom pokroku v oblasti prijatých opatrení

iii. Ďalšie opatrenia na monitorovanie dosiahnutého pokroku

b. Získané poučenia.

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie/vyskumy-a-statistiky/indikatory-eu/