↑ Späť na Metodiky a štandardy

Vytlačiť Stránka

Výstupy

Znalecké posudzovanie domáceho násilia v kontexte poručenských sporov o deti. Metodologické východiská pre súdnych znalcov a súdne znalkyne. 

Autorka: Slávka Karkošková

Štúdia prináša komplexný pohľad na problematiku a neuralgické body súčasnej praxe súdnych znalcov a súdnych znalkýň v odbore psychológia a psychiatria, ktoré majú potenciálne sekundárny viktimizačný dopad na ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a najmä ponechávajú deti ďalšiemu škodlivému pôsobeniu násilia, ktorého sa vo väčšine prípadov dopúšťa na ich matke jej partner/otec detí. Cieľom predkladanej publikácie je priblížiť najaktuálnejšie výskumné poznatky týkajúce sa problematiky domáceho násilia v kontexte poručenských sporov, bez poznania ktorých profesionáli  a profesionálky riskujú, že sa budú v posudzovaní predmetných káuz opierať skôr o subjektívne dojmy a predsudky, než vedecky podložené poznatky. Publikácia je určená primárne súdnym znalcom a súdnym znalkyniam a sudcom a sudkyniam, ktorí a ktoré sa zaoberajú problematikou poručenských sporov, zároveň však aj tým profesionálom, ktorí problematiku domáceho násilia riešia na trestnoprávnej úrovni, vrátane policajných vyšetrovateľov a vyšetrovateliek a prokurátorov a prokurátoriek. Publikácia môže byť užitočná aj pre advokátov, sociálne pracovníčky a sociálnych pracovníkov pôsobiacich na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ÚPSVaR a pracovníčky zariadení poskytujúcich pomoc a poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie a obete domáceho násilia.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu: Znalecke posudzovanie domaceho nasilia v kontexte porucenskych sporov o deti

 

Štandardy a postupy zavedenia sociálno-intervenčných programov pre páchateľov násilia na ženách. 

Autori: Róbert Vavro, Katarína Farkašová

Cieľom štúdie je sumarizovať východiská pre prácu s páchateľmi násilia na ženách, popísať situáciu na Slovensku z pohľadu aktuálnej legislatívy, ako aj skutkový stav, definovať štandardy a postupy pre programy práce s páchateľmi násilia na ženách, ako aj systém ich aplikácie a akreditácie, pomenovať zúčastnené inštitúcie a navrhnúť postup implementácie programov. Cieľovou skupinou Štandardov a postupov zavedenia sociálno-intervenčných programov pre páchateľov násilia na ženách sú najmä zástupcovia a zástupkyne relevantných inštitúcií s vplyvom na riešenie problematiky, a to probační a mediační úradníci a úradníčky, Ministerstvo spravodlivosti SR, súdy, prokuratúra, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalší.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu: Standardy a postupy zavedenia socialno intervencnych programov pre pachatelov nasilia na zenach

 

Odhad nebezpečenstva násilia na ženách. Metodologické východiská pre pomáhajúce profesie.

Autori: Zuzana André, Andrej Kuruc

Správna a rýchla identifikácia nebezpečenstva násilia je kľúčová pre poskytovanie vhodnej podpory, ochrany a bezpečia pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Odhad nebezpečenstva násilia, čiže zistenie rizika násilia, je preto podmienkou pre vytváranie plánov bezpečia. Napomáha tiež k rozoznávaniu prípadov, kedy je nebezpečenstvo násilia tak vysoké, že žene a jej deťom hrozí závažné násilie či smrť, čím môže predchádzať výskytu takýchto násilných útokov. Hlavným cieľom tejto príručky je teda ponúknuť profesionálom a profesionálkam z rôznych oblastí a inštitúcií (napr. polícia, prokuratúra, samosprávny kraj, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, mimovládne organizácie, atď.) praktickú podporu v procese vyhodnocovania nebezpečenstva násilia, ktoré hrozí žene zažívajúcej násilie a jej deťom a inšpirovať ich k diskusii o možnostiach zavádzania takéhoto procesu v rámci svojich postupov.

Príručku si môžete stiahnuť tu: Odhad nebezpecenstva nasilia na zenach

 

Metodika práce s páchateľmi násilia na ženách v penitenciárnej starostlivosti. Podmienky Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Autori: Róbert Vavro, Jozef Hutta, Katarína Karásková

Cieľom predkladanej metodiky je navrhnúť konkrétne systémové opatrenia terciárnej prevencie na zníženie, resp. zabránenie recidívy širokej palety trestných činov, ktorých zjednocujúcim znakom je násilie páchané na ženách. Je určená predovšetkým štátnym inštitúciám a organizáciám pôsobiacim v oblasti trestného práva, ktoré zodpovedajú za vytvorenie a nastavenie systému poskytovania programov pre páchateľov násilia na ženách, určenie štandardov kvality programov, ich poskytovateľov a ich akreditácie, financovania programov, a aj konkrétne zaobchádzanie s páchateľmi. Taktiež je určená inštitúciám a organizáciám zaoberajúcich sa ochranou žien, ktoré zažívali násilie, ako aj tým, ktorí sa venujú vzdelávaniu odborníkov a odborníčok pre prácu s páchateľmi.

Metodika sa zaoberá úzko vymedzenou oblasťou pôsobenia terciárnej prevencie a tým aj špecifickou vzorkou páchateľov, ktorí boli za svoje činy odsúdení a svoj trest vykonávajú v ústave na výkon trestu odňatia slobody (t.j. nepodmienečne), čím sa stali predmetom činnosti zložiek pôsobiacich v oblasti penitenciárnej starostlivosti, konkrétne najmä Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Metodiku si môžete stiahnuť tu: Metodika prace s pachatelmi nasilia na zenach v penitenciarnej starostlivosti

 

Štúdia výskytu a metodika ako riešiť domáce násilie na LGBT ľuďoch pre pomáhajúce profesie

Autori a autorky: Jana Jablonická – Zezulová, Andrej Kuruc, Martin Macko, Romana Schlesinger

Cieľom tejto štúdie je zmapovanie problému, ktorému čelia mnohí LGBT ľudia (lesby, gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia) vo svojich rodinách v súvislosti so zverejnením svojej identity (coming out). Neraz sa mnohí mladí ľudia stretávajú nielen s neprijatím zo strany blízkych, ale aj s horšími dôsledkami ako je vyvíjanie psychického tlaku, vyhrážanie sa, či dokonca zažívanie fyzického násilia. Spracované príbehy ľudí, ktorí sa so svojimi problémami obrátili na poradenské Q-centrum pre LGBT komunitu poukazujú na fakt, že sa nejedná o výnimky a veľa mladých LGBT ľudí prechádza v čase coming outu ťažkým a komplikovaným obdobím. Ľudia poskytujúci služby pomoci a asistencie v týchto situáciách často nechtiac reprodukujú predsudky a mýty o homosexualite a LGBT ľuďoch vo všeobecnosti. Napríklad Istanbulský dohovor priamo vo svojom výklade konštatuje, že gejovia, lesby a bisexuálni ľudia, ktorí sú obeťami domáceho násilia sú často vylúčení a vylúčené z podporných služieb z dôvodu ich sexuálnej orientácie. Ešte väčší problém môžu mať transrodové osoby, ktoré nezodpovedajú tomu, čo spoločnosť začleňuje do kategórie „muž“ alebo „žena“.  Okrem zákazu diskriminácie dohovor hovorí aj o pozitívnych opatreniach na zabezpečenie toho, aby preventívne opatrenia výslovne riešili a zohľadňovali potreby zraniteľných osôb. Preto sme sa rozhodli prostredníctvom prieskumu zmapovať výskyt násilia voči LGBT ľuďom zo strany rodičov a blízkych, ako aj jeho dopady na zdravie a celkovú životnú spokojnosť LGBT ľudí. Ďalším cieľom dokumentu je  ponúknuť odporúčania a metodické východiská pre pomáhajúce profesie, ktoré riešia problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia a môžu sa vo svojej práci stretnúť s LGBT klientmi a klientkami.

Cieľovou skupinou materiálu sú pomáhajúce profesie ako psychológovia a psychologičky, sociálni pracovníci a pracovníčky, zamestnanci a zamestnankyne poradenských centier, krízových stredísk, MVO poskytujúcich služby osobám, ktoré zažili domáce alebo rodovo podmienené násilie.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu: Studia vyskytu a metodika ako riesit domace nasilie na LGBT ludoch pre pomahajuce profesie

 

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/koordinovane-postupy/metodiky-a-standardy/vystupy/