↑ Späť na Monitoring a výskum

Vytlačiť Stránka

Výskumy

Prevalencia a charakter domáceho násilia na Slovensku

Cieľom reprezentatívneho populačného výskumu o domácom násilí je zistiť formy, dôsledky, typy vzťahov a súvislostí, v ktorých dochádza k domácemu násiliu. Na Slovensku sa doteraz venovala pozornosť najmä problému násilia v partnerských vzťahoch na ženách, už menej násiliu medzi inými členmi domácnosti ako napríklad vo vzťahoch rodič – dieťa, dieťa – rodič senior, alebo medzi súrodencami. Výskum sa preto bude popri skúmaniu partnerského násilia venovať aj výskytu rôznych foriem násilia v týchto vzťahoch, ktoré ľudia mohli zažiť v detstve a dospelosti. Je realizovaný ako reprezentatívny populačný kvantitatívny výskum na vzorke obyvateliek a obyvateľov Slovenska vo veku 18 – 70 rokov.

Prevalencia a charakter sexuálneho násilia páchaného na ženách

Hlavnou úlohou špecifického reprezentatívneho výskumu o sexuálnom násilí na ženách je vyplniť medzery v doterajších poznatkoch o skúsenostiach slovenských žien so sexuálnym násilím. Výskum retrospektívne skúma sexuálne zneužívanie dievčat v detstve a skúsenosti žien v dospelosti s rôznymi, miernymi, či závažnými prejavmi sexuálneho násilia v dospelosti. Zameriava sa tiež na dôsledky jednotlivých foriem násilia, vzťah medzi ženou a páchateľom a vyhľadanie pomoci. Prieskum je robený na reprezentatívnej vzorke žien vo veku 18 – 70 rokov.

Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov PZ v prípadoch násilia páchaného na ženách

Výskum je realizovaný formou kvantitatívneho dotazníkového prieskumu medzi vyšetrovateľmi Policajného zboru o ich skúsenostiach s prípadmi partnerského násilia na ženách, sexuálneho násilia a znásilnenia. Jeho cieľom je zmapovať postupy pri vyšetrovaní takýchto trestných činov a poukázať na problémy aplikačnej praxe, ku ktorým pri ňom dochádza. Výskum je realizovaný v spolupráci KMC a Policajnej akadémie.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu: Mapovanie postupov a postojov vysetrovatelov policajneho zboru v pripadoch nasilia pachaneho na zenach

Vzťah matka – dieťa v kontexte partnerského násilia na ženách

Kvalitatívny výskum bol zameraný na dve hlavné otázky – ako deti prežívajú a reagujú na partnerské násilie voči matke a aký vplyv má násilie na vzájomný vzťah matka – dieťa. Výskum bol realizovaný formou pološtruktúrovaných rozhovorov so 6 ženami a 8 deťmi vo veku 5 – 17 rokov. Z výsledkov výskumu vyplýva, že deti veľmi citlivo reagujú na partnerské násilie páchané na matke a podobne ako matka dlhodobo pociťujú jeho negatívne následky. Deti v situáciách násilia nikdy nevystupujú ako pozorovatelia, ale ako aktívni činitelia vytvárajúci si rôzne stratégie ochrany seba, matky alebo mladších súrodencov a aj po odchode sa aktívne podieľajú na vytváraní si vzájomných vzťahov. Pozitívnym zistením je, že práve vzájomná podpora vo vzťahu matka – dieťa môže mať kladný vplyv na minimalizáciu negatívnych dopadov násilia a na proces uzdravovania sa. Analýza tiež naznačuje dôležitosť psychologickej podpory pri budovaní tohto vzťahu zo strany pomáhajúcich profesií.

Štúdiu si môžete stiahnuť tu: Vztah matka – dieta v kontexte partnerskeho nasilia na zenach

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/monitoring-a-vyskum/vyskumy/