↑ Späť na KMC

Vytlačiť Stránka

Projekt KMC

Napriek tomu, že téma násilia páchaného na ženách sa stala témou verejných politík už takmer pred desiatimi rokmi, v SR doposiaľ absentuje jednotný odborný postup pomáhajúcich profesií pri riešení problematiky. OSN a EÚ v tejto oblasti prijala viaceré závery a odporúčania. Na úrovni Rady Európy existuje vypracovaný systém štandardov kvality poskytovania pomoci ženám vystaveným násiliu, ktorý vychádza z dlhoročnej skúsenosti v tejto oblasti.

Zámerom projektu je vytvorenie Koordinačno – metodického centra (KMC) zriadeného v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Svoje úlohy však plní prierezovo cez všetky relevantné rezorty.

Cieľom KMC je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. V rámci KMC pracuje expertný tím zodpovedný za odbornú koordináciu a supervíziu systémovej prevencie a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.

KMC zabezpečuje odbornú koordináciu aktivít prostredníctvom metodických usmernení pre poskytovanie služieb v oblasti primárnej prevencie, ako aj eliminácie násilia páchaného na ženách a deťoch, vytvára podmienky pre multiinštitucionálnu spoluprácu pomáhajúcich profesií, ako aj zabezpečuje systém vzdelávania týchto profesií. Realizácia výskumov a monitoring taktiež predstavuje dôležitú úlohu v rámci KMC.

KMC napĺňa požiadavku Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, čl. 10: „Zmluvné strany ustanovia alebo zriadia na národnej úrovni, jeden alebo viac oficiálnych orgánov zodpovedných za koordináciu, implementáciu, dohľad, vyhodnocovanie politiky a opatrení pre predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nemu, ktoré pokrýva tento dohovor.“

Do realizácie projektu sú zapojené expertky zo ženských mimovládnych organizácií, ktoré dlhodobo a systematicky riešia problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia v SR a disponujú odborným potenciálom.

Ciele projektu:

 • Vytvoriť a implementovať legislatívne nástroje pre zabezpečenie efektívneho systému prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, vrátane špecifickej legislatívy na elimináciu a prevenciu násilia na ženách a domáceho násilia.
 • Zabezpečiť rýchlu a efektívnu pomoc všetkým ženám, ktoré sú vystavené násiliu alebo hrozbe násilia a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré z ich situácie vyplývajú.
 • Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácii, ktorá prispieva k vzniku a tolerancii násilia.
 • Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o násilí páchanom na ženách, aby bolo možné prispievať k rozšíreniu efektívnych nástrojov intervencie a prevencie v prípadoch násilia.

Aktivity v rámci projektu:

 • vytvorenie KMC vrátane expertného tímu,
 • koordinácia celoštátneho systému prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia,
 • zabezpečenie analýzy platnej legislatívy v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia a príprava nových legislatívnych opatrení a strategických materiálov,
 • zabezpečenie systému vzdelávania pomáhajúcich profesií vrátane vysokoškolských kurzov a celoživotného vzdelávania na základe skúseností z Nórska,
 • vypracovanie metodických usmernení a štandardov pre poskytovanie služieb v spolupráci s partnerom z Nórska a vytvorenie podmienok a systému akreditácie špecifických služieb,
 • zabezpečenie systémového vzdelávania v rámci existujúcich vzdelávacích inštitúcií ako aj vytvorením lektorského tímu pre celoživotné vzdelávanie,
 • zabezpečenie systému primárnej prevencie, vrátane koordinácie vzdelávacích a osvetových aktivít,
 • vypracovanie stratégie na podporu nulovej tolerancie voči násiliu páchanom na ženách a na podporu rodovej rovnosti v mediálnej sfére,
 • koordinácia celonárodnej mediálnej kampane k problematike násilia na ženách,
 • zabezpečenie analýzy a vyhodnotenie existujúceho systému štatistického výkazníctva s cieľom identifikovať medzery a nedostatky, zdokonaliť a doplniť systém evidencie za všetky relevantné oblasti,
 • vytvorenie systému súhrnného spracovania štatistických údajov a zabezpečenie pravidelného publikovania štatistických údajov o násilí páchanom na ženách,
 • realizácia rôznych typov výskumov v oblasti násilia na ženách a domáceho násilia, vrátane výskumov zameraných na ženy s kumuláciou znevýhodnení,
 • adaptovať na podmienky SR súbor spoločných indikátorov EÚ na monitorovanie zavádzania a uskutočňovania politík a aktivít zameraných na elimináciu násilia páchaného na ženách.

Všetky vypracované metodiky a analýzy budú vychádzať z aktualizácie existujúcich informácií a výstupov získaných z verejných zdrojov a budú realizované v spolupráci s partnermi z Nórska a Rady Európy, ako aj zo skúseností ostatných krajín EÚ.

Očakávaný dopad projektu:

 • zabezpečená kvalita systémovej pomoci obetiam násilia páchaného na ženách a domáceho násilia,
 • zvýšenie úrovne citlivosti hlavných aktérov, médií a verejnosti na tému rodovo podmieneného a domáceho násilia,
 • zníženie výskytu násilia na ženách a domáceho násilia z dlhodobého hľadiska.

Informácia o výsledkoch projektu

Prijímateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Partnermi projektu sú:

Výška grantu: 2 000 000 EUR

Zmluvy k projektu v Centrálnom registri zmlúv:

_________________________________________________________________________

 

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie.

www.norwaygrants.org

“Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých”

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/o-projekte-kmc/