Vytlačiť Stránka

Zrealizované aktivity

Workshop “Multiinštitucionálna spolupráca ako predpoklad účinného boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu” (22.10. 2015)
Spolu s veľvyslanectvom USA sme organizovali workshop, na ktorom p. Jenkins z USA prezentoval Duluth systém multiinštitucionálnej spolupráce a riešil modelové situácie s účastníčkami a účastníkmi, ktorí boli prevažne z Expertnej skupiny pre prevenciu násilia na ženách a v rodinách pri Rade vlády pre prevenciu kriminality.

Pracovné stretnutie so zástupcami a zástupkyňami koordinátorov a koordinátoriek multiinštitucionálnej spolupráce (21.1.2016)
V rámci stretnutia bol pripravený a prezentovaný plán činnosti partnerstiev multiinštitucionálnej spolupráce na rok 2016 a boli zmapované potreby jednotlivých regiónov.

Workshopy  pracovných skupín multiinštitucionálnej spolupráce

V roku 2016 sa realizovalo 7 workshopov zameraných na multiinštitucionálnu spoluprácu. Uskutočnil sa workshop pre koordinátorky a koordinátorov MIS spolupráce, ktorý sa zameral na situáciu v jednotlivých pracovných skupinách a nastavenie fungovania partnerstiev multiinštitucionálnej spolupráce v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách v ďalších rokoch. Uskutočnilo sa 6 pracovných workshopov v samosprávnych krajoch, a to v Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Trnavskom a Prešovskom samosprávnom kraji. Ich obsahom boli  informácie o činnosti KMC, kde bolo predstavené KMC ako nový koordinačný orgán, analýza potrieb do budúcnosti, tak aby skupiny mohli plnohodnotne vykonávať úlohy multiinštitucionálnej spolupráce vo svojich inštitúciách. Zároveň im bola predstavená činnosť národnej linky pre ženy a nová úprava legislatívy v problematike násilia na ženách.  Téma koordinovaných postupov a systém multiinštitucionálnej spolupráce na celoštátnej úrovni ako aj návrh na spoluprácu v tejto oblasti bol prezentovaný na konferencii v Košickom samosprávnom kraji. V rámci Bratislavského samosprávneho kraja bola činnosť a ďalšie podnety na spoluprácu v rámci multiinštitucionálnej spolupráce prezentované na zasadnutí RAP BSK 17.5.2016.

V rámci podpory pokračujúcej spolupráce s členmi/kami regionálnych pracovných skupín multiinštitucionálnej spolupráce,  boli  pracovné skupiny oslovené v apríli 2016 formou krátkeho dotazníka z úrovne KMC. Dotazník sa týkal zmapovania ich vzdelávacích potrieb v oblasti násilia na ženách a multiinštitucionálnej spolupráce, prenosu dobrej praxe a možnosti spolupráce zainteresovaných inštitúcií.  Úroveň dostatočného vzdelávania je z KMC považovaná za kľúčovú, nakoľko pre dobré fungovanie každej  multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie je kľúčové definovanie základných spoločných cieľov, princípov a východísk, ale aj ich  spoločné zdieľanie a chápanie všetkými inštitúciami zastúpenými v multiinštitucionálnej spolupráci.

Memorandá  o podpore spolupráce ako príklad dobrej praxe zapojenia inštitúcií do spolupráce 

V rámci činnosti KMC   boli spracované a pripravené texty návrhov memoránd o podpore  spolupráce v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách, v ktorých partneri prejavujú rozhodnutie spolupracovať a poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri výmene poznatkov a šírení dobrej praxe za účelom odhaľovania a znižovania rodovo podmieneného a domáceho násilia, zvyšovania informovanosti o  problematike a spoločného vytvárania podmienok na profesijný rast a prehlbovanie kvalifikácie vlastných pracovníkov/čok. Cieľom bolo uzavrieť partnerskú spoluprácu s inštitúciami pri riešení tejto problematiky v spolupráci s KMC, tak aby problematika získala na priorite v rámci inštitúcie a aby prípadní zástupcovia a zástupkyne inštitúcií v partnerstvách (pracovných skupinách) multiinštitucionálnej spolupráce mali oporu v memorande z hľadiska presadzovania dohodnutých úloh v partnerstve v rámci inštitúcie. Memorandá predstavovali  návrh dohody o rámcovej spolupráci medzi Inštitútom pre výskum práce a rodiny a partnerom v oblasti prevencie a eliminácie rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia a prevencie a eliminácie diskriminácie. Text memoranda sa  odvoláva na potrebnú podporu spolupráce, na požiadavku spoločného riešenia prevencie a eliminácie rodovo podmieneného a domáceho násilia a eliminácie diskriminácie. Výhodou pre inštitúcie je, že prostredníctvom memoranda by mohli efektívnejšie prispievať k napĺňaniu úloh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019, ako aj k regionálnym koncepčným materiálom alebo národným stratégiám, napr. Celoštátnej stratégie prevencie kriminality na roky 2016 – 2020 na Slovensku. V súčasnosti má KMC uzavreté memorandum o spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Košickým samosprávnym krajom.

Vzdelávanie  v problematike multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie

V rámci aktivít KMC sme pilotne realizovali vzdelávanie pre členov a členky pracovných skupín MIS spolupráce v Prešovskom a Žilinskom samosprávnom kraji so zameraním na multiinštitucionálnu spoluprácu a intervenciu. Vzdelávanie trvalo 16 hodín a zúčastnilo sa ho 16 účastníčok  a účastníkov. Bola vypracovaná aj príručky predchádzania a eliminácie násilie na ženách so zameraním na multiinštitucionálnu spoluprácu a intervenciu ako  aj  vzdelávacie prezentácie.

Metodologické východiská a návrh systému fungovania partnerstiev multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie

Cieľom dokumentu je poskytnúť základné informácie o terminológii v danej problematike, o výhodách, základných cieľoch, princípoch multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie a štandardoch, ktoré by mali fungovať vo vnútri inštitúcií, ak sa chcú venovať problematike násilia páchaného na ženách.  Takisto obsahuje popis súčasnej situácie z hľadiska systémového zavedenia multiinštitucionálnej spolupráce na Slovensku, zhrnutie a reflexiu aktivít výsledkov doterajšej praxe fungovania multiinštitucionálnej spolupráce, ktorá bola podporená v rámci národných projektov a nórskych grantov. V neposlednom rade obsahuje návrh systému na zavedenie multiinštitucionálnej spolupráce a intervencie na celoštátnej úrovni, úrovni samosprávnych krajov a miestnej úrovni, ako aj základné metodologické postupy, ako ju budovať a konkrétne kroky v ďalšom období.

Príručku si môžete stiahnuť tu: Metodologicke vychodiska a navrh systemu multiinstitucionalnej spoluprace a intervencie

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/kmc/koordinovane-postupy/multiinstitucionalna-spolupraca/zrealizovane-aktivity/