↑ Späť na O násilí

Vytlačiť Stránka

Formy násilia

Násilie na ženách a deťoch sa vyskytuje vo formách fyzického, psychického, sexuálneho a ekonomického násilia. Prevažná väčšina páchateľov sú muži. Vysvetlenie tohto fenoménu spočíva v dlhotrvajúcej nerovnosti v mocenských vzťahoch medzi ženami a mužmi v našej spoločnosti. Na pozadí tradičných spoločenských a mocenských štruktúr musí byť násilie na ženách považované za pokus presadzovania moci a kontroly na individuálnej úrovni.

Na Slovensku upravuje domáce násilie predovšetkým paragraf 208 Trestného zákona, ktorý vymenováva, ktoré skutky sú považované za týranie blízkej a zverenej osoby.

Najčastejšími formami domáceho násilia a ich prejavmi sú:

 • fyzické násilie –sácanie, hádzanie, fackovanie, kopanie, udieranie, ťahanie vlasov, škrtenie, dusenie, popálenia, bodnutia, ohrozovanie zbraňami, bitie rôznymi predmetmi, odopieranie jedla a spánku, a iné.
 • psychické násilie – klamstvá, poučovanie, kritizovanie, obviňovanie, urážky a vulgárne nadávky, obmedzovanie kontaktov, žiarlivosť, ponižovanie, izolácia, kontrola, zabraňovanie nájsť si prácu, zastrašovanie, zľahčovanie, zvaľovanie viny, vyhrážanie sa žene a ostatným členom jej rodiny ublížením, alebo zabitím, vyhrážanie sa samovraždou a iné.
 • sexuálne násilie – obťažovanie, vynucovanie sexu, nútenie k rôznym sexuálnym praktikám, nútenie k prezeraniu pornografických časopisov a k sledovaniu pornografických filmov a iné.
 • ekonomické násilie – neprispievanie financiami na domácnosť, odmietanie podieľať sa finančne na starostlivosti o deti, vymáhanie peňazí, ničenie osobného majetku, nútenie k podpísaniu zmlúv o pôžičkách a úveroch, odopieranie prístupu k spoločnému účtu a iné

Násilím je každé správanie muža, ktorého cieľom je uplatňovanie moci alebo kontroly nad ženou a deťmi.

Najčastejšie formy násilia, ktoré sa často vyskytujú súčasne:

 • Fyzické násilie zahŕňa všemožné formy brutálneho zaobchádzania od sácania, kopania, bitia, ťahania za vlasy, pálenia, bitia predmetmi až po vraždu. Podľa všetkých skúseností násilie sa časom stupňuje, dochádza k nemu čoraz častejšie a je čoraz brutálnejšie.
 • Veľmi často sa s telesným násilím spája ničenie majetku, napríklad rozbíjanie nábytku, ničenie vecí, na ktorých žene zvlášť záleží.
 • Vyvolávanie strachu je ďalším prostriedkom násilia na ženách a súčasťou jeho dynamiky. Strach pred ďalším násilím sa často stáva najsilnejším nástrojom útlaku. Potom už vôbec nie je potrebné použiť telesné násilie, samotný strach pred ním pôsobí zastrašujúco.
 • Obťažovanie a terorizovanie vo forme sústavných telefonátov, nočných telefonátov, výhražných listov, špehovania a prenasledovania na pracovisku a doma, ako aj slovných vyhrážok sú ďalším často používaným prostriedkom na kontrolu obete.
 • Vyskytuje sa však aj vyhrážanie sa zbraňou a vyhrážanie sa tretím osobám (deťom, príbuzným), ale aj domácim zvieratám. Vyhrážky treba brať vždy vážne,bez ohľadu na to, či sa použijú na verejnosti, alebo v súkromí.
 • Psychické násilie zahŕňa citové a slovné týranie; žena ho pociťuje ako ničenie pocitu vlastnej hodnoty a psychického zdravia. K tejto forme násilia patrí napríklad zosmiešňovanie na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti. Veľmi časté sú aj výroky, že sa žena zbláznila, je psychicky chorá, namýšľa si, má samovražedné sklony atď. Muži používajú takéto tvrdenia aj vtedy, keď chcú odvrátiť pozornosť od vlastných činov tým, že hľadajú „problém“ v žene.
 • Sociálne násilie je také správanie, ktoré má za cieľ ženu izolovať. Patrí sem napríklad bránenie v styku s rodinou alebo priateľkami a priateľmi, uzamknutie v byte, zablokovanie telefónu a podobne.
 • Ekonomické násilie znamená zneužívanie moci pri disponovaní finančnými prostriedkami. Muž napríklad nedáva na živobytie finančné prostriedky, alebo iba nedostatočné množstvo, zatajuje výšku svojich príjmov a majetok, ale pritom kontroluje príjmy ženy.
 • Sexualizované násilie zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Sexualizované násilie je aktom agresie a zneužitia moci, a nie výsledkom nekontrolovateľných sexuálnych pudov. Príkladmi sexualizovaného násilia sú vynútená vaginálna, orálna alebo análna penetrácia, nútenie k iným sexuálnym aktivitám, k sledovaniu pornografie atď.
 • K stratégii uplatňovania kontroly patria aj prostriedky, ktoré sa na prvý pohľad nepovažujú za súčasť násilia: ubezpečovanie o láske po týraní, „udobrovanie“ prostredníctvom sexuality, apely na morálne svedomie ženy a jej materský cit, vyhrážanie sa samovraždou, príležitostné pozornosti atď. Tieto stratégie medziiným zabraňujú ženám, aby si uvedomili závažnosť násilia a škody, ktoré spôsobuje, a mohli vyvodiť dôsledky.

 

Zdroj: 

Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-2/formy-nasilia/