↑ Späť na Prevencia

Vytlačiť Stránka

Čo robíme

Aktivity v oblasti primárnej prevencie

Jedným z cieľov projektu Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie je realizovať aktivity v oblasti primárnej prevencie.

Ambíciou je vytvoriť a uviesť do praxe systém primárnej prevencie, prostredníctvom ktorého sa bude na rôznych úrovniach vzdelávania aplikovať rodovo citlivý prístup,zrealizujú sa vzdelávacie programy o ľudských právach žien, násilí páchanom na ženách ako aj o spôsobe jeho eliminácie.

Jednou z výstupných aktivít projektu bude spracovaná analýza potrieb a návrh na systematizáciu primárnej prevencie vo vzdelávaní. K tejto aktivite budú prizvané uznávané expertky, ktoré dlhodobo pôsobia v oblasti rodových štúdií, rodovej rovnosti a tiež v oblasti násilia páchaného na ženách.

Cieľom tejto analýzy je zmapovať systém vzdelávania a tiež obsah predmetov vyučovaných na základných a stredných školách napr.občianska výchova, náuka o spoločnosti, etická výchova a náboženstvo kde sa pedagógovia a pedagogičky venujú téme ľudských práv. V rámci primárnej prevencie je na uvedených predmetoch potrebné hovoriť a zaoberať sa aj problematikou násilia páchaného na ženách, zamerať sa na výchovu k vzájomnej tolerancii a úcte medzi ľuďmi. Nemenej dôležité je tiež reagovať na stav súčasného mediálneho priestoru, sociálnych sietí – virtuálneho sveta a otvorene hovoriť o jeho vplyve na toleranciu násilia v spoločnosti.

Uvedená analýza sa zameria tiež na vzdelávanie na vysokých školách, ktoré sa venujú príprave absolventov a absolventiek pre budúce profesie pôsobiace v oblasti sociálnej práce, psychológie, pedagogiky a práva.
Záverečná časť analýzy bude obsahovať nielen zistenia expertiek, ale predovšetkým odporúčania na zefektívnenie systému vzdelávania tak, aby prispieval k eliminácii násilia páchaného na ženách ako aj k eliminácii rodovo necitlivého prístupu a šírenia rodových stereotypov.

Na základe doterajších zistení predpokladáme, že odporúčania sa môžu týkať napr. dopracovania študijných textov k téme násilia páchaného na ženách, prípadne návrhov na vytvorenie metodických príručiek, vzdelávacích štandardov pre pedagógov a pedagogičky, ako aj rôzne možnosti kontinuálneho vzdelávania študentov a študentiek vysokých škôl v kurzoch a tréningoch.
Dlhodobá systematizácia vzdelávania, zavádzanie efektívnych vzdelávacích prístupov v budúcnosti podporí nielen celkový systém primárnej prevencie ale tiež zavádzanie princípov nulovej tolerancie násilia v našej spoločnosti.

Primárna prevencia na školách

V Koordinačno-metodickom centre veríme, že znižovanie násilia v spoločnosti je možné len vďaka informovanej verejnosti, ktorá vie rozoznať domáce násilie a citlivo pomôcť obetiam. V tomto ohľade sa venujeme prevencii násilia najmä informovaním mladých ľudí, študentov a študentiek, a organizovaním besied o násilí na školách.

Naše aktivity sa rozbehli v októbri 2015 Olympiádou ľudských práv, kde sme účastníkom a účastníčkam ponúkli možnosť zúčastniť sa hodinového workshopu na tému „Domáce a rodovo podmienené násilie“. V súčasnej dobe organizujeme na stredných školách množstvo individuálnych workshopov.

Za uplynulé mesiace sme v rámci primárnej prevencie oslovili a vyškolili vyše 1600 ľudí (väčšinou študentov a študentiek stredných škôl a ich pedagógov a pedagogičiek).

Zaoberáme sa aj prácou s učiteľmi a učiteľkami, výchovnými poradcami a poradkyňami a školskými psychológmi a psychologičkami.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/prevencia/co_robime/