Vytlačiť Stránka

KMC

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) je zriadené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny, pričom svoje úlohy plní prierezovo cez všetky relevantné rezorty. Odbornú garanciu projektu má odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom KMC je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. V rámci KMC je vytvorený expertný tím zodpovedný za odbornú koordináciu a supervíziu systémovej prevencie a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.

KMC zabezpečuje odbornú koordináciu aktivít prostredníctvom metodických usmernení pre poskytovanie služieb v oblasti primárnej prevencie ako i eliminácie násilia páchaného na ženách a deťoch, vytvára podmienky pre multi-inštitucionálnu spoluprácu pomáhajúcich profesií ako aj zabezpečuje systém vzdelávania týchto profesií. Uskutočňovanie výskumov a monitoring je rovnako dôležitou úlohou v rámci KMC.

KMC napĺna požiadavku Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, čl. 10: „Zmluvné strany ustanovia alebo zriadia na národnej úrovni, jeden alebo viac oficiálnych orgánov zodpovedných za koordináciu, implementáciu, dohľad, vyhodnocovanie politiky a opatrení pre predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nemu, ktoré pokrýva tento dohovor.“

_________________________________________________________________________ 

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie.

www.norwaygrants.org

“Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých”

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/

Projekt KMC

Napriek tomu, že téma násilia páchaného na ženách sa stala témou verejných politík už takmer pred desiatimi rokmi, v SR doposiaľ absentuje jednotný odborný postup pomáhajúcich profesií pri riešení problematiky. OSN a EÚ v tejto oblasti prijala viaceré závery a odporúčania. Na úrovni Rady Európy existuje vypracovaný systém štandardov kvality poskytovania pomoci ženám vystaveným násiliu, …

Ísť na stránku »

Newsletter

Newsletter 1/2016 Newsletter 2/2016 Newsletter 3/2016 Newsletter 4/2016 Newsletter 5/2016 – špeciálne novinky z Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť od Zuzany Maďarovej Newsletter 6/2017 Newsletter 7/2017 Newsletter 8/2017 Newsletter 9/2017 Newsletter 10/2017 Informácia o výsledkoch projektu   ** Stačí kliknúť na ktorýkokoľvek z newsletterov a zobrazí sa vám v samostatnom .pdf súbore.

Ísť na stránku »

Prevencia

Aktivity v oblasti primárnej prevencie Jedným z cieľov projektu Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie je realizovať aktivity v oblasti primárnej prevencie. Ambíciou je vytvoriť a uviesť do praxe systém primárnej prevencie, prostredníctvom ktorého sa bude na rôznych úrovniach vzdelávania aplikovať rodovo citlivý prístup,zrealizujú sa vzdelávacie programy o ľudských právach žien, násilí páchanom na …

Ísť na stránku »

Odborné vzdelávanie

Jedným zo štyroch základných pilierov ako Istanbulského dohovoru, tak aj agendy Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, je vzdelávanie relevantných profesií zapojených do riešenia konkrétnych prípadov násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, ako aj osôb pracujúcich v oblasti prevencie alebo zníženia miery výskytu násilia. Sú to právo vymáhajúce profesie (polícia, prokuratúra a …

Ísť na stránku »

Monitoring a výskum

V ostatných rokoch sa v medzinárodnej, ale aj národnej komunite čoraz viac pozornosti venuje tvorbe verejnej politiky založenej na faktoch. Tento prístup umožňuje tvorcom verejných politík robiť informované rozhodnutia o politikách, programoch a projektoch tak, že dostupné dáta a výskumy sa dostávajú do centra tvorby politík. Na faktoch založená verejná politika by mala vychádzať z …

Ísť na stránku »

Koordinované postupy

Medzi hlavné aktivity KMC patrí aj zabezpečenie koordinovaných postupov pri poskytovaní ochrany a pomoci ženám zažívajúcim, alebo ohrozeným násilím a ich deťom, pri riešení prípadov domáceho násilia a to prostredníctvom metodík a štandardov a multiinštitucionálnej spolupráce.

Ísť na stránku »

Podujatia KMC

Podujatia a konferencie v rámci projektu: Otváracia konferencia projektu – pozvánka

Ísť na stránku »

Kontakt

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava Tel: 02 20 442 500 www.zastavmenasilie.sk   Telefónny zoznam:   Mgr. Barbora Burajová hlavná manažérka barbora.burajova@kmc.gov.sk + 421 2 20 442 501   Bc. Miriam Kočišková asistentka miriam.kociskova@kmc.gov.sk + 421 2 20 442 500   Ing. Mgr. Andrej Kuruc expert pre tvorbu metodík a štandardov a koordináciu …

Ísť na stránku »