↑ Späť na Koordinované postupy

Vytlačiť Stránka

Multiinštitucionálna spolupráca

KMC, vzhľadom na koordinačnú úlohu, bolo zriadené aj s cieľom hlavného aktéra koordinácie multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie v oblasti násilia na ženách, ktorá zahŕňa mnoho odlišných aktérov, vrátane predstaviteľov zo štátnych inštitúcií ako aj MVO. Cieľom je najmä  zabezpečenie koordinovanej, účinnej a efektívnej pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ohrozeným násilím a ich deťom. V rámci KMC nadväzujeme na činnosť národného projekt Prevencia a eliminácia násilia na ženách, v rámci ktorého boli vytvorené pracovné skupiny multiinštitucionálnej spolupráce v 8 samosprávnych krajoch. Pracovné skupiny zároveň pripravili SWOT analýzu situácie v ich samosprávnom kraji, analýzu svojich potrieb a navrhli model fungovania multiinštitucionálnej spolupráce.

Aktéri multiinštitucionálnej spolupráce

 • Ženské organizácie poskytujúce špecifické podporné služby(bezpečné ženské domy, krízové linky, krízové, alebo poradenské centrá)
 • Služby pre ženy z etnických minorít
 • Polícia
 • Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Odbory sociálnych služieb na miestnej úrovni (samosprávny kraj, miestny úrad)
 • Odbory bývania na miestnej úrovni (samosprávny kraj, miestny úrad)
 • Zdravotnícke služby, psychológovia
 • Nešpecifické služby pre obete
 • Právnické profesie
 • Súdy
 • Prokuratúra
 • Probácia
 • Školy a iné

Vybrané základné ciele multiinštitucionálnej spolupráce

 • zlepšiť bezpečnosť a ochranu žien zažívajúcich násilie a ochranu ich detí
 • vytvoriť spoluprácu za účelom dosiahnutia spoločných cieľov identifikovaných prostredníctvom analýzy potrieb, SWOT analýzy
 • vytvoriť a poskytnúť všeobecné a štandardizované príručky, metodiky pre realizáciu, dobrú prax a spoluprácu medzi rôznymi inštitúciami pri poskytovaní pomoci ženám zažívajúcim alebo ohrozeným násilím a ich deťom
 • zdieľať nadobudnuté skúsenosti
 • vytvoriť podmienky pre koordinovanú, rýchlu a účinnú a odbornú pomoc, zabezpečiť komplexný prístup k organizovaniu procesu pomoci, ochrany a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom
 • zvýšiť počet ohlásených prípadov násilia a zvýšiť počet starostlivo vybavených žalôb, trestných stíhaní, rozsudkov
 • zlepšiť a unifikovať dokumentovanie a systém zbierania dát inštitúcií
 • zabezpečiť komplexný prístup k organizovaniu procesu pomoci, ochrany a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom
 • zvýšiť povedomie o problematike násilia na ženách medzi inštitúciami

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/koordinovane-postupy/multiinstitucionalna-spolupraca/

Zrealizované aktivity

Workshop “Multiinštitucionálna spolupráca ako predpoklad účinného boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu” (22.10. 2015) Spolu s veľvyslanectvom USA sme organizovali workshop, na ktorom p. Jenkins z USA prezentoval Duluth systém multiinštitucionálnej spolupráce a riešil modelové situácie s účastníčkami a účastníkmi, ktorí boli prevažne z Expertnej skupiny pre prevenciu násilia na ženách a v …

Ísť na stránku »