↑ Späť na KMC

Vytlačiť Stránka

Koordinované postupy

Medzi hlavné aktivity KMC patrí aj zabezpečenie koordinovaných postupov pri poskytovaní ochrany a pomoci ženám zažívajúcim, alebo ohrozeným násilím a ich deťom, pri riešení prípadov domáceho násilia a to prostredníctvom metodík a štandardov a multiinštitucionálnej spolupráce.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/koordinovane-postupy/

Multiinštitucionálna spolupráca

KMC, vzhľadom na koordinačnú úlohu, bolo zriadené aj s cieľom hlavného aktéra koordinácie multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie v oblasti násilia na ženách, ktorá zahŕňa mnoho odlišných aktérov, vrátane predstaviteľov zo štátnych inštitúcií ako aj MVO. Cieľom je najmä  zabezpečenie koordinovanej, účinnej a efektívnej pomoci a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ohrozeným násilím a ich deťom. V …

Ísť na stránku »

Metodiky a štandardy

Jednou z hlavných úloh KMC je vypracovanie metodík a štandardov riešenia problematiky rodovo podmieneného násilia na ženách (a ich deťoch) a domáceho násilia pre rôzne zainteresované (pomáhajúce) profesie a inštitúcie, ktoré prichádzajú do styku so ženami zažívajúcimi násilie v súlade so smernicou EÚ o obetiach (2012/29/EÚ) a Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách …

Ísť na stránku »