↑ Späť na Dokumenty

Vytlačiť Stránka

Zákony SR

Domáce násilie ako také nie je v právnom poriadku SR nikde priamo definované a považuje sa zaň násilie v prípade, keď násilník a obeť sú alebo boli v príbuzenskom vzťahu, resp. žijú v spoločnej domácnosti ako blízke osoby. Právny poriadok umožňuje domôcť sa ochrany v troch rovinách:

 • v trestnoprávnej rovine
 • v občianskoprávnej rovine
 • v správnoprávnej rovine
TRESTNÉ PRÁVO

Trestné právo definuje skutky súvisiace s domácim násilím, najmä

a) trestné činy proti životu a zdraviu (spadajúce pod tzv. fyzické násilie na ženách: Úkladná vražda (§ 144), Vražda (§ 145), Zabitie (§ 147 – 148), Usmrtenie (§ 149), Nedovolené prerušenie tehotenstva (§ 150 – 153), Účasť na samovražde (§ 154), Ublíženie na zdraví (len podľa § 155 a 156), Neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek a nezákonná sterilizácia (§ 159-160);

b) trestné činy proti ľudskej dôstojnosti (spadajúce pod tzv. fyzické násilie na ženách): Znásilnenie (§ 199), Sexuálne násilie  (§ 200), Sexuálne zneužívanie  (§ 201-202);

c) trestných činov proti rodine a mládeži (spadajúce pod tzv. ekonomické násilie na ženách a psychické násilie na ženách): Zanedbanie povinnej výživy (§ 207), Týranie blízkej osoby a zverenej osoby (§ 208);

d) trestných činov proti iným právam a slobodám: Kupliarstvo (§ 367).

Súvisiace právne normy:

OBČIANSKE PRÁVO (Civilné právo)

V občianskom (civilnom) súdnom konaní sa poskytuje ochrana právam a oprávneným záujmom účastníkov. Obeť sa môže domáhať

 • rozvodu manželstva a úpravy výkonu rodičovských práv a povinností po rozvode,
 • určenia výživného na maloleté dieťa alebo zvýšenia vyživovacej povinnosti,
 • určenia výživného na manželku či rozvedenú manželku,
 • úpravy styku s maloletým dieťaťom,
 • vylúčenia manžela z užívania bytu alebo inej nehnuteľnosti,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zrušenia spoločného nájmu bytu,
 • vydania neodkladných (predbežných) opatrení a iné.

Na Slovensku existuje možnosť získať neodkladné opatrenie, ktoré násilníkovi, ak je dôvodne podozrivý z násilia, dočasne zabráni vstupovať do domu alebo bytu (v ktorom býva osoba blízka alebo osoba, ktorá je v jeho starostlivosti alebo vo výchove) a zároveň priblížiť sa k obeti. Žena postihnutá násilím môže podať návrh na takéto predbežné opatrenie a súd o ňom rozhodne do siedmich dní od doručenia návrhu. Ak súd takémuto návrhu vyhovie, uloží zároveň navrhovateľke, aby v stanovenej lehote na súd podala návrh na začatie konania o vylúčení násilníka z užívania bytu alebo domu. Nerešpektovanie takéhoto predbežného opatrenia je trestným činom a treba ho ohlásiť na polícii.

V rámci neodkladných opatrení môže obeť dosiahnuť najmä :

 • Zverenie dieťaťa do starostlivosti
 • Platenie výživného v nevyhnutnej miere
 • Zákaz vstupu do bytu al. inej nehnuteľnosti
 • Zákaz priblíženia
 • Úpravu styku s maloletým dieťaťom
 • Aby odporca niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal

Rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení má iba dočasný charakter, súd ho vydáva aj bez dokazovania, len podľa písomného podania, do času kým sa o veci nerozhodne v riadnom konaní s riadnym dokazovaním.

Súvisiace právne normy:

Správne právo

V správnom konaní sa prejednávajú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 Zákona 372/1990 o priestupkoch. Spravidla ide o skutky domáceho násilia menej závažného charakteru (vyhrážky, drobné zranenia, urážky) pričom výsledkom je uloženie pokuty. Na zamedzenie opakovaného posudzovania skutkov domáceho násilia ako priestupku a tým zľahčovania situácie obete bod od roku 2016 do Trestného zákona doplnený princíp trestnoprávnej zodpovednosti priestupkovej recidívy, teda opakovaný skutok týrania blízkej a zverenej osoby v priebehu jedného roka sa posudzuje ako trestný čin.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie/zakony/

Sociálno-právna ochrana

Zákon č. 305/2005 Z. z.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a …

Ísť na stránku »

Trestný zákon

Druhy a charakteristika trestných činov Domáce násilie má rôzne formy – fyzické, sexuálne, psychické a často aj ekonomické. Fyzické násilie je spravidla sprevádzané ťažkou psychickým nátlakom a verbálnou agresiou. Protiprávne konanie páchateľa môže mať podobu priestupku proti verejnému poriadku či občianskemu spolunažívaniu, ale môže ísť i o trestný čin, najmä týranie blízkej a zverenej osoby …

Ísť na stránku »

Trestný poriadok

Postavenie a práva obete trestného činu § 46 Oprávnenia poškodeného a uplatnenie nároku na náhradu škody (1) Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený má právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, …

Ísť na stránku »

Zákonník práce

Zákonník práce bol prijatý v roku 2001 a ktorý vo svojom ustanovení § 41 reagoval na všeobecne známu situáciu, kedy pri prijímaní do zamestnania boli vydaté ženy s malými deťmi výrazne znevýhodňované, preto sa v tomto ustanovení zamestnávateľovi, u ktorého sa uchádza osoba o zamestnanie, zakázalo vyžadovať od uchádzača informácie inter alia o tehotenstve a o …

Ísť na stránku »

Antidiskriminačný zákon

Dňa 20.5.2004 bol prijatý Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou – Antidiskriminačný zákon. Tento zákon upravil uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovil prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady. Rovnaké zaobchádzanie spočíva v zákaze diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu vo výkone práv a povinností v súlade s dobrými …

Ísť na stránku »

Zákon o priestupkoch

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49 Zákona o priestupkoch) Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, kto úmyselne naruší občianske spolužitie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

Ísť na stránku »