↑ Späť na Trestné konanie

Vytlačiť Stránka

Podanie oznámenia

Má sa podať oznámenie?

Zverejniť násilie — otvorene niekomu hovoriť o násilí v rodine alebo podať oznámenie — vyžaduje od žien postihnutých násilím veľkú odvahu. Často je tento krok spojený s nátlakom a výčitkami zo strany muža, príbuzných a známych. Pritom je to neraz jediná cesta k presadeniu práva na život bez násilia.

Nasledujúce informácie a úvahy môžu pomôcť pri rozhodovaní, či podať oznámenie, alebo nie:

Trestné oznámenie

Trestné oznámenie sa podáva prokuratúre alebo polícii. Poškodená, ktorá sa stala obeťou trestného činu spáchaného v inom členskom štáte Európskej únie ako v tom, kde má bydlisko, je oprávnená podať trestné oznámenie príslušnému orgánu štátu, kde má bydlisko, ak to nemohla alebo nechcela urobiť v štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný.

Oznámenie nemusí byť podané ihneď. Ženu postihnutú násilím by preto nemal nikto súriť alebo prehovárať.

Pre dokazovanie trestného činu je, pravdaže, dobré, aby bolo oznámenie podané čo možno najskôr, kým existujú ešte nejaké stopy (poranenia, roztrhané šaty a pod.). Poranenia musia byť v každom prípade potvrdené lekárom či lekárkou.

Pri tzv. oficiálnych deliktoch nie je potrebný súhlas ženy s trestným stíhaním, štát ich stíha z úradnej povinnosti.

Ak je potrebný súhlas s trestným stíhaním, musí ho žena udeliť ihneď; súhlas môže kedykoľvek vziať späť, ale potom ho už nemôže udeliť znovu.

Ak je potrebný súhlas s trestným stíhaním, musí ho žena oznámiť prokuratúre alebo polícii písomne alebo ústne do zápisnice. Súhlas s trestným stíhaním môže poškodená vziať výslovným vyhlásením kedykoľvek späť, a to až dovtedy, kým sa odvolací súd neodoberie na záverečnú poradu. Súhlas, ktorý bol výslovne odopretý alebo vzatý späť, možno znovu udeliť iba vtedy, ak je z okolností prípadu zrejmé, že k odopretiu alebo stiahnutiu súhlasu došlo pod vplyvom vyhrážok, nátlaku, odkázanosti alebo podriadenosti.

Už raz podané oznámenie nemožno pri oficiálnom delikte odvolať.

Oznámenie môže byť veľmi dôležité aj pre dokázanie týrania a používania násilia v občianskoprávnych konaniach.

Keď je dôvodné podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať účasť iná osoba, ako aj pri poranení strelnou alebo inou zbraňou sú zdravotnícke zariadenia, resp. lekár a lekárka povinní podať oznámenie.

Oznámenie, vypočúvanie, lekárske vyšetrenie

Po prijatí oznámenia polícia vypočuje (požiada o vysvetlenie) osoby, ktoré môžu prispieť k objasneniu násilného činu (páchateľa, poškodených a svedkov). Pri vypočúvaní sa môžu klásť len vecné otázky, ktoré súvisia s činom. Z výpovede sa spíše zápisnica. Potrebné sú presné údaje o priebehu činu (miesto, čas, prípadní svedkovia atď.). Ten, kto vypovedá, je povinný vypovedať pravdivo. Nepôsobí vierohodne, keď neskôr mení výpoveď. Preto je dôležité, aby si žena zápisnicu pred podpísaním v pokoji prečítala a skontrolovala, či zodpovedá jej výpovedi. Ak nezodpovedá, musí byť zápisnica zmenená tak, aby zodpovedala výpovedi.

Poranenia a stopy po použití násilia musia byť uvedené v lekárskej správe. Lekára či lekárku treba vyhľadať čo najskôr, pretože neskôr bude možné poranenia už len veľmi ťažko rozoznať.

V prípade, že násilným činom bolo ublíženie na zdraví, sa zväčša ustanoví súdna znalkyňa alebo znalec z odboru zdravotníctva, ktorý preskúma zranenia a napíše znalecký posudok. Tento posudok je dôkazným prostriedkom v súdnom konaní.

Preto je dôležité poukázať na každé poranenie, aj keď sa zdá malé. Prípadne by mali byť k dispozícii výpisy zo zdravotnej dokumentácie.

Keď polícia ukončí objasňovanie a vyšetrovanie, vyšetrovateľ alebo vyšetrovateľka odovzdá vec prokuratúre, ktorá rozhodne o tom, či podá na páchateľa obžalobu na príslušnom súde.

Násilný čin možno oznámiť aj priamo na prokuratúre alebo priamo vyšetrovateľovi, resp. vyšetrovateľke na príslušnom úrade justičnej a kriminálnej polície alebo na obvodnom oddelení Policajného zboru.

 

Zdroj: 

Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/trestne-konanie/trestne-oznamenie/