Vytlačiť Stránka

Dokumenty

Násilie páchané na ženách je závažným a čoraz viditeľnejším celospoločenským problémom aj v podmienkach SR, napriek tomu má vysokú latenciu. Väčšina násilných činov páchaných na ženách sa pácha doma za zavretými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia.

Definícia pojmu násilie páchané na ženách
NAP [1] ako aj NS [2] definujú tento typ násilia v súlade s Deklaráciou OSN o odstránení násilia páchaného na ženách (1993). A síce ako „akýkoľvek čin násilia založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie trpiacej ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek potlačenia slobody, či už vo verejnom, alebo v súkromnom živote“.

Verejná mienka

Podľa obyvateľov Slovenska je násilie páchané na ženách závažným problémom. Týranie a bitie ženy svojím partnerom za vážny problém pokladá 87 % obyvateľov SR, z toho 46 % ho považuje za veľmi závažný a 41 % za dosť závažný. Ako veľmi závažný problém ho hodnotia o niečo častejšie ženy, najčastejšie vo vekovej skupine od 35 do 54 rokov, so stredoškolským vzdelaním s maturitou. [6]

Aj napriek zvýšenému úsiliu Slovenska informovať a vzdelávať, je informovanosť verejnosti, a najmä potenciálnej cieľovej skupiny stále nedostatočná (obete vo veku 18 až 25 rokov, mladšia vekovú skupinu, stredoškolská mládež, rómske ženy a dievčatá v ústavnej starostlivosti).

Výskyt

Podľa reprezentatívneho prieskumu výskytu a skúsenosti žien s násilím páchaným na ženách na Slovensku realizovanom v roku 2008[1] je násilie páchané na ženách vážnym spoločenským problémom. Zasahuje veľkú skupinu žien, dotýka sa rôznych oblastí od detstva po dospelosť, intímne vzťahy nevynímajúc. Na Slovensku je domácemu násiliu vystavená každá piata žena napr. každá piata dospelá žena, ktorá má v súčasnosti partnera zažila z jeho strany násilné správanie – presnejšie 21,2% dospelých žien SR vo veku 18 – 64 rokov.  Výskyt násilia páchaného na ženách od bývalých partnerov je ešte vyšší: z dospelých žien, ktoré mali bývalého partnera, zažilo z jeho strany násilné správanie  27,9% , z toho 12.2% vyhranené násilie.


[1] Filadelfiová, Holubová et al., Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2008

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie/

Právo

Významným krokom v ochrane obetí domáceho násilia je novelizácia niektorých zákonov, ktoré sú výsledkom spolupráce rezortu práce s rezortom vnútra a spravodlivosti. Neovelizácie zákonov boli schválené NR SR dňa 13. novebra 2015 a sú účinné od 1. januára 2016. V Trestnom zákone v prípade týrania blízkej a zverenej osoby bol zavedený princíp trestnoprávnej zodpovednosti priestupkovej …

Ísť na stránku »

Zákony SR

Domáce násilie ako také nie je v právnom poriadku SR nikde priamo definované a považuje sa zaň násilie v prípade, keď násilník a obeť sú alebo boli v príbuzenskom vzťahu, resp. žijú v spoločnej domácnosti ako blízke osoby. Právny poriadok umožňuje domôcť sa ochrany v troch rovinách: v trestnoprávnej rovine v občianskoprávnej rovine v správnoprávnej …

Ísť na stránku »

Stratégie a správy

Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách (2004) (uznesenie vlády č. 1092/2004 zo dňa16.11.2004). Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008 /  ENG Správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008  /  Príloha č.1  /  Príloha …

Ísť na stránku »

Usmernenia a štandardy

Odborné usmernenie MZ SR o postupe zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti žene ohrozenej násilím Číslo: 22247/2008 – OZS, 5. novembra 2008 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods.1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len …

Ísť na stránku »

Rada Európy

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (2011) Dňa  7. 4. 2011 bol na zasadnutí Rady Európy v Štrasburgu prijatý Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Dohovor ustanovuje právne záväzné štandardy na predchádzanie násiliu na ženách a domácemu násiliu. SR sa stala …

Ísť na stránku »

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z  25. októbra 2012 , ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EU z 13. decembra 2011 o Európskom ochrannom príkaze NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych …

Ísť na stránku »

OSN

Záverečné vyhlásenie Komisie ECOSOC pre postavenie žien k násiliu na ženách (marec 2013, 57.zasadnutie CWS) Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách,  schválená Valným zhromaždením OSN 23. decembra 1993 je základným medzinárodným dokumentom na úrovni OSN, zameraným na odstránenie násilia páchaného na ženách. Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách bola prijatá VZ OSN 20.12.1993 (rezolúcia …

Ísť na stránku »

Výskumy a štatistiky

Výstupy z národného projektu Podpora prevencie a eliminácie na ženách Databáza postupov a nástrojov špecializovaných služieb pomoci a ochrany žien zažívajúcich násilie  Metodika poskytovania špecializovaných služieb pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (pre sociálnu oblasť)  Štandardy poskytovania špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti  Osobitné skupiny ohrozených žien násilím – …

Ísť na stránku »