↑ Späť na Knižnica

Vytlačiť Stránka

Publikácie MPSVR

Výstupy z národného projektu Podpora prevencie a eliminácie na ženách

Databáza postupov a nástrojov špecializovaných služieb pomoci a ochrany žien zažívajúcich násilie
Metodika poskytovania špecializovaných služieb pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (pre sociálnu oblasť)
Štandardy poskytovania špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – staršie ženy (štúdia)
Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – ženy z vidieckeho prostredia (štúdia)
Osobitné skupiny ohrozených žien násilím  – ženy so skúsenosťou znásilnenia a sexuálneho násilia (štúdia)
Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – ženy so zdravotným postihnutím (štúdia)

Viac na stránke IVPR tu

Nasledujúce publikácie boli vydané MPSVR SR v rámci kampane Rad Európy Zastavme násilie. Viac publikácií na tému nájdete v databáze rodovej kompetencie

Leták Konať proti násiliu na ženách 

Podľa údajov polície až 70 % násilných trestných činov, v ktorých bola obeťou žena, bolo spáchaných v domácnosti. Domáce násilie sa vyskytuje omnoho častejšie než násilie páchané na verejnosti. Domáce násilie nie je jednorazový čin, opakuje sa, dlhodobo pretrváva a jeho intenzita sa časom stupňuje.

 

Podľa výskumov a štatistík zažíva každá piata až štvrtá žena násilie v párovom vzťahu zo strany muža. V súvislosti s násilím panuje veľa nesprávnych, ale pevne zakorenených predstáv, napríklad, že násilie je dôsledkom chudoby, nezamestnanosti, zneužívania alkoholu či duševnej choroby.

Leták Konať proti násiliu na ženách vo formáte .pdf na stiahnutie

Text letáka

 

 

 

________________________________________________________

Brožúrka Konať proti násiliu na ženách a deťoch

Táto brožúrka sa skladá z troch častí, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami násilia páchaného na ženách a deťoch: Konať proti násiliu na ženách, Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch a Konať proti násiliu na deťoch. Všetky istým spôsobom súvisia s nerovným rozdelením moci v spoločnosti – medzi ženami a mužmi, medzi dospelými a deťmi.

Obsahuje najdôležitejšie informácie a je určená najmä ženám a deťom postihnutým násilím, ale aj ľuďom z ich okolia, ktorí im chcú pomôcť.

 

 

 

 

_________________________________________________________

Publikácia Konať proti násiliu na ženách

Násilie v intímnom vzťahu je závažný problém, ktorého korene siahajú k nerovnému rozdeleniu moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. Súkromná sféra sa tradične chápe ako nedotknuteľná a pre „vonkajší“ svet neprístupná oblasť. Chápe sa ako priestor, kde človek zažíva pozitívne osobné vzťahy a emócie, pričom za jeho fungovanie sú u nás tradične zodpovedné ženy. V dôsledku týchto predstáv a očakávaní je také ťažké o násilí v párových vzťahoch hovoriť verejne.
Publikácia Konať proti násiliu na ženách poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o probléme fyzického, psychického a sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Vyvracia mýty spojené s „domácim“ násilím, prináša konkrétne rady a odporúčania, ako násilie rozpoznať, kde hľadať pomoc, aké sú občianskoprávne a trestnoprávne aspekty násilia v párových vzťahoch, aké sú jeho dôsledky pre deti. Poskytuje informácie o tom, čo môžu v tejto súvislosti robiť polícia, zdravotníctvo, právnické, psychosociálne a pedagogické profesie.

Praktická forma publikácie umožňuje voľne pracovať s jednotlivými témami. Adresár pomáhajúcich zariadení a inštitúcií ponúka ďalšie informácie, rady aj pomoc.

 

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-2/kniznica/publikacie/

Leták

Leták o násilí páchanom na ženách Čo je násilie páchané na ženách Termín „ násilie páchané na ženách “ označuje akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verejnom či …

Ísť na stránku »