Jun 29

Prečo sú týrané ženy týrané

Rozhovory cez polnocPrečo sú týrané ženy týrané, 18.6.2016 v televízii TA3. Hostia: Adriana Havašová, psychologička a výkonná riaditeľka Centra Nádej, Barbora Bujarová, právnička a hlavná manažérka KMC, Oľga Pietruchová, tajomníčka Výboru pre rodovú rovnosť.

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/06/29/preco-su-tyrane-zeny-tyrane/

Jun 01

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie – videospot v posunkovej reči

Videospot v posunkovej reči o Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie (tel.: 0800 212 212). Linka je bezplatná a v nonstop prevádzke. Poradenstvo Vám poskytnú vyškolené pracovníčky – psychologičky. NLPŽ bola zriadená v rámci národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, tento projekt sa realizoval vďaka podpore z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/06/01/narodna-linka-pre-zeny-zazivajuce-nasilie-videospot-v-posunkovej-reci/

May 10

Dokument Programy pre páchateľov násilia na ženách (2016)

S cieľom eliminovať násilie páchané na ženách zaviedla Aliancia žien Slovenska aj intervenčné programy pre ich páchateľov. O účele, význame, efektivite a dopade intervenčných programov pre páchateľov hovorí dokument, v ktorom je uvedený aj rozhovor s ich garantom Mgr. Róbertom Vavrom.

Dovoľujeme si Vás tak pozvať na film z dielne Aliancie žien Slovenska, ktorý je dostupný na internete.Youtube: Programy pre páchateľov násilia na ženách 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/05/10/dokument-programy-pre-pachatelov-nasilia-na-zenach-2016/

May 10

Nie znamená nie. Jediné slovo bude môcť vymedziť znásilnenie

Nemecké aktivistky bojujú za sprísnenie zákona, ktorý hovorí o tom, čo je a čo nie je znásilnením. 

Doteraz to totiž bolo inak. Stále platný paragraf 177 trestného zákona vymedzuje znásilnenie ako akt nútenia druhého prijať alebo vykonať pohlavný akt za použitia násilia, pri hrozbe bezprostredného ohrozenia či využitia situácie, v ktorej je obeť páchateľovi vydaná na milosť.

Pri vyšetrovaní obvinení zo znásilnenia – a klasifikovaní, čo znásilnením bolo, a čo nie – tak nemecké úrady prihliadajú najmä na dve veci. Po prvé, či obeť fyzicky vzdorovala, a po druhé, či vzdorovala dostatočne na to, aby to mohli nazvať znásilnením.

“Predstava, že pokiaľ žena nebojuje, je vždy sexuálne k dispozícii, je úplnou tragédiou a mimo môjho chápania,” vyjadruje sa k doterajšiemu zákonu aktivistka na čele iniciatívy Nie znamená nie Kristina Lunzová. “Je to frustrujúce a mali by sme sa hanbiť, že v Nemecku stále nefunguje to, že nie skutočne znamená nie’,” pokračuje pre The Local.

Celý článok tu

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/05/10/nie-znamena-nie-jedine-slovo-bude-moct-vymedzit-znasilnenie/

Feb 15

Nová legislatíva na ochranu obetí domáceho násilia

Významným krokom v ochrane obetí domáceho násilia je novelizácia niektorých zákonov, ktoré sú výsledkom spolupráce rezortu práce s rezortom vnútra a spravodlivosti. Neovelizácie zákonov boli schválené NR SR dňa 13. novebra 2015 a sú účinné od 1. januára 2016.

V Trestnom zákone v prípade týrania blízkej a zverenej osoby bol zavedený princíp trestnoprávnej zodpovednosti priestupkovej recidívy. V praxi to znamená, že ak bol akt domáceho násilia kvalifikovaný ako priestupok, ďalší akt domáceho násilia spáchaný rovnakým páchateľom v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov bude posudzovaný ako trestný čin. V súvislosti s tým bol Priestupkový zákon doplnený v prípade priestupku proti občianskemu spolunažívaniu o priestupok páchaný na blízkej alebo zverenej osobe. V súčasnej situácii nie je totiž vôbec možné vyhodnotiť celkový počet prípadov domáceho násilia riešených v priestupkovom konaní.

Ďalšou významnou zmenou je novela Zákona o policajnom zbore, kde došlo k predĺženiu lehoty vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia zo súčasných 48 hod na 10 dní, pričom vykázanie násilnej osoby automaticky obsahuje aj zákaz priblíženia k ohrozenej osobe na 10 m. Takéto predĺženie lehoty vykázania dokáže poskytnúť obeti dostatočný priestor na zabezpečenie potrebných právnych a praktických krokov na zaručenie jej bezpečia. V Trestnom poriadku sa rozšíril princíp zákazu konfrontácie obete s podozrivou osobou aj na prípady domáceho násilia.

Podrobnejší opis legislatívnych zmien tu.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2016/02/15/nova-legislativa-na-ochranu-obeti-domaceho-nasilia/

Nov 26

Kampaň OSN proti násiliu na ženách “Oranžový svet”

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií  je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Tohto roku OSN organizuje počas 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách celosvetovú kampaň “Oražový svet”, ktorej cieľom je symbolikou oražovej farby vyjadriť podporu prevencii násilia na ženách. Oranžová farba bola zvolená ako symbol kvôli kampani generálneho sekretára OSN UNiTE (spojenie v boji proti násiliu na ženách).

Viac tu

Fotografie z kampane

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií  je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Tohto roku OSN organizuje počas 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách celosvetovú kampaň “Oražový svet”, ktorej cieľom je symbolikou oražovej farby vyjadriť podporu prevencii násilia na ženách. Oranžová farba bola zvolená ako symbol kvôli kampani generálneho sekretára OSN UNiTE (spojenie v boji proti násiliu na ženách).

Viac tu

Fotografie z kampane

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/11/26/kampan-osn-proti-nasiliu-na-zenach-oranzovy-svet/

Nov 25

Medzinárodný deň eliminácie násilia na ženách

25. november bol v roku 1999 vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. V tento deň začínajú celosvetové aktivity v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách, ktorá trvá do 10. decembra, Medzinárodného dňa ľudských práv. Cieľom každoročnej kampane je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií  je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

Čítať celý článok »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/11/25/medzinarodny-den-eliminacie-nasilia-na-zenach/

Jul 15

Cena, ktorú platíme za násilie na ženách, je dlhodobo podceňovaná

Odhaduje sa, že cena násilia páchaného na ženách je mimoriadne vysoká. Priame a nepriame náklady súvisiace s domácim násilím, násilím na ženách a v intímnych vzťahoch sa dotýkajú nielen obetí a ich najbližšieho okolia, ale rovnako spoločnosti a celej jej ekonomiky. Také sú znepokojivé výsledky “Štúdie o odhadovaných nákladoch na rodovo – podmienené násilie v EÚ”, publikovanej Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť. “Navrhnutie adekvátnej politiky EÚ však súvisí s dostupnosťou relevantných kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov, ktoré by umožnili zmerať skutočné náklady násilia na ženách. Zistenia takýchto meraní potom upozorňujú na nutnosť zavedenia naliehavých koordinovaných  opatrení  na pomoc ženám a mužom na ceste k spoločnosti bez rodovo podmieneného násilia “, tvrdí riaditeľka inštitútu Virginija Langbakk.

Čítať celý článok »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/07/15/cena-ktoru-platime-za-nasilie-na-zenach-je-dlhodobo-podcenovana-2/

Apr 21

Diskusia v TV BA o násilí na ženách

Diskusia v TV Bratislava o problematike násilia na ženách s riaditeľkou odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí O.Pietruchovou a riaditeľkou odboru sociálnych služieb BSK M,Šopovou. Moderuje Alexandra Važanová

http://www.tvba.sk/home/zakon-o-domacom-nasili-stale-chyba-/

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/04/21/diskusia-v-tv-ba-o-nasili-na-zenach/

Apr 10

Projekt Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

MPSVR začína s implementáciou projektu Koordinačno – metodického centra (KMC), ktoré bude zriadené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Svoje úlohy bude však plniť prierezovo cez všetky relevantné rezorty. Cieľom KMC bude vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. V rámci KMC bude vytvorený expertný tím zodpovedný za odbornú koordináciu a supervíziu systémovej prevencie a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.

Čítať celý článok »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2015/04/10/projekt-koordinacno-metodicke-centrum-pre-rodovo-podmienene-a-domace-nasilie/

Staršie príspevky «

» Novšie príspevky