↑ Späť na KMC

Vytlačiť Stránka

Prevencia

Aktivity v oblasti primárnej prevencie

Jedným z cieľov projektu Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie je realizovať aktivity v oblasti primárnej prevencie. Ambíciou je vytvoriť a uviesť do praxe systém primárnej prevencie, prostredníctvom ktorého sa bude na rôznych úrovniach vzdelávania aplikovať rodovo citlivý prístup,zrealizujú sa vzdelávacie programy o ľudských právach žien, násilí páchanom na ženách ako aj o spôsobe jeho eliminácie.

Jednou z výstupných aktivít projektu bude spracovaná analýza potrieb a návrh na systematizáciu primárnej prevencie vo vzdelávaní. K tejto aktivite budú prizvané uznávané expertky, ktoré dlhodobo pôsobia v oblasti rodových štúdií, rodovej rovnosti a tiež v oblasti násilia páchaného na ženách.

Cieľom tejto analýzy je zmapovať systém vzdelávania a tiež obsah predmetov vyučovaných na základných a stredných školách napr. občianska výchova, náuka o spoločnosti, etická výchova a náboženstvo, kde sa pedagógovia a pedagogičky venujú téme ľudských práv. V rámci primárnej prevencie je na uvedených predmetoch potrebné hovoriť a zaoberať sa aj problematikou násilia páchaného na ženách, zamerať sa na výchovu k vzájomnej tolerancii a úcte medzi ľuďmi. Nemenej dôležité je tiež reagovať na stav súčasného mediálneho priestoru, sociálnych sietí – virtuálneho sveta a otvorene hovoriť o  jeho vplyve na toleranciu násilia v spoločnosti.

Uvedená analýza sa zameria tiež na vzdelávanie na vysokých školách, ktoré sa venujú príprave absolventov a absolventiek pre budúce profesie pôsobiace v oblasti sociálnej práce, psychológie, pedagogiky a práva.

Záverečná časť analýzy bude obsahovať nielen zistenia expertiek, ale predovšetkým odporúčania na zefektívnenie systému vzdelávania tak, aby prispieval k eliminácii násilia páchaného na ženách ako aj k eliminácii rodovo necitlivého prístupu a šírenia rodových stereotypov.

Na základe doterajších zistení predpokladáme, že odporúčania sa môžu týkať napr. dopracovania študijných textov k téme násilia páchaného na ženách, prípadne návrhov na vytvorenie metodických príručiek, vzdelávacích štandardov pre pedagógov a pedagogičky, ako i rôzne možnosti kontinuálneho vzdelávania študentov a študentiek vysokých škôl v  kurzoch a tréningoch.

Dlhodobá systematizácia vzdelávania, zavádzanie efektívnych vzdelávacích prístupov v budúcnosti podporí nielen celkový systém primárnej prevencie, ale tiež zavádzanie princípov nulovej tolerancie násilia v našej  spoločnosti.

Primárna prevencia na školách

V Koordinačno-metodickom centre veríme, že znižovanie násilia v spoločnosti je možné len vďaka informovanej verejnosti, ktorá vie rozoznať domáce násilie a citlivo pomôcť obetiam. V tomto ohľade sa venujeme prevencii násilia najmä informovaním mladých ľudí, študentov a študentiek, a organizovaním besied o násilí na školách.

Naše aktivity sa rozbehli v októbri 2015 Olympiádou ľudských práv, kde sme účastníkom a účastníčkam ponúkli možnosť zúčastniť sa hodinového workshopu na tému „Domáce a rodovo podmienené násilie“.

V súčasnej dobe organizujeme na stredných školách množstvo individuálnych workshopov.

V spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom sa zaoberáme aj prácou s učiteľmi a učiteľkami, výchovnými poradcami a poradkyňami a školskými psychológmi a psychologičkami.

 

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/prevencia/

Čo robíme

Aktivity v oblasti primárnej prevencie Jedným z cieľov projektu Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie je realizovať aktivity v oblasti primárnej prevencie. Ambíciou je vytvoriť a uviesť do praxe systém primárnej prevencie, prostredníctvom ktorého sa bude na rôznych úrovniach vzdelávania aplikovať rodovo citlivý prístup,zrealizujú sa vzdelávacie programy o ľudských právach žien, násilí páchanom …

Ísť na stránku »

Výstupy

Príručka pre pedagogický a odborný personál škôl “Situácia detí, svedkov domáceho násilia, výzvy a možnosti intervencie”. S ohľadom na vysoký výskyt násilia na ženách a deťoch, či už ako priamych obetiach alebo svedkoch násilia v rodinách, môžu pedagogickí a odborní zamestnanci a pedagogické a odborné zamestnankyne zohrať významnú a aktívnu úlohu na všetkých úrovniach prevencie …

Ísť na stránku »