Archív článkov k téme: projekty

Aug 07

Ponuka pracovných pozícií v rámci projektu

Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci národného projektu „Podpora prevencie a eliminácie násilia na ženách“   hľadá  expertky a expertov, lektorov a lektorky  v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.  Národný projekt je zameraný  na tvorbu kľúčových strategických  dokumentov (štandardy, metodiky,  manuály, databázy), odborné vzdelávanie a multiinštitucionálnu spoluprácu  v oblasti  poskytovania pomoci  ženám zažívajúcim násilie.  Žiadosti …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2014/08/07/ponuka-pracovnych-pozicii-v-ramci-projektu/

Aug 21

Európska cena za prevenciu kriminality sa v tomto roku zameriava na problém domáceho násilia

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti  /EUCPN/ každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku litovské predsedníctvo zvolilo tému PREVENCIA DOMÁCEHO NÁSILIA. Víťazný projekt bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 EUR  počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi (Best Practice Conference EUCPN – European Crime Prevention Network), ktorá …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/08/21/europska-cena-za-prevenciu-kriminality-sa-v-tomto-roku-zameriava-na-problem-domaceho-nasilia/

Jun 04

Výzva na partnerstvo v pripravovanom národnom projekte

Hľadáme partnerské organizácie do pripravovaného národného projektu „Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách“ Inštitút pre výskum práce a rodiny vyhlasuje výzvu na partnerstvo v pripravovanom národnom projekte „Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách“. Projekt sa bude uchádzať o finančnú podporu z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/06/04/vyzva-na-partnerstvo-v-pripravovanom-narodnom-projekte/

May 29

Výzva BSK “Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie”

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len “BSK”) zverejnil VÝZVU na predkladanie sociálnych projektov na rok 2014 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov …

Čítať viac »

Permanent link to this article: https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/2013/05/29/vyzva-bsk-pomoc-zenam-na-ktorych-je-pachane-nasilie/