↑ Späť na Informácie

Vytlačiť Stránka

pre právnické profesie

Zasahovať v prípadoch násilia na ženách v rodine je veľmi ťažké a zložité. Fakt blízkosti a intímnych vzťahov medzi obeťou a páchateľom stavia právny systém pred ťažké úlohy. Násilné činy v párových vzťahoch prebiehajú podľa určitých schém a často ich možno predvídať.

Nebezpečnosť a závažnosť týchto násilných činov sa stále podceňuje. Výskumy dokázali, že mnoho zavraždených žien sa v minulosti opakovane usilovalo o policajnú a súdnu pomoc. Keď sa násilný trestný čin dostáva po prvýkrát pred súd, je za ním obvykle už veľmi dlhá história týrania ženy v rodine. Hlavným cieľom všetkých právnych opatrení musí byť ochrana a bezpečnosť žien postihnutých násilím.

 

OBČIANSKOPRÁVNE ASPEKTY

Do právneho systému Slovenskej republiky už boli začlenené niektoré prostriedky, ktoré chránia ženu pred násilím v rodine. Medzi ne patrí predovšetkým predbežné opatrenie zakazujúce násilníkovi vstup do domu či bytu a obmedzenie užívania bytu, resp. domu alebo vylúčenie z jeho užívania. Jeho vydaním sa pre ženu zmierňujú sociálne následky násilia, ako sú nevyhnutnosť opustiť byt, strata sociálneho zázemia, strata zamestnania, zmena školy pre deti a pod. Cieľom týchto opatrení je zaistiť bezpečie ženy (a detí) tým, že sa dočasne, ale okamžite zabráni ďalšiemu kontaktu násilníka so ženou (a deťmi).

Predbežné opatrenie o zverení detí do výchovy

Najmä v období rozchodu sa zvyšuje nebezpečenstvo, že násilnícky muž používa deti ako nátlakový prostriedok, aby ženu prinútil k návratu. Je preto dôležité, aby sa čo najrýchlejšie, rozhodnutím súdu o predbežnom opatrení o zverení detí do výchovy matke, zabránilo tomu, že násilnícky muž bude používať deti ako prostriedok na vydieranie a kontrolu ženy.

Právna pomoc

Ženy, ktoré boli týrané a chcú sa s násilníckym mužom rozísť, potrebujú právnu pomoc. Je dôležité informovať ich o formách právnej pomoci a v prípadoch, keď to procesné predpisy umožňujú, ustanoviť žene zástupcu alebo zástupkyňu z radov advokátov. Pre cudzinky je pomoc v súdnom konaní obzvlášť dôležitá. Aj keď majú dobré jazykové znalosti, právny jazyk je na porozumenie priťažký.

Mediácia sa neodporúča

Na základe doterajších skúseností sa tento postup (sprostredkovanie pri vyjednávaní dohôd partnerov) v prípade násilia páchaného na ženách v rodine neodporúča. Žena, ktorá žije či žila v násilníckom vzťahu, nemôže slobodne vyjadriť svoje potreby. Mediácia môže zvyšovať riziko ohrozenia. Preto je pre ochranu práv a potrieb žien lepšie, ak sa rozhodnutia robia pred súdom a ženy postihnuté násilím majú k dispozícii právnu a psychickú podporu.

 

TRESTNOPRÁVNE ASPEKTY

Trestné stíhanie sa síce nemôže prednostne zaoberať situáciou obete, napriek tomu je dôležité zohľadniť jej osobitú situáciu.

Z medzinárodných skúseností vyplývajú pre efektívne trestné stíhanie násilných činov na ženách v párových vzťahoch tieto všeobecné kritériá:

 • Zodpovednosť za trestné stíhanie má mať štát, a to nezávisle na prianí či súhlase obete.
 • V prípadoch násilia v rodine sú opatrenia vyžadujúce spoluúčasť obete nevhodné a nemajú sa používať.
 • Osoby postihnuté násilím v rodine potrebujú bezplatnú alebo cenovo dostupnú právnu pomoc a podporu pomáhajúcich zariadení.
 • Odborníci a odborníčky z právnických profesií potrebujú špeciálne školenie o formách a účinkoch násilia, aby sa predchádzalo druhotnej viktimizácii žien postihnutých násilím.
 • V záujme zabezpečenia čo najúčinnejšej ochrany žien a detí pred násilím treba vypracovať všeobecné smernice a špeciálne opatrenia pre činnosť súdov v prípadoch násilia v rodine (OSN 1994).

 

Pri násilí v súkromnej sfére treba zvlášť zohľadniť niektoré okolnosti:

 • Závažnosť vyhrážok

Vyhrážky sú veľmi častým trestným činom a ako dosvedčujú prípady vrážd v rodine, treba ich brať veľmi vážne. Vyhrážkami drží muž ženu v šachu, napr. jej bráni v tom, aby od neho odišla. Vyhrážky treba brať vždy a vo všetkých spoločenských vrstvách a skupinách veľmi vážne.

Hodnotiť vyhrážky ako „podmienené prostredím” je problematické, pretože sa tým legitimizuje ich používanie v rodine alebo v istých spoločenských vrstvách.

 • Využitie väzby/Informovanie žien postihnutých násilím

Násilné činy na ženách v párových vzťahoch sa často opakujú, pričom sa ich závažnosť zvyšuje. Preto ich v žiadnom prípade neslobodno bagatelizovať. Vzatie do väzby treba praktizovať vždy, ak sú na to právne dôvody. Tak sa aspoň čiastočne môže zabrániť tomu, aby obeť musela utiecť a ukrývať sa.

Pre ženy a deti postihnuté násilím je dôležité, aby boli zavčasu informované o prepustení páchateľa z väzby, aby sa mohli uchýliť do bezpečia alebo podniknúť opatrenia na svoju ochranu. O prepustení informuje ženu to zariadenie, v ktorom bol násilník vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

 • Účinnejšia ochrana v súdnom konaní

Je dôležité zabrániť osobnému stretnutiu obžalovaného a obete, napr. rozdielnym časom vypočúvania, oddelenými vchodmi do pojednávacej miestnosti. To sa v praxi súdov u nás nerealizuje. Keďže k stretnutiu dochádza, potom treba umožniť, aby ženu mohla sprevádzať osoba, ktorá jej poskytne podporu; ak ide o väčšie riziko, musí ženu chrániť justičná stráž. V prípade mimoriadneho nebezpečenstva ženu musí chrániť polícia.

 • Právo odmietnuť výpoveď, dôkazy v trestnom stíhaní

Žena postihnutá násilím v rodine často odmieta vypovedať. Je to vzhľadom na blízky vzťah k násilníkovi pochopiteľné a nesmie sa jej to vyčítať. Žena je v týchto prípadoch obeťou i svedkyňou. Preto je dôležité starostlivo zhromaždiť aj iné dôkazy a podporiť nimi ženinu výpoveď. Okrem toho treba zvážiť, ako pomôcť žene, aby mohla vypovedať.

V Rakúsku existujú opatrenia týkajúce sa „šetrného vypočúvania”, ktoré možno využívať na podporu vypovedajúcich obetí.

 • Mnohé ženy nepoznajú svoje práva, preto ich na ne treba opakovane upozorňovať.

V trestnom konaní má byť žena už od prvého kontaktu poučená o svojich právach a má sa jej poskytnúť možnosť na ich plné uplatnenie. V občianskom súdnom konaní súd poskytuje účastníkom či účastníčkam, ktoré nemajú právnych zástupcov, poučenie o ich procesných právach a povinnostiach.

 • Výstraha a podmienka

Zahraničné skúsenosti s používaním rôznych trestnoprávnych opatrení, ako je výstraha, podmienečné odsúdenie a ochranné opatrenia, ukázali, že tieto opatrenia prispievajú k potláčaniu ďalšieho násilia. Aj u nás existujú v trestnom konaní viaceré prostriedky, ktoré môžu prispieť k potláčaniu násilia a jeho predchádzaniu v budúcnosti. Najúčinnejšími sú podmienečné odsúdenie a zákazy uložené pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo podmienečnom odsúdení, napríklad zákaz priblížiť sa k poškodenej na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov a zdržiavať sa v blízkosti jej obydlia. Naopak, poradenstvo a terapia pre násilníkov bývajú bez súčasných represívnych opatrení takmer zbytočné a neúčinné. Účinnejšie sú resocializačné opatrenia (napr. sociálny tréning), ktoré prebiehajú v súvislosti s trestným stíhaním. Podstatné je, že pri opakovanom výskyte násilia ihneď nasledujú trestnoprávne dôsledky.

Medzi opatrenia, ktoré možno u nás uložiť pri podmienečnom prepustení a podmienečnom odsúdení, patria: podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom (alebo iným odborníkom) programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu, podrobiť sa v skúšobnej dobe psychoterapii alebo zúčastniť sa na psychologickom poradenstve. V súčasnosti však na Slovensku existuje len veľmi málo špeciálnych programy pre páchateľov násilia v rodine.

 • Náhrada škody a bolestné

Obete násilia majú právo na náhradu škody, ale náhrada škody (napr. bolestné) sa v prípadoch násilia a týrania v párových vzťahoch alebo rodine zväčša uplatňuje ťažko. Treba dbať o to, aby sa o nároku poškodenej rozhodlo už v trestnom konaní a aby nebola so svojím nárokom odkázaná na občianske konanie. Poškodená si môže v trestnom alebo následnom občianskom súdnom konaní uplatňovať aj náhradu nemajetkovej ujmy ako odškodnenie za prežité utrpenie.

 

Zdroj: 

Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie-3/pre-pravnikov/