Mar 08

Európska komisia: Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu žien

Brusel 7. marec 2017

Ženy v Európe a na celom svete majú podporu Európskej únie dnes rovnako, ako ju mali v čase jej založenia. Rovnosť medzi ženami a mužmi, ako jedna zo základných hodnôt Európskej únie, sa pred šesťdesiatimi rokmi stala pevnou súčasťou Rímskej zmluvy. Záväzok podporovať zásadu rovnakého odmeňovania za rovnakú prácu, ktorý Európa prijala, bol vtedy vo svete jedinečný. Odvtedy EÚ zohráva v tejto problematike vedúcu úlohu a dosiahla viditeľný pokrok na všetkých frontoch. Neúnavne pracujeme na obrane práv žien a na posilnení ich postavenia v boji proti diskriminácii a rodovo motivovanému násiliu. V roku 2017 viac žien ako kedykoľvek predtým je zamestnaných, s univerzitným vzdelaním, prípadne činných v politike alebo zastávajúcich najvyššie miesta vo vedení európskych podnikov. V rámci Komisie ženy predstavujú 55 % z celkového počtu zamestnancov. A predsa priveľa žien, najmä osamelých matiek, ešte stále v Európskej únii zápasí o dosiahnutie ekonomickej nezávislosti. Zamestnanosť žien v Európskej únii dosiahla v roku 2016 rekordnú úroveň 65,5 %, za mierou zamestnanosti mužov, ktorá predstavuje 77 %, ale veľmi zaostáva. V Európe i mimo nej však treba vyvinúť oveľa väčšie úsilie. Ženy často patria k tým najzraniteľnejším skupinám, najmä v situáciách, ktoré sú poznačené ozbrojenými konfliktami, migráciou a núteným vysídľovaním obyvateľstva, a v oblastiach, ktoré sú ťažko skúšané chudobou a najviac zasiahnuté zmenou klímy. V kontexte súčasnej migrácie navyše prudko rastie počet žien prichádzajúcich do EÚ, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Prejavy netolerantného správania k ženám a mizogýnie sú prítomné vo verejnom priestore, ako aj v zbabelej anonymite internetu. Útoky na práva žien sú na vzostupe. Priveľa Európanov si stále myslí, že pohlavný styk bez súhlasu možno ospravedlniť. Ženy sú takisto prvým terčom diskriminácie a násilia, a to najmä v konfliktných oblastiach na celom svete. Ženy sú však aj často prvé, kto sa usiluje o nájdenie riešení, o posilnenie schopnosti odolávať v krízových časoch a kto má víziu budúcnosti svojej krajiny. Preto EÚ naďalej podporuje ženské spolky na celom svete, a to aj v najnáročnejších podmienkach, aké napríklad panujú v Afganistane alebo Sýrii.

V tejto oblasti budeme naďalej vyvíjať úsilie na domácej pôde aj v zahraničí. Jeho konkrétnou náplňou je:

  • V rámci svojho Strategického záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 sa Európska komisia pasuje s otázkou nerovnosti v takých kľúčových oblastiach, ako je zamestnanosť, odmeňovanie, rozhodovací proces a násilie.
  • Rok 2017 Európska komisia venovala odstráneniu všetkých foriem násilia voči ženám a dievčatám.
  • Tento rok Komisia predloží novú iniciatívu pre rodičov a opatrovateľov na zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.
  • Na základe nášho návrhu reformy spoločného európskeho azylového systému bude migrantkám, ktoré prichádzajú do Európy, aby tu našli ochranu, a ktorým bolo ublížené, poskytovaná zdravotná starostlivosť, právna pomoc, posttraumatické poradenstvo a psychosociálna starostlivosť.
  • V rámci vykonávania svojej politiky a svojich právnych predpisov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi bude Komisia naďalej monitorovať opatrenia v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi z rodového hľadiska.
  • Komisia sa bude na základe akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020 vo svojich vonkajších vzťahoch zameriavať na poskytovanie pomoci ženám a dievčatám na celom svete, ktoré sú vylúčené z procesu vzdelávania, rovnakého prístupu k zdravotníckym službám a službám plánovaného rodičovstva, trhu práce, ako aj účasti na politickom živote, a zároveň čelia diskriminačným pravidlám a právnym predpisom v oblasti dedičských a občianskych práv alebo vlastníckych pozemkových práv.
  • Aby sa zaistilo, že pomoc sa dostane k tým najviac zraniteľným na celom svete, Komisia bude k humanitárnej pomoci naďalej systematicky uplatňovať prístup zohľadňujúci rodové hľadisko.
  • Komisia bude naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri vykonávaní cieľov OSN v oblasti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vrátane cieľov v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi.

Nesmieme prestať a neprestaneme bojovať za rovnosť medzi ženami a mužmi, za bezpečný život žien a dievčat a za posilnenie ich postavenia, aby mohli naplno rozvinúť svoj potenciál. Tak ako pred 60 rokmi, Európska únia je odhodlaná zaistiť ženám rovnosť na celom svete.

Signatárky a signatári:
Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie
Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú
politiku/podpredsedníčka Komisie
Günter Oettinger, komisár pre rozpočet a ľudské zdroje
Johannes Hahn, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení
Neven Mimica, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo
Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu
Christos Stylianides, komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie
Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť

2017 Report on Equality between Women and Men in the EU

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-463_sk.htm

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2017/03/08/europska-komisia-spolocne-vyhlasenie-k-medzinarodnemu-dnu-zien/

Jan 12

Prehĺbenie spolupráce pri pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie

V decembri 2016 Inštitút pre výskum práce a rodiny a v rámci neho Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie uzavreli memorandum o spolupráci s Košickým samosprávnym krajom v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách a ich deťoch, rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia. Cieľom memoranda je prehĺbenie odbornej spolupráce  pri vytváraní podmienok pre skvalitňovanie a rozširovanie ponuky sociálnych služieb pre prevenciu a elimináciu domáceho násilia na ženách, ako aj v oblasti vzdelávania oboch inštitúcií v tejto problematike. Napomáha tiež vytvoreniu multiinštitucionálneho a koordinovaného prístupu v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách na Slovensku.

„Košický samosprávny kraj je príkladom dobrej praxe v oblasti poskytovania špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti a už dlhé roky tiež podporuje multiinštitucionálny prístup k riešeniu problematiky v spolupráci so ženskými mimovládnymi organizáciami v kraji, preto si podpis memoranda práve s týmto krajom veľmi ceníme“, hovorí riaditeľka inštitútu Sylvia Porubänová.

„Náš kraj sa vždy snaží poskytnúť podporu znevýhodneným skupinám, ktorou ženy, ktoré zažívajú násilie a obete domáceho násilia, nepochybne sú. Preto vítame možnosť ďalšej podpory tejto problematiky v kraji“, hovorí predseda kraja Zdenko Trebuľa.

Podobné memorandá o spolupráci inštitút uzatvoril, alebo plánuje uzavrieť aj s ostatnými samosprávnymi krajmi a ďalšími inštitúciami, ktoré sú nevyhnutné pri spoločnom postupe na ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí. Patria medzi ne napríklad Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Policajný zbor SR, Generálna prokuratúra a ďalšie.

Poslaním  Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie je v súlade s Národným akčným plánom na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 – 2019 vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre danú oblasť.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2017/01/12/prehlbenie-spoluprace-pri-pomoci-zenam-ktore-zazivaju-nasilie/

Dec 07

Eurobarometer: postoj Európanov k násiliu na ženách

V prieskume Eurobarometra sa zúčastnilo takmer 30-tisíc respondentov zo všetkých členských štátov, ktorí mali vyjadriť svoje postoje k domácemu násiliu, sexuálnemu obťažovaniu a pohlavného styku bez súhlasu.

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/12/07/eurobarometer-postoj-europanov-k-nasiliu-na-zenach/

Nov 25

Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv.

Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Najnovšie výskumy ukazujú, že ročne zažíva na Slovensku 140 až 230 tisíc žien násilie od svojho partnera resp. iného muža. Počas svojho života zažilo násilie od intímneho partnera až 23% slovenských žien, čo je takmer každá štvrtá žena. Zároveň sa ukazuje, že postihované prípady sú len povestnou „špičkou ľadovca“ a stále nám chýba systém koordinovanej pomoci ženám a iným obetiam domáceho násilia, ako aj systém prevencie. Preto sa snažíme problém riešiť prostredníctvom úloh, aké sú obsiahnuté v Národnom akčnom pláne na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014-2019 , ktorý vláda SR prijala v decembri 2013 a ktorého ambíciou je nielen vytvárať systémové opatrenia na pomoc ženám a ich deťom, ohrozených násilím, ale i posilniť jeho prevenciu.

Tento rok sme vyhodnocovali plnenie spomínaného akčného plánu v „Správe o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 – 2019“.
Z vyhodnotenia správy vyplýva, že v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách sme urobili v ostatných rokoch naozaj výrazný pokrok. Realizáciou dvoch národných projektov implementovaných Inštitútom pre výskum práce a rodiny, spolufinancovaných z ESF, ako aj pomocou podpory Nórskeho finančného mechanizmu v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie došlo k zlepšeniu poskytovania pomoci ohrozeným ženám a ich deťom. Nórsky finančný mechanizmu výrazne prispel k zvýšeniu rozsahu a kvality poskytovaných služieb, keď sa počet miest v bezpečných ženských domoch zdvojnásobil a počet poradenských centier strojnásobil. Hoci ešte stále nemôžeme byť spokojní s pokrytím službami najmä v niektorých regiónoch, urobili sme výrazný krok k zabezpečeniu lepšej pomoci a ochrany obetí domáceho násilia.

Dôležitou aktivitou v rámci týchto projektov bolo zriadenie národnej bezplatnej non-stop telefonickej linky 0800 212 212 na poradenstvo ženám ohrozeným násilím, ako aj vytvorenie Koordinačno-metodického centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie. Potešiteľnou správou je aj prijatie novelizácie celej rady zákonov, ako aj zlepšenie prístupu polície a orgánov činných v trestnom konaní k ženám.
Očakávame a dúfame, že tieto kroky zabezpečia účinnejšiu ochranu žien, detí, ako aj ostatných obetí domáceho násilia. Výsledok všetkých týchto opatrení vidíme aj v znížení počtu vrážd žien motivovaných osobnými vzťahmi, ktorý klesol z 15 v roku 2010 na 6 v roku 2015.

V tento symbolický deň však treba pripomenúť, že každá žena a deti si zaslúžia žiť plnohodnotný život v bezpečnom prostredí. To im však nedokážu zabezpečiť iba zákony ani služby; podstatná je zmena prístupu celej spoločnosti a každého z nás. V konečnom dôsledku je to totiž ľahostajnosť okolia, ktorá vedie k ľudským tragédiám žien a detí.

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/medzinarodny-den-eliminacie-nasilia-pachaneho-zenach.html

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/11/25/medzinarodny-den-eliminacie-nasilia-pachaneho-na-zenach/

Nov 25

Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu boja proti násiliu páchanému na ženách, 25. novembra 2016

Frans Timmermans, prvý podpredseda Komisie, Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie, Johannes Hahn, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, Neven Mimica, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, Christos Stylianides, komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie, Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport a Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu vyhlásili:

Čítať celý článok »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/11/25/spolocne-vyhlasenie-k-medzinarodnemu-dnu-boja-proti-nasiliu-pachanemu-na-zenach-25-novembra-2016/

Nov 21

Týrané ženy bojujú s predsudkami: mnohí im neveria

Prečo treba nastoliť presné pravidlá komunikácie so ženami, ktoré zažívajú násilie? Ženy sa po oznámení násilia obávajú najmä už spomínaného obviňovania z klamstva, majú strach z násilníka, ale aj zo samotného vyšetrovania a prieťahov.

„Veľmi dlho trvá, kým je násilný muž vykázaný z obydlia a je mu zamedzený prístup k žene, kým súd prijme nejaké opatrenia, nehovoriac o trestnom konaní a dokazovaní, následnom rozvode alebo zverovaní detí do opatery jednému z partnerov, chýba vzájomná informovanosť inštitúcií,“

U nás neexistuje veľmi rýchla a dostatočná pomoc ani z hľadiska ekonomickej pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie,“ vymenúva Kuruc.

Nová metodika bude obsahovať aj to, čo žena očakáva od polície, aké informácie musí dostať, ako s ňou komunikovať, na čo sa zamerať pri prvom kontakte, odhadnúť mieru nebezpečenstva, v ktorom sa nachádza, či informovať ju o špecializovaných centrách pre ženy a bezpečných ženských domovoch,“ vysvetľuje Andrej Kuruc.

Okrem metodík, na ktorých koordinačné centrum spolupracuje s Policajným zborom by sa v budúcnosti chceli zamerať aj na lepšie vzdelávanie.

http://www.aktuality.sk/clanok/392053/tyrane-zeny-bojuju-s-predsudkami-mnohi-im-neveria/

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/11/21/tyrane-zeny-bojuju-s-predsudkami-mnohi-im-neveria/

Nov 07

Možnosti využívania rozhodovacej praxe ESĽP v prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia

P O Z V Á N K A

Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

 Vás pozýva na prednášku spojenú s diskusiou:

 Možnosti využívania rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia

 

Čítať celý článok »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/11/07/moznosti-vyuzivania-rozhodovacej-praxe-eslp-v-pripadoch-nasilia-na-zenach-a-domaceho-nasilia/

Oct 19

Domáce násilie: musíme prekonať svoju nevôľu pýtať sa

Rozhovor s nórskym výskumníkom Ole Kristian Hjemdalom k výskumoch o násilní na ženách.

V našich výskumoch sme zistili, že keď sa pozrieme na všetky typy fyzického partnerského násilia, tie závažné aj tie menej závažné, približne 17 percent ľudí zažilo nejakú formu násilia od svojho partnera. Tieto nezávažné formy násilia sú veľmi bežné, a väčšinou sú výsledkom konfliktov a hádok, takzvaného „bežného partnerského násilia“ (common couple violence). Často sú obojstranné.

Ale keď sa pozrieme na závažnejšie formy násilia ako napríklad údery päsťou, kopanie, škrtenie, ohrozovanie zbraňou – tieto sa týkajú štyrikrát viac žien, než mužov. Takže veľkým rozdielom medzi mužmi a ženami vzhľadom k partnerskému násiliu je závažnosť násilného činu, a nie to, kto sa môže stať obeťou.
Zjednodušene by sa dalo povedať, že využitie alebo zneužite moci nie je až také rozdielne medzi mužmi a ženami, ale forma a závažnosť násilia sa líšia: tu už hrá veľkú rolu to, ako vnímame „ženskosť“ a „mužskosť.“

Celý rozhovor si môžete prečítať na blogu KMC.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/10/19/domace-nasilie-musime-prekonat-svoju-nevolu-pytat-sa/

Oct 09

Pozrime sa na to…

Záznam diskusie Pozrime sa na to… na tému “Riešenie domáceho násilia” z 4.10.2016 23:26, televízia TA3.

Hostia: Oľga Pietruchová, odb. rodovej rovnosti ministerstva práce, Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred ESĽP, Janka Šípošová, zakladateľka OZ Pomoc obetiam násilia, Marcela Dobešová, predsedníčka OZ Fórum života.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/10/09/pozrime-sa-na-to/

Jul 21

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie je súčasťou KMC

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie sa od 1.7.2016 stala súčasťou projektu Koordinačno-metodické  centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie a je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie. 

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grantom vo výške 2 000 000 eur.

 

 

www.norwaygrants.org

 

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/07/21/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie-je-sucastou-kmc/

Staršie príspevky «