↑ Späť na Informácie

Vytlačiť Stránka

pre médiá

Médiá informujú o udalostiach a podieľajú sa na formovaní názorov jednotlivých osôb a verejnej mienky. Preto môžu byť účinným nástrojom na scitlivovanie verejnosti, odstraňovanie stereotypného vnímania mužskosti a ženskosti a na propagáciu nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách. Na druhej strane práve médiá necitlivým prezentovaním násilia, ako aj stereotypným zobrazovaním ženských a mužských rolí pomáhajú udržiavať rodovú nerovnosť, a tým podporujú existenciu násilia.

Prostredníctvom práce novinárok a novinárov sa verejnosť dozvedá, aké správanie sa považuje za násilné, kto a prečo zažíva násilie, aké sú dôsledky násilia a ako možno proti nemu konať. Obsah a forma príspevkov v médiách ponúkajú verejnosti dôležité interpretačné schémy, ovplyvňujú vnímanie násilia aj postoj k nemu. Novinárky a novinári zodpovedným informovaním môžu — a mali by — podporovať pochopenie príčin a dôsledkov násilia a znižovať toleranciu spoločnosti voči násiliu.

Čo môžete urobiť z pozície novinárky a novinára

  • Výber a štruktúrovanie témy

Spoločenský dosah
Poukážte na problém žien zažívajúcich násilie ako na problém týkajúci sa celej spoločnosti. Poukážte na rozsah problému a jeho formy (fyzické, sexualizované, psychické a ekonomické násilie, násilie na ženách v párových vzťahoch, obchod so ženami, nútené manželstvo, mrzačenie ženských pohlavných orgánov).

Objasnite, že násilie páchané na ženách nie je problém jednotlivých žien, vyvolaný ich osobnostnými charakteristikami, ale že ide o rodovo podmienené násilie vyplývajúce z historicky podmienenej nerovnováhy rozdelenia moci a jej zneužívania zo strany mužov.

Kriticky si položte otázku, aké sú obvyklé dôvody redakčného výberu a zaradenia správ o násilí, hodnotenia ich významnosti a redigovania obsahu. Médiá kladú spravidla dôraz najmä na prípady násilia s drastickými následkami alebo na prípady, keď útočil neznámy páchateľ. Rozšírte spektrum zverejňovaných prípadov násilia v kontexte rodovo podmieneného násilia.

Rozširovanie povedomia
Podporujte prostredie netolerujúce násilie páchané na ženách. Informujte sa a diskutujte o spoločenských a individuálnych názoroch na problém násilia páchaného na ženách.

Nové uhly pohľadu
Sprístupňujte nové názory. Popri informáciách od orgánov činných v trestnom konaní, súdov a iných verejných inštitúcií využívajte stanoviská mimovládnych organizácií a svojpomocných skupín. Okrem podkladov poskytovaných verejnými inštitúciami vyhľadávajte aj iné verejne dostupné správy a odbornú literatúru, napríklad od medzinárodných orgánov a organizácií (Organizácia spojených národov, Rada Európy) a z domácich zdrojov.

Všímajte si a v rozličných súvislostiach predstavujte často opomínané aspekty násilia páchaného na ženách, napríklad vplyv workoholizmu na sociálne vzťahy, zdravotné a ekonomické následky násilia, rozdiely medzi mestským a vidieckym prostredím. Prinášajte porovnania s inými krajinami a neprehliadajte špecifickú situáciu žien, ktoré sú príslušníčkami menšín, situáciu migrantiek alebo žien nachádzajúcich sa na okraji spoločnosti.

Okolnosti
Hovorte o príčinách a súvislostiach násilia.Spravodajstvo o aktuálnych prípadoch obohaťte informáciami o príčinách a dôsledkoch násilia voči ženám. Násilie a problémy žien, ktoré ho zažívajú, priblížte analýzou súvislostí medzi rodovo podmieneným násilím a celkovými sociálnymi, právnymi a ekonomickými podmienkami v spoločnosti – predstavami o tradičnej ženskej a mužskej role a sociálnokultúrnymi normami. Objasnite aj pozadie konkrétnych násilných činov, prípadne ich následky pre všetky osoby, ktoré zažili násilie.

Kontrola
Plňte si svoju novinársku kontrolnú úlohu. Rozvíjajte diskusiu o efektívnosti jednotlivých preventívnych a ochranných opatrení a o účinnosti legislatívy. Poukážte na medzery v postupe zodpovedných inštitúcií – najmä vlády a príslušných rezortných ministerstiev, orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ako aj na medzery v systéme služieb pomoci pre ženy zažívajúce násilie.

Možnosti riešenia
Upozornite ženy na ich právo žiť bez násilia. Poukážte na poskytovanú pomoc a právne možnosti ochrany. Zverejnite príklady ochrany pred násilím alebo príklady úspešných intervencií (aj v prípadoch, keď zasiahli príbuzní alebo známi). Uveďte príklady, ako sa ženám podarilo vzoprieť násiliu a odstrániť ho zo svojho života alebo ako muži prekonali svoje násilné správanie.

Overte si, či disponujete informáciami o dôležitých pomáhajúcich organizáciách, ich kontaktných miestach a tiesňových linkách pre ženy zažívajúce násilie.

  • Opis skutku a ženy zažívajúcej násilie

Označenie
Podľa možností a v súlade s etickými zásadami novinárskej profesie, mediálnym zákonom a ostatnými právnymi predpismi opíšte násilný skutok a páchateľa čo najkonkrétnejšie. Násilný čin opíšte ohľaduplne a s rešpektom, a to presnými výrazmi ako „ublíženie na zdraví“, „vražda“, „znásilnenie“, „týranie“. Opíšte, čo sa konkrétne stalo – priebeh činu a jeho následky, rozsah zranení či inej ujmy.
Zástupné pojmy ako „sexuálne hry“, „rodinná tragédia“, „nepredstaviteľná dráma“ bagatelizujú a skresľujú skutočné udalosti – znásilnenie a zneužitie nie sú „hra“. Výraz „rodinná tragédia“ na jednej strane vyvoláva predstavu, že vinu nesie celá rodina, na druhej strane budí dojem, že sa činu nedalo vyhnúť a v podstate šlo o predurčenú „hru osudu.“
Žena prežíva skutočné násilie, preto nie je vhodné dávať mu prívlastok „nepredstaviteľné“.

Používajte aktívne formulácie: „manžel/muž zabil ženu“ namiesto „žena bola zabitá“ či „manžel/muž znásilnil ženu“ namiesto „žena bola znásilnená“. Aj v prípadoch, keď násilie nezanecháva viditeľné stopy (napríklad v prípade psychického nátlaku alebo obťažovania), hovorte jednoznačne o tom, že ide o násilie, a zdôraznite, že toto násilie je neprijateľné.

Zodpovednosť
Jasne formulujte, kto nesie zodpovednosť za násilie. V záujme prevencie sa vyhnite formuláciám, ktoré pripisujú vinu obetiam („dráždila partnera“, „podnecovala konflikt“) a ospravedlňujú páchateľov („nemohol inak“, „nevedel si pomôcť“).
Žiaden dôvod neoprávňuje k použitiu násilia. Násilie nemožno ničím ospravedlniť.

Príčiny a spúšťače
Rozlišujte medzi príčinami násilného konania a spúšťačmi jednotlivých činov. Dbajte na to, aby ste nezamieňali spúšťače násilného činu a skutočné príčiny násilia. Napríklad pri výroku „manžel uškrtil ženu, lebo sa chcela dať rozviesť“ môže byť úmysel rozísť sa spúšťačom násilného činu. Príčinou násilia sú však páchateľove prehnané
a nelegitímne vlastnícke nároky voči partnerke. Výrok „krvavý čin v alkoholickom opojení“ navádza považovať za príčinu násilného konania alkohol, no v skutočnosti je alkohol spúšťačom násilia.

Mýty a predsudky
Informujte vecne, presne a diferencovane. Vyvarujte sa používania zaužívaných predpokladov a podporovania či dokonca vytvárania predsudkov. Nepriaznivé okolnosti ako nezamestnanosť, zlá sociálna situácia alebo osobné skúsenosti, v detstve zažívané násilie či alkoholizmus môžu síce aktivizovať násilné správanie, jednoznačne však nie sú jeho príčinou. Nie každý muž, ktorého matka zažívala násilie, sa bude v budúcnosti násilne správať voči svojej manželke či partnerke.
Slová a slovné zvraty vyberajte tak, aby neposilňovali stereotypné vzorce správania, konania a myslenia. Typickým predsudkom je napríklad predpoklad, že obeťami znásilnenia sú vyzývavé ženy alebo že sa násilie vyskytuje iba v problémových rodinách. Overte si, či použité pojmy a výrazy nevyvolávajú nesprávne predstavy. Nepomenujte napríklad
páchateľa slovom „psychopatický“, ak skutočne netrpí duševnou poruchou.

Úcta
K ženám zažívajúcim násilie a k ich deťom sa správajte s rešpektom.Vyvarujte sa okázalej prezentácie postihnutých. Predovšetkým v prípade sexualizovaného násilia existuje nebezpečenstvo, že nevhodným zobrazením posilníte voyeurský prístup. Predovšetkým ozrejmite súvislosti a okolnosti jednotlivých prípadov násilia. Nepaušalizujte.

Neobmedzujte násilie na určité situácie a osoby, napríklad na problémové rodiny, násilie nemožno prehliadať v akýchkoľvek situáciách.

Vyjadrite účasť
Podporte dievčatá a ženy zažívajúce násilie a ich deti opisom pomerov a okolností zodpovedajúcim skutočnosti. Vyhnite sa zjednodušenému zobrazeniu, opisujte situácie aktívnym slovesným tvarom.Slovné spojenie „bezbranná obeť“ poškodzuje ženy zažívajúce násilie. No vyjadrenie „obeť sa cítila bezbranná“ nevylučuje možnosť, že obeť sa bránila. Výraz „brutálny páchateľ“ skresľuje realitu. Informácia „páchateľ konal brutálne“ zahŕňa fakt, že páchateľ mal možnosť konať inak, a zahŕňa tak aj jeho vlastnú zodpovednosť za násilné konanie.

Diferencovaným zobrazením príčin, spúšťačov a dôsledkov násilia zodpovedajúcim realite pomôžete ženám zažívajúcim násilie a ich deťom prekonať ťažké životné situácie. Nejasné pomenovania relativizujú nespravodlivosť a môžu vyvolávať zdanie, že ženy a dievčatá nesú spoluvinu na násilí, ktoré zažili.

Zobrazte ženu zažívajúcu násilie a páchateľa vyvážene, v súlade so zisteniami orgánov činných v trestnom konaní, súdov, osôb z pomáhajúcich profesií a so svedectvom najbližšieho okolia.

Zachovanie ochrany osobnosti
Chráňte práva a oprávnené záujmy dievčat a žien zažívajúcich násilie, ich detí a ostatných zúčastnených osôb. Dbajte na dodržiavanie právnych predpisov, vrátane etických pravidiel výkonu novinárskej profesie. S ohľadom na prezumpciu neviny používajte skratky mien páchateľov. V záujme bezpečnosti žien a dievčat zažívajúcich násilie a aby ste zabránili ich ďalšej viktimizácii, starostlivo zaobchádzajte so všetkými údajmi, ktoré by mohli prezradiť ich identitu.

Ak to nie je pre prípad bezpodmienečne potrebné, nepoukazujte na národnosť, etnickú príslušnosť, pôvod alebo náboženské vyznanie žien a dievčat zažívajúcich násilie, ako ani páchateľov.

Uistite sa, či možno zverejniť kontaktné informácie, telefónne čísla a najmä adresu pomáhajúcich a poradenských zariadení. Preverte si, či pracovníčky a pracovníci zariadení súhlasia s citáciou a uverejnením ich mena. Neuvážené zverejnenie identifikačných znakov môže vážne ohroziť bezpečnosť žien a dievčat, ako aj osôb z pomáhajúcich a poradenských zariadení.

  • Rozhovor so ženami zažívajúcimi násilie

Ženy zažívajúce násilie musia vyvinúť veľké úsilie, aby boli schopné hovoriť o svojich skúsenostiach. Váš otvorený prístup a atmosféra dôvery podporia ženy a dievčatá v tom, aby hovorili o svojich skúsenostiach. Všetky poradenské a pomáhajúce služby poskytujú (mali by poskytovať) pomoc ženám a dievčatám v súlade so zásadami anonymity a diskrétnosti. Ak majú sprostredkovať kontakt klientky s médiami či spolupracovať pri zverejnení prípadu, musia sa spoľahnúť na citlivý a zodpovedný prístup novinárok a novinárov. Vzájomnú dôveru možno spravidla vybudovať na základe dlhodobých kontaktov.

Pred rozhovorom
Premyslite si, čo očakávate a čo chcete dosiahnuť. O čom chcete informovať? Aké posolstvo by ste chceli sprostredkovať prostredníctvom konkrétneho individuálneho príbehu? Dala by sa rovnaká výpoveď alebo rovnaký účinok dosiahnuť aj inou cestou, napríklad rozhovorom s expertkami či expertmi? Aké informácie potrebujete? Bude rozhovor so ženou zažívajúcou násilie ich jediným zdrojom? Kde a ako získate doplňujúce informácie? Môžete do rozhovoru zapojiť aj osoby, ktorým dievča alebo žena dôveruje?

Vysvetlite podmienky poskytovania a zverejnenia rozhovoru.
Pred rozhovorom krátko opíšte svoju prácu a podmienky spracovania budúceho príspevku. Ak to okolnosti dovoľujú, zoznámte osobu poskytujúcu interview s vašimi zverejnenými prácami, napríklad ukážkami článkov. Posilníte budovanie vzájomnej dôvery a uľahčíte tak rozhovor.

Upozornite osobu poskytujúcu rozhovor, ak ju budete citovať. Vysvetlite jej z toho vyplývajúce dôsledky — tak pozitívne, napríklad záujem a podporu okolia, ako aj negatívne, napríklad riziko vystupňovania násilia. Pripomeňte, že len ťažko možno odhadnúť skutočný účinok.

V záujme zachovania bezpečnosti žien a dievčat zažívajúcich násilie odporúčame zachovať ich anonymitu, a to aj v prípade, ak súhlasili so zverejnením mena. Vysvetlite osobe poskytujúcej rozhovor, že spracovanie správy bude vyžadovať skrátenie jej príbehu a očakávaný účinok (napr. pozitívny: okamžitá pomoc, negatívny: pomsta) sa pravdepodobne bezprostredne nedosiahne alebo ho nebude možné dosiahnuť. Predídete tak sklamaniu na základe nereálnych očakávaní.

V krátkosti objasnite, ako budete pokračovať vo svojej práci po ukončení rozhovoru:
Kto ďalší si vypočuje nahrávku? Kto iný uvidí obrazový záznam? Kto ešte bude čítať text? Kto bude rozhodovať o jeho úprave?

V ideálnom prípade by osoby poskytujúce rozhovor mali mať pred zverejnením možnosť skontrolovať jeho obsah, obrazové záznamy a ilustračné fotografie, prípadne ich samy vybrať. V neposlednom rade vysvetlite, čo sa s údajmi, záznamami a fotografiami stane po zverejnení správy.

Počas rozhovoru
Správajte sa ohľaduplne. Vyhraďte si na rozhovor dostatok času, aby ste sa nedostali ani vy, ani osoba poskytujúca rozhovor do časovej tiesne. Podľa možnosti zvoľte pre rozhovor neutrálne miesto, na ktorom sa bude osoba poskytujúca rozhovor cítiť dobre a prispôsobte sa jej výberu — napríklad v priestoroch podporných organizácií, s prípadnou možnosťou následnej pomoci.

Na želanie ženy či dievčaťa zapojte do rozhovoru osoby, ktorým dôveruje. Osoby, ktoré zažili ťažké formy násilia, môže rozhovor traumatizovať, preto je zmysluplné zabezpečiť dodatočnú pomoc, napríklad privolať k rozhovoru pomáhajúcu osobu.

Nechajte ženy a dievčatá, aby svoj príbeh vyrozprávali voľne, zo svojho uhla pohľadu. Upozornite interviewovanú osobu, že sa môže slobodne rozhodovať, na ktoré otázky odpovie a na ktoré nie, prípadne do akej miery k nim zaujme stanovisko.

Po ukončení rozhovoru
Poskytnite interviewovanej žene potrebné informácie a postarajte sa o jej bezpečnosť. Presvedčte sa, že vie, ako a kde vás môže zastihnúť, ak bude mať dodatočné otázky. Informujte ju o termíne publikovania správy a zašlite jej jeden výtlačok alebo kópiu. Upovedomte ju, ak správa nebude publikovaná alebo bude publikovaná v inom termíne.
V opačnom prípade by mohla nadobudnúť dojem, že jej príbeh nie je hodný zverejnenia.

Ubezpečte sa, že identita ženy, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak, zostala pri spracovaní správy utajená a že ju nemožno odhaliť ani na základe použitých slov, záberov a snímok či iných nepriamych odkazov. Uveďte, ktoré pomáhajúce organizácie pre ženy a dievčatá zažívajúce násilie sa zúčastnili rozhovoru (v záujme šírenia informácií o dostupnosti pomoci a podpory). Nie však v prípade, ak organizácie chcú ostať v utajení (napríklad z dôvodu ochrany klientok).

  • Účinok spracovanej správy

Znižujte toleranciu násilia
Poukážte na každodennú prítomnosť násilia páchaného na ženách v spoločnosti. Aktualizovaným informovaním o jeho neprípustnosti a negatívnych dôsledkoch znižujte toleranciu násilia v spoločnosti. Neinformujte výlučne o mimoriadne závažných prípadoch. Ostatné násilné činy popri nich môžu pôsobiť neškodne a nemusia byť rozpoznané ako násilie.

Vyvarujte sa radikálnych opisov a pomenovaní. Spôsob, akým sa verejne zobrazujú ženy zažívajúce násilie, páchatelia násilia a násilné situácie, ovplyvňuje scitlivovanie verejnosti a schopnosť spájať mediálne informácie s každodenným životom. Napríklad démonizácia páchateľa („monštrum“, „zvrhlík“) sťažuje rozpoznanie násilia páchaného na ženách vo vlastnom okolí. Je ťažké predstaviť si partnera, príbuzného či priateľa ako násilníka a ešte
ťažšie je ho takto označiť. A zároveň môže u (potenciálnych) páchateľov vzniknúť dojem, že iba „monštrá“ konajú násilne.

Upozornite na dôsledky násilia, no vyhnite sa zovšeobecňovaniu. Vyjadrenia ako „poznačená na celý život“ alebo „bol už od nepamäti známy svojou brutalitou“ vyvolávajú dojem, že zažívané násilie alebo násilné správanie sa v žiadnom prípade nedá odvrátiť.

Vysvetľujte
Búrajte mýty a predsudky. Informujte komplexne.Zdôraznite, že ženy zažívajú násilie bez ohľadu na sociálny pôvod, národnosť, náboženské vyznanie, rodinné pomery, vek alebo profesiu. Výrazy ako „problémová rodina“ sú stigmatizujúce, a preto pochybné. U žien zažívajúcich násilie a u ich okolia môžu viesť k obranným reakciám či ľahostajnosti, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť ignorovanie násilia.

Objasnite, že násilie páchané na ženách nezávisí len od určitých osobnostných charakteristík a situácií. V opačnom prípade vzniká napríklad dojem, že k znásilneniu dochádza len na tmavých, opustených miestach. Sťažuje to predchádzanie násiliu a vedie k nesprávnym záverom, napríklad: „Ak sa vyhýbam tmavým opusteným miestam, nehrozí mi znásilnenie.“

Ponúknite plnohodnotné spracovanie správy, prípadne sa zaoberajte pozadím príbehu. Ženám a mužom tak umožníte, aby si vytvorili celistvý obraz o násilí páchanom na ženách, jeho formách, príčinách, spúšťačoch a dôsledkoch, ako aj o obranných stratégiách.

Motivácia
Uverejnite pozitívne príklady. Informujte aj o úspešne zvládnutých násilných situáciách, prípadne o alternatívnych, nenásilných riešeniach konfliktov a nenásilných stratégiách obrany. Uveďte príklady úspešnej pomoci ženám zažívajúcim násilie, napríklad známymi alebo príbuznými. Apelujte na občiansku odvahu. Informujte o legislatívnych predpokladoch a podmienkach ochrany a pomoci ženám a dievčatám zažívajúcim násilie. Takýmto spôsobom pomôžete odbúravať obavy ako napríklad strach sa do niečoho „miešať“ či pocit, že sa takáto situácia nedá zvládnuť, ktoré osobám v okolí žien a dievčat zažívajúcich násilie bránia v tom, aby zasiahli proti násiliu.

Ilustračné zobrazenia
Pri výbere ilustračných obrázkov, fotografií alebo záberov sa treba riadiť týmito kritériami pre spracovanie správy: dodržiavať pravidlá ochrany osobnosti; dbať, aby sme neprekročili tenkú hranicu smerom k voyerskému zobrazeniu; dbať, aby sme sa nedopustili ponižujúceho zobrazenia; dbať, aby sme nereprodukovali stereotypy.

Zobrazenia, najmä zobrazenia v tlači, sa vo veľkej miere dotvárajú nadpisom a sprievodným textom k obrázku. Popri ilustráciách sa tieto prvky vnímajú ako prvé. Ten istý obrázok môže použitím rozdielnych nadpisov a sprievodných textov nadobúdať úplne iné významy. Uvedomte si dlhodobosť účinku ilustračných zobrazení. S ohľadom na všetky okolnosti prípadu dbajte na ochranu osôb. Aj detaily v pozadí môžu prezradiť identitu či miesto pobytu žien a dievčat zažívajúcich násilie. 

Zvažujte posolstvá obrázkov. Používajte ich uvedomelo a starostlivo. Ak to nie je pre daný prípad nevyhnutné, nepoužívajte vyobrazenia extrémnych detailov násilia alebo osôb v chúlostivých situáciách. Vyhýbajte sa zobrazeniam, ktorých použitie alebo opis umožňuje vznik alebo posilňovanie predsudkov a stereotypných predstáv (napríklad obrázok obrovského tieňa symbolizujúceho postavu všemocného páchateľa).

Umiestnenie
Skontrolujte umiestnenie správy a zaradenie na strane tlačovín alebo vo vysielaní. Vyhnite sa napríklad umiestneniu príspevku o sexualizovanom násilí vedľa fotografií zobrazujúcich ženy vo vyzývavých pózach. Priblížilo by to sexualizované násilie k erotike.

 

Zdroj:

Burajová, B.: AKO V MÉDIÁCH CITLIVO INFORMOVAŤ O NÁSILÍ PÁCHANOM NA ŽENÁCH
Nadácia otvorenej spoločnosti, 2011

 

Ako v médiách citlivo informovať o násilí páchanom na ženách

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/informacie-3/pre-media/