↑ Späť na Poradňa

Vytlačiť Stránka

Polícia

Polícia je kľúčová inštitúcia, ktorá má vám a vašim deťom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť, keď ste v ohrození v dôsledku násilného správania manžela, bývalého manžela alebo partnera. Úlohou  polície je„spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku“ (Zákon č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore).

Polícia postupuje podľa ustanovení Zákona o priestupkoch č. 372/1990 Z.z., Trestného zákona č.300/2005 Z.z. a Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z. Tieto právne predpisy ustanovujú práva žien a deti v týchto konaniach ako oznamovateliek a oznamovateľov, svedkýň alebo svedkov a poškodených.

Privolanie hliadky

Na bezplatnom telefónnom čísle 158 (bezplatné tiesňové číslo polície) alebo 112 (integrovaný záchranný systém)  môžete  ohlásiť násilný útok a privolať pomoc polície. Na políciu sa môžete obrátiť aj keď sa obávate o svoj život a zdravie a/alebo život a zdravie vašich detí. Obavy vo vás môže vyvolať vyhrážanie, zastrašovanie zo strany manžela alebo partnera a strach  z toho, že svoje vyhrážky uskutoční.

Pri telefonáte na linku 158 povedzte meno, adresu a oznámte miesto kde sa nachádzate. Ďalej je potrebné popísať situáciu (čo sa deje), kto je okrem vás doma, či je niekto zranený. Ak ide o vážne zranenia, zavolajte rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112 alebo 155. Polícia k vám domov vyšle hliadku. Príchod polície môže na istý čas prerušiť alebo zastaviť násilie.

Násilie je trestný čin

V Slovenskej republike sú mnohé násilné činy považované za trestné činy a je jedno, či boli spáchané v rodine, alebo mimo nej. Väčšina týchto činov sú okrem toho tzv. oficiálne delikty, čo znamená, že v takýchto prípadoch vznáša obžalobu štát z úradnej povinnosti, nezávisle od toho, či si to obeť želá.

Výnimky: Pri menej závažnom a neúmyselnom ublížení na zdraví a pri neposkytnutí pomoci je trestné stíhanie možné jednoznačne len so súhlasom postihnutých žien. Niektoré menej závažné násilné činy posudzujú príslušné orgány len ako priestupky.

Priestupkové konanie

V rámci priestupkového konania bude žena predvolaná na obvodný úrad na prejednanie priestupku voči občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 Zákona o priestupkoch (č. 372/1990 Zb.). Na obvodný úrad môžu byť predvolané aj deti, spravidla staršie, ak sa voči ním správal otec násilne, alebo ak boli svedkami násilia.

V prípade, ak bude obvinený uznaný vinným zo spáchania priestupku, spravidla je mu uložená finančná pokuta. Rozhodnutie úradu v niektorých prípadoch nemusí byť doručované.

Trestné stíhanie

Do 30-tich dní od podania ústneho alebo písomného oznámenia bude oznamovateľka formou uznesenia oboznámená o tom, či bude začaté trestné stíhanie, alebo nie. Ak nesúhlasí s výsledkom vyšetrovania, môže voči tomuto uzneseniu podať sťažnosť do troch dní od jeho doručenia. Ide väčšinou o prípady, keď polícia nezačne trestného stíhanie. Odvolanie môže žena podať aj vtedy keď bolo trestné stíhanie  zastavené z rôznych dôvodov.

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/pomoc/policia/

Úlohy polície

Polícia je povinná na tiesňové volanie zakročiť proti násiliu alebo hroziacemu násiliu tak rýchlo, ako je to možné, a to aj opakovane. Polícia má právo vstúpiť do bytu na žiadosť ženy aj proti vôli muža. Ak ide o nebezpečnú situáciu, alebo niekto potrebuje pomoc (ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo hrozí závažná …

Ísť na stránku »

Práva poškodenej

Dôležité práva pri vypočúvaní Pri objasňovaní trestných činov majú postihnuté ženy v každej jeho fáze niekoľko dôležitých práv a policajtky a policajti sú povinní ich o týchto právach poučiť. Pri porušení týchto práv môže poškodená podať sťažnosť na Inšpekciu Ministerstva vnútra alebo môže požiadať prokuratúru o preskúmanie postupu vyšetrovateľa a policajného orgánu. Ide o tieto práva: právo …

Ísť na stránku »