↑ Späť na Následky násilia

Vytlačiť Stránka

Následky na zdraví

Následky násilia na zdraví bývajú mnohoraké a samotné ženy ich veľmi často podceňujú. Znášanie násilia má tak fyzické, ako aj psychické následky (úzkosť, poruchy spánku a pod.). Mnoho týraných žien potrebuje lekárske ošetrenie kvôli fyzickým zraneniam, alebo preto, že už násilie psychicky nezvládnu bez lekárskej podpory. Lekárska povinnosť mlčanlivosti zaručuje dôverný rozhovor, pretože sa informácie ďalej neodovzdávajú. V niektorých prípadoch však existuje oznamovacia povinnosť lekára alebo lekárky, resp. zdravotníckeho zariadenia. Napríklad ak existuje dôvodné podozrenie, že poškodenie zdravia alebo smrť mohla zaviniť iná osoba, pri zranení strelnou alebo inou zbraňou, pri podozrení na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby. Táto oznamovacia povinnosť môže ženu postihnutú násilím odbremeniť, pretože sa nemusí sama rozhodovať, či má podať oznámenie. Treba sa uistiť, či sa v prípade, že lekár alebo lekárka podá oznámenie, nezväčší ohrozenie ženy; treba urobiť potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti ženy, a to v súčinnosti s odborom sociálnych vecí úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a/alebo ženskými organizáciami poskytujúcimi pomoc ženám postihnutým násilím.

PREČO JE PRE ŽENY ŤAŽKÉ HOVORIŤ O NÁSILÍ?

Ženy, ktoré zažívajú násilie, majú často veľké problémy hovoriť o skutočnom dôvode, prečo vyhľadali lekársku pomoc. Príčinou je strach pred ďalším týraním, ktorým sa im muži vyhrážajú. Niektoré ženy násilnícky muž sprevádza aj k lekárovi či lekárke na ošetrenie. Ženy zatajujú prežívané násilie z pocitu hanby a viny, alebo uvádzajú iné príčiny svojich zranení či iných zdravotných problémov.

PREČO BY MALI ŽENY HOVORIŤ O PREŽITOM NÁSILÍ?

Pre ošetrujúce lekárky a lekárov je dôležité poznať príčinu zranenia či iných zdravotných problémov, aby mohli začať so zodpovedajúcou 091 konať PROTI NÁSILIU na ženách ZDRAVOTNÍCKA PODPORAliečbou. Okrem toho lekári a lekárky môžu informovať aj o zariadeniach poskytujúcich pomoc, v ktorých ženy postihnuté násilím nájdu ochranu a podporu, prípadne psychoterapiu.

AKO MÔŽU POMÔCŤ VŠEOBECNÉ LEKÁRKY A LEKÁRI

Pretože všeobecné lekárky a lekári poznajú rodinu často už dlhú dobu, možno s nimi za istých okolností hovoriť otvorene. Lekárska povinnosť mlčanlivosti platí aj voči partnerovi. Niekedy majú lekárky a lekári vplyv na násilníckeho muža, a môžu takto podporiť postihnutú ženu. Lekárka či lekár môže s násilníckym mužom hovoriť a konfrontovať ho s následkami jeho konania. Ak žena nemá k všeobecnému lekárovi alebo lekárke potrebnú dôveru, je rozumné, ak požiada o ošetrenie iného lekára alebo lekárku alebo najbližšiu nemocnicu. Ak je nespokojná s lekárkou alebo lekárom, môže (v rámci slobodnej voľby lekára) každých 6 mesiacov vyhľadať inú lekárku či lekára rovnakého odboru. Všeobecní lekári a lekárky môžu byť veľmi nápomocní týraným ženám pri zaznamenávaní a dokumentovaní zranení a iných zdravotných problé- mov, ktoré sú dôsledkom násilia v párových vzťahoch. Žene pomôže, ak lekár či lekárka všetky ťažkosti dôsledne zaznamená do jej zdravotnej dokumentácie. Je dobre, ak ženu podporíte, aby zakaždým vyhľadala lekárske ošetrenie a nechala ho zaevidovať u lekára alebo lekárky, aj keď nechce podať oznámenie.

POSKYTOVANIE POMOCI V NEMOCNICI

Pri ťažkom zranení alebo zdravotných problémoch môže krátkodobý pobyt v nemocnici poskytnúť žene ochranu pred ďalším násilím a dáva jej možnosť, aby si pokojne premyslela svoju situáciu. Pri vystavení lekárskeho nálezu, ktorý je dôležitý pre prípadné neskoršie podanie trestného oznámenia, treba dbať na to, aby sa uviedol skutočný dôvod zranenia. V nálezoch z nemocnice sa na označenie násilia na ženách v párových vzťahoch často používa výraz „bitka“. Tým sa zakrýva, že to bol muž, kto spáchal násilie, pričom sa zároveň naznačuje, že sa žena aktívne zúčastnila na násilí. Dôsledkom toho môžu byť komplikácie v prípadnom následnom trestnom alebo priestupkovom konaní.

 

Zdroj: 

Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-2/nasledky-nasilia/nasledky-na-zdravi/